دوره و شماره: دوره 6، شماره 42، تابستان 1394 
3. سنجش و تحلیل احساس امنیت اجتماعی در بافت قدیم جزیره کیش محله سفین قدیم

صفحه 31-58

محمد صادقی؛ قاسم قنبری؛ سعیده محمدی؛ کبری مرادیان بوانلو