دوره و شماره: دوره 5، شماره 38، تابستان 1393 
1. پیامدهای قاچاق کالا از منظر امنیت اجتماعی

صفحه 13-36

منیرالسادات صمدیان؛ حسن کلاکی؛ محمدسعید براتی مصلح


6. بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان کرمانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی

صفحه 131-157

سمانه دلبری؛ علی اکبر صادقی؛ طوبی زمانی؛ مجید شمسه؛ فاطمه هلالی؛ انسیه رضازاده