دوره و شماره: دوره 12، شماره 65، بهار 1400، صفحه 1-220 
4. پیش بینی مؤلفه های امنیت فرهنگی جوانان براساس میزان دلبستگی به فضای مجازی

صفحه 69-88

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ ابراهیم امرانی؛ مجید شریفی رهنمو؛ بهاره زارع کهن؛ مارال ابراهیمی


9. تحلیل تاثیر احساس امنیت اجتماعی بر وفاداری گردشگران خارجی در شهر سنندج

صفحه 183-207

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن احمدی؛ محمدرضا سلیمی سبحان؛ سیده یاسمن محقق پور