دوره و شماره: دوره 11، شماره 64، زمستان 1399، صفحه 1-284 

مقاله پژوهشی

1. پیشگیری از وقوع جرایم ثانویه در پرتو برنامه های پلیس اجتماع محور ( مطالعه موردی شهرستان بابل)

صفحه 13-45

کاظم رجب زاده چناری؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی