بررسی تأثیر ارتباطات کلانتری‌ها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم (مورد مطالعه: صنوف حوزه کلانتری 109 بهارستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران. ایران. نویسنده مسئول.

3 کارشناس ارشد پیشگیری اجتماعی از جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران، ایران.

چکیده

هدف و زمینه: هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر تعاملات روسا و کارکنان کلانتری 109 بهارستان با صنوف منطقه را در پیشگیری اجتماعی از جرائم مورد بررسی و تحلیل قرار داده، سهم تعاملات کلامی، غیرکلامی و رسانه­ای کلانتری‌ها را با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرایم در آن منطقه مشخص نماید.
روش تحقیق: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل صنوف و کسبه حوزه کلانتری 109بهارستان به تعداد 2800 واحد، با استفاده از روش نمونه­ گیری طبقه­ ای (هر واحد به عنوان یک طبقه) متناسب، تعداد هشت طبقه و با توجه به جدول مورگان تعداد 340 نفر از کسبه حوزه کلانتری یادشده به ‌عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند. روایی تحقیق با استفاده از روایی منطقی و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (84/0) به دست آمد.
 یافته‌ها و نتیجه ­گیری: یافته­ ها نشان داد مهارت کلامی، مهارت غیرکلامی و ارتباط رسانه‌ای کلانتری‌ها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم تاثیر دارد.
نتایج حاکی است؛ در شاخص مهارت کلامی «آموزش چهره به چهره صنوف توسط پلیس»، در مهارت غیرکلامی «احترام به قانون و مجریان قانون در صنف‌ها»و در ارتباط رسانه‌ای «توزیع فیلم آموزشی، سی­دی، عکس هشدار دهنده توسط پلیس» مهم‌ترین اولویت‌ها را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of police relations with the branches in social prevention of crimes (Case study of 109 Baharestan police station)

نویسندگان [English]

