دوره و شماره: دوره 7، شماره 48، زمستان 1395 
1. نقش عوامل اجتماعی فرهنگی در گرایش شهروندان بروجردی به خشونت خیابانی

صفحه 1-26

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ مهدی پورغلامحسین؛ امین گودرزی؛ رحمان سنگانه


8. سنجش احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهرهای جدید

صفحه 173-198

محسن شاطریان؛ مهران سهراب زاده؛ نرجس سادات حسینی