راهنمای نویسندگان

 

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید 

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

نویسنده گرامی 
با احترام ؛
خواهشمند است جهت نگارش مقاله, به موارد ذیل توجه فرمایید:
مقالات باید:
1-همسو با اهداف فصلنامه باشد.
2- جنبه های علمی – پژوهشی داشته باشد.
3- برای هیچ نشریه داخلی و خارجی ارسال و در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.
اهداف فصلنامه :
الف: اهداف اصلی 
1-    تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با نظم و امنیت اجتماعی
2-    تبیین رویکرد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های پیشگیری اجتماعی از آسیب های اجتماعی و جرایم, منزلت اجتماعی ,احساس امنیت ,اطلاع رسانی ,مشارکت عمومی ,آموزش همگانی ,افکار عمومی و سرمایه اجتماعی پلیس
ب: اهداف فرعی :
1-    ایجاد بستر برای تبیین , تولید و نشر اندیشه های مرتبط با رویکرد اجتماعی پلیس .
2-    بسط ارتباط و تعامل با نخبگان , صاحب نظران و مراکز علمی و پژوهشی 
3-    تعمیق دانش اجتماعی مدیران و فرماندهان در سطوح کشوری و استانی
4-    انعکاس نتایج تحقیقات و مطالعات اجتماعی

ساختار مقاله:

تعداد صفحات مقاله بین 17 تا 22 صفحه  در کاغذ A4باشد.

1- عنوان: در صفحه شناسنامه (نخست) باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی نشانی دقیق (تلفن و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال درج شود. عهده‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود.

مشخصات نویسندگان در پاورقی درج شود. مثال: استادیار  مدیریت دولتی، گروه فرماندهی و مدیریت، دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین. رایان نامه: n_bayat@ut.ac.ir تلفن: 02148831692

عنوان مقاله با قلم B titr 15 به صورت درشت (Bold) تایپ شود.

نام نویسندگان با قلم BZAR 13 ‌ به صورت درشت (Bold) تایپ شود.

2- چکیده با قلم BZAR12  به صورت ساختارمند نوشته شود، شامل 4 بند: زمینه و هدف؛ روش؛ یافته ها؛ نتیجه گیری. حجم چکیده حداقل 150 و حداکثر250 کلمه تنظیم شود.  

3- واژگان کلیدی: واژگان کلیدی حداقل 5  و حداکثر 7 مورد  مشخص شود.

4- مقدمه: بند مقدمه به منزله کلیات پژوهش است (حدود یک تا یک و نیم صفحه). در مقدمه به  بیان موضوع و مساله اساسی پژوهش، بیان قرائن و شواهدی ...که خلاء چنین پژوهشی در ادبیات علمی موجود نشان می دهد؛ بیان ضرورت و اهمیت انجام پژوهش؛ بیان هدف و سوال اساسی پژوهش. بیان فواید انجام چنین پژوهشی برای جامعه علمی و سازمان ها و نهادهای مربوط به موضوع.

نکته: مقدمه عمدتا به قلم محقق نوشته می شود و ماخذ نویسی بیشتر به آمار اطلاعات و شواهدی پیرامون اصل موضوع و مساله پژوهش و تعریف کلیدی ترین مفاهیم پژوهش محدود می شود. همچنین در مقدمه اکیدا از پرداختن به  ادبیات پژوهش (پیشینه و مبانی نظری) پرهیز شود.

5- ادبیات پژوهش (پیشینه و مبانی نظری): بعد از مقدمه پیشینه و مباحث نظری حداکثر تا 7 صفحه ذیل یک بند آورده شود.

مطالعات پیشین به تفکیک داخلی و خارجی و به ترتیب از جدیدترین تا قدیمی ترین آورده شود و از آثار پژوهشی مرتبط با موضوع استفاده شود (مانند مقالات علمی، طرح های پژوهشی، رساله ها و پایان نامه های دانشجویی).

در مبانی نظری بویژه در مطالعات کمّی به نظریه های مرتبط با موضوع پرداخته شود و اکیدا از طرح مباحث نامرتبط پرهیز شود. 

6- روش شناسی پژوهش: در این بند نوع پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی انجام پژوهش، نحوی گردآوری داده ها، ابزار پژوهش و تکنیک های گردآوری داده، روایی و پایایی ابزار گردآوری داده، جامعه آماری (در مطالعات کمّی) و یا افراد مشارکت کننده (در مطالعات کیفی)، روش تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، حجم نمونه (در مطالعات کمّی)  یا تعداد افراد مشارکت کننده (در مطالعات کیفی)،  روش ها و تکنیک های کمّی یا کیفی تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزارها و ابزارهای به کار رفته در تجزیه و تحلیل داده ها،و... مشخص شوند.

7- یافته های پژوهش: یافته های پژوهش همراه با تحلیل ها و تفاسیر علمی آنها آورده شود. از جداول و شکل ها و نمودارها، و تصاویر لازم (مختصر و مفید) برای فهم بیشتر یافته ها استفاده شود.

8- بحث و نتیجه گیری: در واقع این بند استنتاج از کل فرایند انجام پژوهش و تحلیل ها و تفاسیر برآمده از یافته های آن است. در این بند اکیدا از خلاصه سازی یافته ها، درج جدول و نمودار و... پرهیز شود. مقایسه یافته ها با سایر مطالعات و نظریه های مرتبط ذیل این بند انجام شود و زوایای نوآوری و دستاورهای خاص علمی پژوهش انجام شده که بیانگر تولید علم جدید است مشخص شود و در پایان راهکارها و پیشنهادات علمی و اجرایی پژوهشگر  متناسب با اجزا و ابعاد نتایج پژوهش آورده شود.

