اهداف و چشم انداز

به لحاظ محتوا:
1-همسو با اهداف فصلنامه باشد.
2- جنبه های علمی – پژوهشی داشته باشد.
3- برای هیچ نشریه داخلی و خارجی ارسال و در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.
اهداف فصلنامه :
الف: اهداف اصلی 
1-    تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با نظم و امنیت اجتماعی
2-    تبیین رویکرد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های پیشگیری اجتماعی از آسیب های اجتماعی و جرایم, منزلت اجتماعی ,احساس امنیت ,اطلاع رسانی ,مشارکت عمومی ,آموزش همگانی ,افکار عمومی و سرمایه اجتماعی پلیس
ب: اهداف فرعی :
1-    ایجاد بستر برای تبیین , تولید و نشر اندیشه های مرتبط با رویکرد اجتماعی پلیس .
2-    بسط ارتباط و تعامل با نخبگان , صاحب نظران و مراکز علمی و پژوهشی 
3-    تعمیق دانش اجتماعی مدیران و فرماندهان در سطوح کشوری و استانی
4-    انعکاس نتایج تحقیقات و مطالعات اجتماعی