دوره و شماره: دوره 6، شماره 41، بهار 1394 
3. بررسی علل افزایش سرقت به عنف (مطالعه موردی شهرستان بندرعباس)

صفحه 47-82

زیبا بنی اسد؛ محمدسعید براتی مصلح؛ فاطمه عمرانی نژاد


6. بررسی عوامل موثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل

صفحه 131-152

هوشنگ شهبازی؛ سیدصفر موسوی؛ بیژن حسین نژاد