دوره و شماره: دوره 6، شماره 43، پاییز 1394 
4. تاثیر عملکرد پلیس بر اعتماد عمومی شهروندان نسبت به پلیس

صفحه 67-84

فاطمه عمرانی نژاد؛ محمدامین پاکزمان قمی؛ توحید دادخواه جویباری