دوره و شماره: دوره 8، شماره 52، زمستان 1396 
4. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بروز نزاع و درگیری در مناطق حاشیه‌نشین شهر اردبیل

صفحه 89-120

عظیم حبیب زاده، علی جسارتی، سیدمیلادحسینی، دکترسیدخلیل سیدعلیپور