دوره و شماره: دوره 10، شماره 60، زمستان 1398، صفحه 1-225 

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت زنان ایرانی در فضای مجازی: مطالعه صفحات اینستاگرامی(با رویکرد امنیت اجتماعی)

صفحه 13-51

سمیرا خطیب زاده؛ سید محسن بنی هاشمی؛ عبدالرضا سبحانی؛ بهرام علیشیری