تحلیلی بر نقش نیروهای انتظامی در کنترل جرایم خشن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران. نویسنده مسئول.

چکیده

زمینه و هدف: جرایم خشن از جمله مهم­ترین جرایمی است که بیشترین حساسیت­ها در جامعه را بر می‌انگیزد. بر این اساس مقاله در صدد تحلیل نقش نیروهای انتظامی در کنترل جرایم خشن است.
روش تحقیق: روش تحقیق کیفی، از نوع تحلیل مضمون است. مضمون یا تِم عنصر کلیدی در این روش است. جامعه آماری تحقیق 18 نفر بوده که مشتمل بر 7 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کشف جرایم، 6 نفر از ماموران مرتبط با جرایم خشن، 2 نفر فرماندهان مرتبط با جرایم خشن و 3 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی در سال 1400 می‌باشند. روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند از میان چهار گروه یاد شده (با در نظر گرفتن تنوع سن، سنوات خدمت، درجه، سمت و جایگاه، میزان تحصیلات، و رسته) انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود. برای ارزیابی روایی و پایائی داده‌های این پژوهش از معیارهای مقبولیت، همسانی، تعیین و انتقال­پذیری براون و کلارک (2006) استفاده شد. کدهای به دست آمده از مصاحبه‌ها به روش شبکه مضامین، آتراید-استیرلینک (2001)، استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نشان می‌دهد که تقریبا 60 درصد پلیس‌ها موافق اجرای کنترل‌های  سخت گیرانه‌اند؛ 60 درصد از آنها تعامل، همکاری و ارتباطات میان سازمان متکفل کنترل جرایم خشن، به‌ویژه قوه قضائیه با پلیس را در کنترل جرایم خشن موثر می‌دانند و نزدیک به 85 درصد مردم اجرای طرح های کنترل جرایم خشن از سوی پلیس را برنامه ریزی شده، هدفمند و موفق ارزیابی کرده‌اند. اگر چه برخی جرایم خشن (مانند انواع نزاع)؛ با تمام فراز و فرودهای خود هنوز کاهش محسوسی نداشته، لکن چشم انداز نمونه های تحقیق به آینده، مثبت است. آن‌ها مهم‌ترین چالش‌ها و موانع مرتبط با کنترل جرایم خشن را فقدان راهبردی مناسب و عملی، عدم حمایت از پلیس در تمامی سطوح، وضعیت و شرایط اجتماعی، مشکلات و چالش های قانونی و قضایی، ضعف در ارتباطات برون سازمانی، عدم تعامل یا ارتباطات نامناسب به‌ویژه با دستگاه قضا و عدالت کیفری دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Role of Police Forces in Controlling Violent Crimes in Iran

نویسنده [English]

