بانک ها و نمایه نامه ها

فصلنامه پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی در سایت های زیر نمایه سازی و بع اشتراک گذاشته می شود.:

سامانه نشریات علمی جهان اسلام

پرتال نشریات علمی

سامانه بارگذاری سریع اطلاعات نشریات و همایش‌ها

آئین نامه جدید نشریات وزارت علوم

سامانه بارگذاری سریع اطلاعات نشریات و همایش‌ه

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

سامانه مشابهت یاب متون علمی نشریه

سامانه نشریات ناجا

 http://journals.police.i