 • Nozar Amin Saremi 1
 • Reza Abdolrahmani 2
 • Hassan Tavakoli 3
1 Associate Professor, Social Sciences, Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Social Sciences, Amin Police University, Tehran, Iran, Corresponding author.
3 MA, Social Prevention of Crimes, Amin Police University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose and context. The purpose of this article is to investigate the effect of the interactions of the heads and staff of
Background and Aim: The present article mainly aims at analyzing the impact of interactions between Baharestan No.109 police stations chiefs and staff with the zone business owners in social crime prevention, and specifying the role of verbal, non-verbal and media interactions of police stations with business owners in social crime prevention in that zone.
Method: The present descriptive-analytical article is of correlational type. Its statistical population includes 2800 shops in the zone under coverage of Baharestan No. 109 police stations, using stratified proportionate sampling method (each unit as a stratum), eight floors and based on Morgan table, 340 shopkeepers under the coverage of mentioned police station were selected. The validity of the study was obtained using logical validity, and its reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient (0.84).
Findings and Conclusion: The findings indicated that verbal skills, non-verbal skills and media relations of police stations with the shopkeepers are effective in social prevention of crimes. The results show that “face-to-face training of shopkeepers by the police” in the verbal skills index, “shopkeepers’ respect for the law and law enforcers” in non-verbal skills and “distribution of educational videos, CDs, warning photos by the police” are the most important priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Verbal interactions
 • nonverbal interactions
 • media interactions
 • social prevention
 • اسدی فر، محمد (1396) الگوی مناسب تعاملات اجتماعی پلیس در مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم. رساله دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم. به راهنمایی حسین ذوالفقاری.
 • اسدی فرد، محمد و حسین ذوالفقاری (1396) نقش تعاملات اجتماعی کارکنان پلیس در مدیریت پیشگیری از جرم. فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال دوازدهم شماره ۳ (پیاپی ۴۷، پاییز .۱۳۹۶ صص111-134).
 • امین صارمی، نوذر و عبدالرحمانی، رضا و توکلی، حسن (1397) بررسی تأثیر تعاملات کلانتری‌ها با صنوف در پیشگیری اجتماعی از جرائم (مطالعه موردی کلانتری 109 بهارستان). پایان نامه کارشناسی ارشد رسته اجتماعی. دانشگاه علوم انتظام امین.
 • ایکاف، راسل (1386) برنامه‌ریزی تعاملی (مدیریت هماهنگ با تحول برای ساختن آینده سازمان) سهراب خلیل شورینی. تهران: کتاب ماد.
 • آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول.
 • بارکر، آلن (1385) تقویت مهارت‌های ارتباط موفق و موثر. فرزاد هراتی. تهران: به تدبیر.
 • بیات محمد کریم (1394) بررسی رابطه نگهبان محله با پیشگیری اجتماعی از جرم. پایان نامه کارشناسی ارشد پیشگیری اجتماعی از جرم. دانشگاه علوم انتظامی.
 • بیات، بهرام؛ شرافتی­پور، جعفر و عبدی، نرگس(1387) پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع­محور، تهران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجتماعی ناجا، اداره کل مطالعات اجتماعی.
 • جوانمرد، بهروز؛ 1378؛ تعامل سازمان پلیس و دستگاه قضایی ایران در زمینه پیشگیری از جرایم خرد؛ اولین همایش ملی پیشگیری از جرم؛ مرکز همایش های بین­المللی برج میلاد.
 • حبیب­زاده، اصحاب و رضا عبدالرحمانی (1393) طرح تحقیق: نقش سازمان‌های غیرامنیتی در ایجاد بسترهای امنیت شهرهای ساحلی ( طراحی مدل تعاملی بر مبنای مطالعه موردی شهرستان بندرعباس).
 • حبیب­زاده اصحاب؛ عبدالرحمانى، رضا (1390) نقش سازمان‌هاى غیر امنیتى در ایجاد بسترهاى امنیت شهرهاى ساحلى (با تأکید بر مطالعه موردى شهرستان بندرعباس) و ارائه مدل تعاملى.
 • خدمتگزار وثوقی، شهربانو(1382) نقش نهادهای آموزشی در پیشگیری از وقوع جرم مجموعه مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم.
 • دارلی، مارک (1385) مدیریت ارتباط در مراقبت‌های بهداشتی. معصومه عصری. تهران: ناهید.
 • راجرز، ام. اورت و شومیکر، اف. فلوید (1369) رسانش نوآوری‌ها: رهیافتی میان فرهنگی. عزت­اله کرمی و ابوطالب فنایی. شیراز: دانشگاه شیراز.
 • رجبی‌پور، محمود(1382) راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم (تعامل پلیس و دانش‌‌آموزان، فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم).
 • عبدالرحمانی، رضا (شهریور 1383) پلیس اجتماع محور و امنیت محله‌ای. فصلنامه دانش انتظامی.
 • شاطری، محبوبه، دلگشایی، یلدا، ایمانی، محمد نقی، خورشید، عباس. (1398). ارائه الگوی آموزش تعامل با ذینفعان. آموزش در علوم انتظامی. 90-71، (25)7.
 • شاکری، ابوالحسن (1382) قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم.
 • شرفیان(1395) نقش تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کاهش جرائم (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کهگیلویه و بویر احمد. شماره 23: دوره دوره نهم تابستان.
 • عبدالرحمانی، رضا و کشتکار، حجت (پائیز 1393) بررسی تاثیر تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرایم در شهر کرمانشاه. مطالعات مدیریت انتظامی. شماره 3. صص 414- 440.
 • عبدی، عباس (1380) آزمون فرضیه در علوم رفتاری، تهران : نشر حنانه.
 • علیوردی نیا، اکبر (1393) مدیریت پیشگیری از جرم در ایران. فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان. سال دوم. شماره هشتم. زمستان 1384. صص 37-58.
 • فرگاس، جوزف. پی(1379) روان‌شناسی تعامل اجتماعی. خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت. تهران: ابجد.
 • فرهنگی، علی اکبر (1374). مبانی ارتباطات انسانی. (دوجلدی)، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 • فرهنگی، علی اکبر (1375). ارتباطات غیرکلامی. میبد: دانشگاه آزاد اسلامی.
 • قاسمی کهریزسنگی، مرضیه (1387) رویکرد چندنهادی به پیشگیری از خشونت در مدارس. تهران: معاونت پلیس پیشگیری ناجا.
 • کازنو، ژان (1384) جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی. باقر ساروخانی و منوچهر محسنی. تهران: اطلاعات.
 • کریمی مزیدی، احمدرضا، رحیم نیا، فریبرز. (1399). اثر ابعاد مختلف تعامل مردم با پلیس بر امنیت روانی و اجتماعی: بررسی وضع موجود و ارائه راه‌کارهای بهبود. فصلنامه علمی دانش انتظامی خراسان رضوی. 120-90، (48) 12.
 • کشتکار، رسول (1383) بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت انتظامی. به راهنمایی رضا عبدالرحمانی.
 • گیل، دیوید و آدامز، بریجت (1384) الفبای ارتباطات. رامین کریمیان و مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • گیدنز، آنتونی (1373) جامعه­شناسی. منوچهر صبوری. تهران: نی.
 • مایرز، گیل ای و مایرز، میشل توللا (1385) پویایی ارتباطات انسانی. حوا صابر آملی. تهران: دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 • محمد نسل، غلامرضا (1387) پیشگیری از جرم (مجموعه مقالات). تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
 • محمدی، مالک،1397، ارایه راه‌کارهای افزایش امنیت و کاهش جرم در ارتباط با فضاهای بدون نظارت شهری در راستای تعامل سازنده نیروی انتظامی و طراحی محیطی نمونه موردی: محله­های باغ خلج و فوتبال کلانشهر اراک، سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری،تبریز.
 • مور هرى دبلیو و همکاران (1390) مدیریت و رفتار سازمانى نیروى پلیس. ترجمه محمد اعرابى، تهران: دانشگاه علوم انتظامى امین.
 • میلر، جرالد (1368) ارتباط غیرکلامی. علی ذکاوتی قراگزلو، تهران: انتشارات سروش.
 • میلر، لاری و براسول، مایکل و وایتهد، جان (1391) روابط انسانی و کار پلیس. ترجمه سروش بهربر. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • نپر، پاول و دوک، جاناتان و شاپلند، جوانا (1395) پیشگیری از جرایم شهری، مراقبت و عدالت ترمیمی. حمید فاطمی موحد و مسلم جمشیدی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
 • نجفی‌ابرند آبادی علی حسین (1373 و 1372) جرم شناسی (اصلاح و درمان) تهیه و تنظیم بتول پاکزاد. نیم‌سال دوم سال تحصیلی 73-1372.
 • نمامیان، پیمان و مهدی شهبازی (1399) ارتقای امنیت اجتماعی از طریق پیشگیری جامعه­مدار از ارتکاب جرم در پرتو رهیافت های دینی فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، پیاپی ۵۶ (پاییز ۱۳۹۹).صص 75-95.
 • ویندال، سون و سیگنایتزر، بنو و اولسون، جین (1376) کاربرد نظریه های ارتباطات (مقدمه­ای بر ارتباطات برنامه­ریزی شده). علیرضا دهقان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 • هارجی، اون و ساندرز، کریستین و دیکسون، دیوید (1377) مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی. خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت. تهران: رشد.
 • هس، کارن ام. اس میلر، .لیندا (1382) پلیس دراجتماع. (رضاکلهر،تهران، مترجم). تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • هیوز، گوردن (1380) پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، ریسک و مدرنیته اخیر). علیرضا کلدی و محمد­تقی جغتایی. تهران: سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 

