الگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از بزهدیدگی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. نویسنده مسئول.

3 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشکده فرماندهی و ستاددانشگاه علوم انتظامی امین،تهران، ایران.

چکیده

هدف و زمینه: امروزه شرایط و فضای فعالیت پلیس بیش از پیش پیچیده، متغیر وگسترده شده است به‌گونه‌ای که برای بیشترسازمان‌های پلیسی این سرعت به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آن‌هاست. از این رو سازمان‌های پلیسی برای پاسخ به این چالش‌ها نیازمند الگوی راهبردهای جدیدی هستند تا بتوانند تأکیدات خود را برسازگاری با تغییرات محیطی و پاسخ بسیارسریع به نیازهای محیط دائما ًمتغیر قرار دهند. هدف پژوهش ارائه الگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین مفاهیم، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های مدیریت راهبردی انجام گردیده است.
 روش‌ها: از نظر هدف پژوهش حاضرکاربردی و از جنبه روش‌شناسی پژوهش کیفی است که با روش تحلیل مضمون اجرا شده است. جامعه پژوهش از بین خبرگان نیروی انتظامی، وزارت کشور، اساتید دانشگاه، قضات، آموزش و پرورش، بهزیستی، سازمان زندان‌ها با نمونه‌گیری هدفمند شناسایی و بر اساس اصل اشباع نظری حجم نمونه به 14 نفر رسید. برای مصاحبه از ابزار مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار«مکس کیودی11» استفاده شد.
یافته‌ها: الگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان، در قالب 4 بعد شامل تدوین، اجرای، ارزیابی و توسعه و اصلاح، 13 مؤلفه‌ و 57 شاخص شناسایی شدند.
 نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد الگوی مدیریت راهبردی پلیس می‌تواند چالش‌ها و آسیب‌هایی را که نظم و امنیت در جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد شناخته و در راستای رفع آن گام بردارد و منجر به اثربخشی بیشتر این برنامه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Police Strategic Management Model for Preventing Female Victimization

نویسندگان [English]

 • hamid ebrahimi 1
 • esmaeil ahmadi moghadam 2
 • fariba shayegan 3
 • Abdullah hendiani 4
1 PhD Candidate, Crime Prevention Management, Faculty of Command & Staff, Police Amin Academy, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Strategic Management Dept., Faculty of Command & Staff, Police Amin Academy, Tehran, Iran, Corresponding author.
3 Professor, Social Sciences Dept., Police Amin Academy, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Command & Staff, Police Amin Academy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays, the police conditions and its atmosphere of activity has become more complex, changeable and extensive, so that for most police organizations, the speed of this complexity and extensiveness is far more than the speed of their responsiveness and adaptability. Hence, to be able to respond to these challenges police organizations need model of new strategies so that they could lay emphasis on adapting themselves to environmental changes and responding to the needs of an ever-changing environment very rapidly. The purpose of the present research is to present a police model of strategic management in preventing female victimization and also to identify, explain and formulate concepts, dimensions, components and indicators of strategic management.
 Method: In terms of purpose, the present study is of applied type; and in terms of methodology, it is a qualitative research that has been carried out through content analysis method. The study population was identified from among experts of police, Ministry of Interior, university professors, judges, ministry of education, welfare organization, prisons’ organization by purposeful sampling and based on the principle of theoretical saturation, the sample size reached 14 people. Semi-structured interview tools were used for the interview and “MAXQDA 11” was used for data analysis.
Findings: The model of police strategic management to prevent female victimization in 4 dimensions including development, implementation, evaluation, development and correction, 13 components and 57 indicators was identified.
 Conclusion: The results indicate that the model of police strategic management could identify the challenges and harms that affect law and order in the community and take steps to address them and may lead to greater effectiveness of this program

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crime
 • Delinquent
 • victimization
 • Female victimization
 • اباذری فومشی، منصور.(1391)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی، چاپ دوم. تهران: اندیشه عصر.
 • افراسیابی، علی(1395). پلیس و حمایت ازحقوق بانوانِ بزه دیده. فصلنامة مطالعات حقوقی انتظامی،1(2). صص28-7.
 • افراسیابی، علی(1390). از طبقه بندی بزه­کاران تا طبقه بندی فنونی پیشگیری وضعی از جرم. «فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم».6(20) .صص 128-9.
 • اهرمی نژاد، لیلا (1390). بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده دراسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر.2(5). صص144-117.
 • باقری نژاد، زینب (1390). نقش پلیس زن درحمایت از زنان وکودکان بزه دیده موادمخدر و روانگردان. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم.6 (19).صص190-163.
 • جان پرور، محسن؛ حیدری موصلو، طهمورث (1390). آسیب‌شناسی فضای سایبر بر امنیت اجتماعی. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی.4(15). صص172-141.
 • جعفری بجنوردی، عبدالرضا؛ مالدار، محدثه؛ حسن زاده مشهدی، محمد(1394). بررسی جرم شناختی بزه دیدگی زنان و وضعیت رقم سیاه آن. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خراسان رضوی، 29(7)، صص254-235.
 • جوان جعفری، عبدالرضا؛ سیدزاده ثانی، سید مهدی (1391). رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم سازمان ملل. تهران. نشر میزان.
 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن(1391). بزه­دیده شناسی حمایتی افتراقی. چاپ اول. تهران. انتشارات جنگل.
 • داودی‌دهاقان، ابراهیم (1396). رساله ارائه الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات‌محور. رساله دکتری به راهنمایی دکتر عبدالله هندیانی. تهران. دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • دیوید، فردآر(1396). مدیریت استراتژیک، ترجمه سیدمحمد اعرابی. تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • رایجیان اصلی، مهرداد (1397). درآمدی بر جرم شناسی. تهران. نشر سمت.
 • رجبی، ابراهیم. (1390). پلیس زن و حقوق شهروندی زنان بزه­کار و بزه دیده در جرایم موادمخدر و روان گردان، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 6(21)، صص72-58.
 • رحیمی نژاد، اسماعیل(1394). جرم شناسی. چاپ چهارم. تبریز. نشر فروزش.
 • زینالی، حمزه. (1390). اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن­ها. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی.3(13). صص203-187.