9- منابع و مآخذ. کلیه منابع رفرنس داده شده در متن مقاله می بایست در لیست منابع به تفکیک داخلی و خارجی درج شوند. شناسه دیجیتال (DOI) و یا لینک اینترنتی مقالات علمی از سایت مجله ای که مقاله را چاپ نموده به شیوه زیر در فهرست منابع و ذیل منبع مربوطه درج شود.

الف )برای کتاب تالیفی: نام خانوادگی نویسنده- نام – تاریخ نشر- نام کتاب – محل انتشار :ناشر
ب) برای کتاب ترجمه: نام خانوادگی نویسنده- نام – تاریخ نشر- نام کتاب – نام و نام خانوادگی مترجم– محل انتشار :ناشر(تاریخ انتشار به زبان اصلی)

ج)برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده- نام – تاریخ نشر- عنوان مقاله – در مقاله های مشترک نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه- عنوان فصلنامه یا مجله– محل انتشار :ناشر و شماره صفحات
د)برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسنده- نام – تاریخ نشر- عنوان مقاله – در مقاله های مشترک نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مجموعه (گردآورنده  یا گردآورندگان).عنوان کتاب – محل انتشار – ناشر – شماره صفحات
ه) برای منابع رایانه ای: نام خانوادگی نویسنده- نام – تاریخ نشر- عنوان کامل مقاله –کلید واژه جستجو در سایت های اینترنتی- تاریخ کامل دسترسی به مقاله

یک نمونه مقاله علمی پژوهشی فارسی

جوکار، قاسم؛ بیات، ناصر؛ ترکمان، مهدى (تابستان، 1397). مدیریت پیامدهاى امنیتى و انتظامى اقامتگاه هاى غیررسمى در مقصد گردشگری. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی. 13 (2). صص. 260-235. قابل بازیابی از: http://pmsq.jrl.police.ir/backend/uploads/9bbeb83ef98390c91f3fe0b4293c92523c2f3b28.pdf

نکته: از شناسه دیجیتال (DOI)  و یا لینک اصل مجله ای که مقاله را چاپ نموده استفاده شود نه سایت های نمایه کننده.

همه منابع فارسی به  به انگلیسی نیز ترجمه و در انتهای لیست منابع درج شود.

Jokar, Gh., Bayat, N., Torkman, M. (2018). Managing security and policing impacts of informal accommodation at tourism destination. Police management studies quarterly. 13 (2). Pp. 235-260. [In Persian] Retrieved from http://pmsq.jrl.police.ir/backend/uploads/9bbeb83ef98390c91f3fe0b4293c92523c2f3b28.pdf

 

منابع با تمام جزییات به شیوه زیر تنظیم شود.

. کلیه منابع رفرنس داده شده در متن مقاله می بایست در لیست منابع به تفکیک داخلی و خارجی به ترتیب زیر درج شوند.

منابع داخلی

منابع خارجی به زبان انگلیسی

ترجمه منابع داخلی به زبان انگلیسی

 

شناسه دیجیتالی[1] همه ی مقاله های فارسی و خارجی از سایت اختصاصی مجله  چاپ کننده اخذ و به صورت الگوی زیر  درج شود.

رستمعلی زاده، ولی اله؛ قاسمی، علی. (1396). ماندن یا ترک ‌کردن؛ چالش‌های مهاجرتی جوانان روستایی. فصلنامه پژوهش های روستایی. 8 (2)، صص. 299-282. قابل بازیابی از:  DOI: 10.22059/JRUR.2017.62677

در صورتی که مجله مورد نظر فاقد شناسه دیجیتالی است به جای شناسه دیجیتالی  doi لینک اینترنتی مقاله از سایت اختصاصی مجله چاپ کننده  کپی و  درج شود، مانند الگوی زیر:

رستمعلی زاده، ولی اله؛ قاسمی، علی. (1396). ماندن یا ترک ‌کردن؛ چالش‌های مهاجرتی جوانان روستایی. فصلنامه پژوهش های روستایی. 8 (2)، صص. 299-282. قابل بازیابی از: https://jrur.ut.ac.ir/article_62677.html

منابع پژوهشی انگلیسی/خارجی غالبا دارای شناسه دیجیتال هستند. و لازم استشناسه دیجیتال آن ها نیز درج شود.

Su, M. M., Wall, G., & Ma, Z. (2014). Assessing ecotourism from a multi-stakeholder perspective: Xingkai Lake national nature reserve. China. Environmental Management, 54(5), pp. 1190–1207. https://doi.org/10.1007/s00267-014-0360-5.

 نکته مهم:به دقت کنترل شود همه منابعی که  در متن مقاله به آنها استناد شده است در لیست منابع پایانی نیز وجود داشته بالشند. در کنترل نهایی ویراستار نقص منابع سبب بازگرداندن مقاله به نویسنده خواهد شد.

 

شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه و سفید باشند. فایل اصلی شکل‌ها و نمودارها با فرمت (jpg,Excel) و با دقت 600 dpi ارائه گردد. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند. عنوان جدول ها در بالای آن ها به ترتیب شماره  و با قلم BZAR11 درشت و جدول ها با فرمت word و عنوان شکل ها و نمودارها و تصاویر در زیر آن ها به ترتیب شماره و با قلم BZAR 12 درشت آورده شود. متن شکل ها و نمودار ها جداول... با قلم BZAR10 نازک تایپ شود

  با تشکر