دوره و شماره: دوره 12، شماره 66، تابستان 1400، صفحه 1-240 
3. شیوع کرونا و احساس ناامنی اجتماعی

صفحه 57-86

سیدعلیرضا افشانی؛ یزدان کریمی منجرموئی


6. مطالعه ابعاد و مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در نهج البلاغه

صفحه 129-152

فریبا پروانه؛ نورمحمد رضائی؛ شهریار شادی گو