 

 

 • ستوده، هدایت الله (1389). آسیب شناسی اجتماعی. تهران. نشر آوای نور.
 • شاهیده، فرهاد؛ جوان جعفری، عبدالرضا (1393). پیشگیری وضعی از بزه­دیدگی زنان در جرایم جنسی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، 1(2)،صص 15-7.
 • شاهیده، فرهاد. (1391). مطالعه مبانی بزه‌دیده شناسی نخستین (علمی) در قانون مجازات اسلامی و چگونگی اعمال آن در آراء دادگاه­ها، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 • شیری، هوشنگ؛ آهی، پرویز(1394). «نقش پلیس در پیشگیری از بزه­دیدگی مکرر با تکیه براسناد بین المللی». فصلنامه انتظام اجتماعی.8(1)،صص114- 89.
 • صادقی فسایی، سهیلا ؛ میرحسینی، زهرا (1390). بررسی عوامل مؤثر بر بزه­دیدگی زنان شهر تهران، مجله پژوهش زنان.2(1). صص47-32.
 • صادقی، محمد­هادی (1389). حقوق جزای اختصاصی؛ جرایم علیه اشخاص، جلد13.تهران. انتشارات میزان.
 • صانعی، پرویز(1391). حقوق جزای عمومی. جلد2. تهران. انتشارات گنج دانش.
 • صفاری، علی؛کونانی، سلمان(1391). درآمدی بر جغرافیای جنایی. تهران. انتشارات مجد.
 • صلاحی، جاوید. (1393).کلیات جرم شناسی وتئوری های جدید. چاپ اول. تهران. انتشارات مجد.
 • غلامی رزینی، محسن؛ غلامی، احسان؛ نجفی، حسین؛ روشنی، محمد(1397). نقش پلیس در حمایت از بزه‌دیدگان. فصلنامه دانش انتظامی کردستان.9(4). صص32-1.
 • کاوه، محمدسیروس؛ صبورطینت، امیرحسین(1394). مدل مدیریت استراتژیک مبنا (نقشه راهنمای تدوین، اجرا و ارزیابی برنامـه هـای استراتژی برای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی). چاپ اول. تهران. مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 • محمدنسل، غلامرضا (1389).جستارهایی در پیشگیری انتظامی از جرم. تهران. دانشگاه علوم انتظامی.
 • محمودزاده، ابـراهیم.(1395). طرح­ریزی استراتژیک-فقط یک گام تا اجرا، فصـلنامه مطالعات مدیریت.13(49).صص45-39.
 • مرتضوی، نسرین (1388). جایگاه زنان بزه‌دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی. تهران. مجتمع آموزش عالی قم.
 • مرکز فرماندهی وکنترل ناجا.(1397). آمار پرونده­های قضایی متشکه با موضوع جرایم علیه زنان درسال1397.
 • ملکشاهی، محمد (1395). ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﭘﻠﻴﺲ از ﺑﺰه دﻳﺪﮔﺎن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ.1(3). صص 161-143.
 • مومنی، نگار؛ عزیزی، سیروس(1391). سرقت ادبی(علمی)و نقش ابزارهای زبانی درشناسایی و تحلیل آن.5 (20). صص69-44.
 • نجفی ابرندآبادی، حسین علی؛ حمید هاشم بیگی(1387). دانشنامه جرم شناسی. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • نقره کار، عبدالحمید؛ فرهنگ، مظفر؛ نقره کار، سلمان(1389). الگوسازی روشی مفید برای پژوهش­های میان رشته‌ای. نشریه علمی- پژوهـشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایـان.1(1).ص89.

 

 • Holmberg, Lars, Victoria Johansen,Louise, Helene, Ida (2021). Victims’ rights: serving victims or the criminal justice system? An empirical study on victims of violent crime and their experiences with the Danish police, AsmussenFaculty of Law, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.