 • Friedman RR(1992) Community policing: Comparative perspectives and prospects. New York: Harvester Wheatsheaf.
 • Trajanowicz, Robert C; Bucqueroux, Bonnie (1990). Community Policing: A contemporary perspective. Anderson. Archived from the original on 2015-11-17. Retrieved 14 Nov 2015.
 • Marais, E. (1993). The Police-Community Relationship. In Glanz, L. (ed), Managing Crime in the New South Africa: Selected readings. Pretoria: HSRC Publishers. Proceedings of the Human Sciences Research Council conference, Managing Crime in the New South Africa: A practical and affordable approach, Pretoria, 4-6 August 1992.
 • Liddle, A. Mark and Loraine R. Gelsthorpe. Crime Prevention and Inter-agency Co-operaon. (Crime Preven􀆟on Unit Series: Paper No.53). London: HomeOffice Police Research Group, 1994.
 • Liddle, Mark A. and Loraine R. Gelsthorpe. Inter-agency Crime Prevenon:Organising Local Delivery. (Crime Prevention Unit Series: Paper, No.52). London:Home Office Police Research Group, 1994.
 • National Crime Prevenon Council. Everyone’s Doing It: Planning a Successful Community Crime Prevention Project. Washington, DC: Naonal CrimePrevenon Council, [2005].
 • Meek, Sarah and Kirsten Bowen-Willer, Editors, Report of the International Conference for Crime Prevenon: Partnerships to Build Community Safety (26-30 October 1998 Johannesburg, South Africa). [1999].
 • Homel, Peter. Regional Organisaon for Crime Prevention Delivery. Australia: Australian Government, Australian Ins􀆟tute of Criminology, 2005.