اعضای هیات تحریریه


  عبدالرضا امیری 


81826325

social.studies@police.ir  حمید انصاری 


81826325

social.studies@police.ir  غلامرضا جمشیدی ها 


81826325

social.studies@police.ir  اعظم راود راد 


81826325

social.studies@police.ir  مهران سهراب زاده 


81826325

social.studies@police.ir  حمید عبدالهیان 


81826325

social.studies@police.ir  محمود قاضی طباطبایی 


81826325

social.studies@police.ir  بهمن کارگر 


81826325

social.studies@police.ir  سید ضیا هاشمی 


81826325

social.studies@police.ir

مدیر مسئول

مهدی حاجیان

معاونت اجتماعی

m.hajyan1400gmail.com

سردبیر

غلامرضا غفاری

استاد دانشگاه تهران

ghaffarygmail.com

مدیر اجرایی

علی ایزدی

معاونت اجتماعی

motaleatejtemaeigmail.com

دبیر اجرایی ارشد

فاطمه عمرانی نژاد

مردم شناسی دبیر تحریریه

motaleat.ejtemaeigmail.com

صفحه آرا

منیر رضازاده فراهانی

صفحه آرا

ariafarahani007gmail.com

دبیر تخصصی اجرایی

فاطمه عمرانی نژاد

مردم شناسی دبیر تخصصی اجرایی

motaleat.ejtemaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالرضا امیری

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

social.studiespolice.ir

حمید انصاری

دانشیار دانشگاه تهران

hansariut.ac.ir

غلامرضا جمشیدیها

استاد دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir

اعظم راودراد

استاد دانشگاه تهران

ravadradut.ac.ir

مهران سهراب زاده

استاد دانشگاه کاشان

sohrabzadeut.ac.ir

حمید عبداللهیان

استاد دانشگاه تهران

habdolahut.ac.ir

محمود قاضی طباطبایی

استاد دانشگاه تهران

smghaziut.ac.ir

بهمن کارگر

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

social.studies2police.ir

سید ضیاءهاشمی

دانشیار دانشگاه تهران

zhashemiut.ac.ir