دوره و شماره: دوره 6، شماره 44، زمستان 1394 
5. بررسی و تحلیل احساس امنیت روستاییان شهرستان زرند

صفحه 57-81

علیرضا دربان آستانه؛ معین برزگرزاده زرندی؛ سید مهدی موسوی شهیدی