 • Hossein Ayargar
Assistant Professor, Criminal Law and Criminology Dept., Amin Police Academy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Violent crimes are among the most important crimes that arise the most sensitivities in the society. Accordingly, the present article aims to analyze the role of law enforcement in controlling violent crimes.
Method: Qualitative research method is of content analysis type. The theme is a key element in this approach. The statistical population of the study was 18 people, including 7 MA students majoring in crime detection, 6 officers dealing with violent crimes, 2 commanders dealing with violent crimes and 3 faculty members of the Police University in 2021. Purposeful non-random sampling method was used to select from among the four above-mentioned groups (taking into account age diversity, years of services, rank, position, level of education, and category). Semi-structured in-depth interview method was used for data collection. To assess the validity and reliability of the data of the study, the criteria of acceptability, resemblance, and Brown and Clark (2006) determination and transferability were used. The codes obtained from the interviews were used by the J Attride-Stirling (2001) thematic network method.
Findings and Conclusion: Findings and conclusions indicate  that approximately 60% of police officers agree with the implementation of strict controls; 60% of them consider the interaction, cooperation and communication among the organizations responsible for  controlling violent crimes, especially the coordination of  judiciary and the police, to be effective in controlling violent crimes, and nearly 85% of people consider the implementation of violent crime control plans by the police,  are  evaluated  as organized, targeted-oriented and successful plans. Although some violent crimes (such as variety of quarrels); despite all its ups and downs, has not reduced significantly yet, the outlook for future research samples is positive. In their view, lack of appropriate and practical strategy, police not being supported at all levels, social status and conditions, legal and judicial problems and challenges, weakness in external communication, lack of interaction or inappropriate communication in particular with judiciary and criminal justice body are the most important challenges and hurdles related to the control of violent crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Control
 • surveillance
 • violent crimes
 • Police
 • Inter-Organizational Interactions
 • ابراهیمی‌ قوام صغری؛ مژگان طباطبایی یزد‌‌ی (1393) بررسی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بزه­کاران د‌‌ختر و پسر مرتکب جرایم خشن و غیرخشن د‌‌ر کانون اصلاح و تربیت. دوره 1393، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 117-133.
 • ابراهیمی‌قوام صغر ؛ هاجر خباز (1394) مقایسۀ ‌کارکردهای اجرایی بزه‌کاران مرتکب به جرایم خشن و غیرخشن در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران. دوره 1394، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 117-128.
 • احمدی، حبیب (1386) جامعه­شناسی انحرافات. تهران: سمت.
 • انوری، حسن(1393)، فرهنگ فشرده سخن به سرپرستی دکتر حسن انوری، جلد دوم، چاپ سیزدهم.
 • آورزمانی حمید؛ حمیده صفایی نبات (1395) بررسی نقش داده‌کاوی و هوش مصنوعی در پیشگیر‌ی از جرایم خشن. دوره 1395، شماره 38، بهار 1395، صفحه 146-170.
 • ایارگر، حسین(1396) نظارت بر مجرمان خطرناک (با رویکرد حقوقی-جرم‌شناسی)، چاپ نخست، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران.
 • بهرامی مهدی؛ زیبا بنی اسد (1392) بررسی نظری علل اجتماعی بروز جرایم خشن. دوره 3، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 122-163.
 • پرفیت، آلن.(1378).پاسخ‌هایی به خشونت، ترجمه مرتضی محسنی، تهران:گنج دانش.
 • تقوی دامغانی، سیدرضا (1370)، نگرشی بر مدیریت اسلامی، مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی، تهران.
 • تیبایجوکا، آنا کاجومولو (1394) سیاست­های کاهش جرم و خشونت شهری: گزارش سازمان ملل. رضاعلی محسنی. تهران: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا.دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مازندران.
 • حق شناس، علی محمد و دیگران؛ فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی-فارسی جلد اول، فرهنگ معاصر تهران سال ۱۳۸۷ چاپ هشتم.
 • دورکیم، امیل (1369) درباره تقسیم کار اجتماعی. باقر پرهام. بابل. کتابسرای بابل.
