دوره و شماره: دوره 5، شماره 37، بهار 1393 
2. بررسی جامعه شناختی رابطۀ بین احساس امنیت اجتماعی و گرایش به سرمایه گذاری

صفحه 31-52

محمد عباس زاده؛ مجید وظیفه امندی؛ موسی سعادتی؛ رسول صحرایی؛ محمد حسن شمس الدینی مطلق