 • رسولی غلامرضا؛ ابوتراب یاری مقدم (1399) نقش شورای معتمد پلیس در پیشگیری از جرایم خشن (مطالعه‌ی موردی: معتمدین شهر گرگان). دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 53-83.
 • زارع، ب و زندی لک، ع. (1390). مطالعه رابطه سطح توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان ها. مجله مطالعات اجتماعی ایران, 5(3), 97-125. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=186748
 • زینی­یان، مجید (1393) پایان نامه ای تحت عنوان شناسایی و شیوه­های پلیس آگاهی در مبارزه با جرائم خشن. دانشگاه علوم انتظامی امین. دانشکده اطلاعات و آگاهی.
 • سرکشیکیان، سید محمد حسین (1389) عدم تفاهم سازمانی در طرح امنیت اجتماعی. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری.
 • سلیمی، علی و محمود داوری (1386)، جامعه‌شناسی کجروی، چاپ سوم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • صادقی فسایی سهیلا، ابراهیمی مرضیه (1394) تحلیلی کیفی از جرایم خشن زنان: زمینه ها و انگیزه ها. نشریه: زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). شماره: تابستان 1394، دوره 13، شماره 2 ؛ صفحه 171تا صفحه 192.
 • صفایی مسعود، لیلا کشتکا ، ولی مریدی، حسین طاهری (1395) بررسی اثرات کاربری‌های مذهبی بر کمیت و کیفیت جرایم خشن با تاکید بر قتل در شهر اهواز با کاربرد GIS دوره 5، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 71-90.
 • عبدالرحمانی رضا ؛ حسین ایارگر (1398) راهبردهای اجتماعی- ارتباطی پلیس برای مقابله با جرایم خشن. دوره 4، شماره 12، تابستان 1398، صفحه 77-112.
 • علیزاده اعظم؛ زهرا ذاکری نصرآبادی؛ اکبر سلیمی (1397) بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم خشن و خاص در بین مجرمین در زندان شهرستان سیرجان. دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 225-250.
 • فرجیها، محمد (1386) پیش­بینی و کنترل جرائم خشونت­بار. فصلنامه کارآگاه. زمستان، 1386: شماره 1.
 • کیانی، مهرزاد؛ بزمی، شبنم؛ قره داغی، جابر؛ یرزگر، عبدالرزاق (1386) بررسی فراوانی موارد ضرب و جرح ناشی از نزاع در مراجعین به واحد سرپایی مردان ستاد مرکزی سازمان پزشکی قانونی کشور طی سه ماه؛ مجله علمی پزشکی قانونی، دوره13، شماره4، زمستان1386، صص256-260.
 • لبیبی، محمدمهدی (1387) جامعه­شناسی جرائم خشن. تهران: نقد افکار.
 • محسنی، منوچهر (1386) جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: طهوری.
 • محسنی تبریزی علی­رضا و حمید کریمی (1386) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرایم خشونت آمیز جوانان ذکور 18 تا 25 ساله همدانی. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی. سال دوم. شماره دوم.
 • ملکی مصطفی؛ جلال جعفری؛ مجید جمشیدی (1396) آسیب‌شناسی جرایم خشن و راهکار پیشگیری از آن.دوره 1396، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 47-58.
 • میرخندان حسین؛ محمد قنبری (1398) تحلیل عوامل وقوع جرایم خشن سیستان و بلوچستان و اقدامات انتظامی مؤثر برکاهش آن در سال های اخیر. دوره 10، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-27.
 • میرکمالی، سیدمحمد (1364)، اصول مدیریت، تهران، انتشارات دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 • میرجعفری، سیداصغرو بیابانی، غلامحسین (1387) درآمدی بر خشونت و جرائم خشونت بار. فصلنامه کارگاه. شماره 2. دوره دوم. بهار 87. صص 28-45.
 • ناجی، محمد رضا؛ توفیقی، حسن (1377) بررسی علل مختلف مرگ در نزاع‌های منجر به فوت؛ مجله پزشکی قانونی، مرداد و شهریور 1377، شماره14، صص 16-23.
 • نظریه زمینه‌ای شناسایی پیامدهای حاشیه نشینی موثر بر جرایم خشن در شهر اهواز. دوره 8، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 142-109.
 • واحـدی، ناصـر، رضـا بهسـتانی و مرتضی حسـن زاده (1392) «بررسـی عوامل مؤثـر بـر نـزاع و درگیـری فـردی از دیـدگاه شـهروندان در سـال 1392(مطالعة مـوردی: شـهر خوی)»، دانـش انتظامی آذربایجان غربی، سـال ششـم، شـماره 21.
 • هاشمی، ضیاء. (1387). «بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی نزاع»، مجموعه مقالات اولین همایش تأثیر نزاع بر امنیت اجتماعی، یاسوج، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • همتی جوانمرد محم ؛ هادی فدایی؛ حسین طالبیان؛ الهه هدشی (1397) تحلیل فضایی زمانی جرایم زنجیره‌ای (مورد مطالعه: سرقت­های خشن سریالی از زنان در شهر مشهد ، سال‌های 93 و 94). دوره 10، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 107-140.

 

 • Crime and Justice. Vol. 3(1981), pp. 295-353 (59 pages) .https://www.jstor.org/stable/1147382
 • Malauhlin, E & Muncie J (2001), The sage Dictionary of Criminology, sage publications Ltd, London, First published.
 • Michael Woodworth AND Stephen Porter (2000) Historical Foundations and Current Applications of Criminal Profiling in Violent Crime Investigations. Expert Evidence 7(4):241-264.
 • https://www.researchgate.net/publication/225890716-Historical-Foundations-and-Current-Applications-of-Criminal-Profiling-in-Violent-Crime-