تأثیرمیزان اعتماد و حمایت اجتماعی ادراک شده زنان شاغل در کلان شهر اصفهان بر میزان احساس امنیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، نویسنده‌مسئول.

2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف و زمینه: مفهوم احساس امنیت یکی از مهم­ترین مفاهیم و شاخص­ های حوزه ­سلامت اجتماعی تلقی می ­شود؛ فرسایش سرمایه اجتماعی از مهم­ترین پیامدهای ناامنی به شمار می ­رود. امروزه با بروز فرسایش سرمایه اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت اجتماعی ضرورت یافته است. پژوهش حاضر با هدف سنجش احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل کلان­ شهر اصفهان با تأکید بر میزان اعتماد و حمایت­ های اجتماعی ادراک شده­ شان به عنوان دو شاخص مهم سرمایه اجتماعی انجام پذیرفت.
 روش تحقیق: پژوهش حاضر، از منظر هدف کاربردی و طبق روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق آزمون و از نمونه­ ای شامل: 126 نفر از زنان شاغل شهر اصفهان و به روش نمونه گیری در دسترس فراهم شده است. آزمون امنیت اجتماعی دارای آلفای کرونباخ 87/0، آزمون حمایت اجتماعی ادراک شده 79/0 و آزمون اعتماد اجتماعی 89/0است. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart Pls بهره گرفته شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل اصفهانی رابطه معنی­ داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Perceived Social Trust and Social Support of Women Working in Isfahan Metropolis on the Social Security Feeling

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mah Avarpour 1
 • Fahimeh Mah Avarpour 2
1 MA, General Psychology, Faculty of Psychology, University of Yazd, Yazd, Iran ,Corresponding Author.
2 PhD Candidate, Business Management ,Faculty of Economics & Administrative Science, University of Semnan, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The concept of security feeling is considered one of the most important concepts and indicators in the field of social health. Erosion of social capital is among the most important consequences of insecurity. Today, with the emergence of erosion of social capital in cities, studying the issue of social security has become essential. The present study was aimed to assess social security feeling among women working in the metropolis of Isfahan by emphasizing the level of trust and perceived social support as two important indicators of social capital.
 Method: The present research, in terms of aim, has been of applied type and has been conducted according to the survey method. The information required for the research was provided through a test and a sample including 126 women working in Isfahan and using available sampling method. The social security test has Cronbach's alpha of 0.87, the perceived social support test of 0.79 and the social trust test of 0.89. To analyze the research data, structural equation modeling and Smart Pls were used.
Findings and Conclusion: The results showed that social support and social trust have a significant relationship with the social security feeling of women working in Isfahan

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social security feeling
 • perceived social support
 • social trust
 • social security
 • احمدی، محمد و کلدی، علیرضا. (1392). احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن؛ شهر سنندج. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. (49)13: 20-1.
 • اخترمحققی، مهدی. (1385). سرمایه اجتماعی، بی جا: مولف.
 • آوریده، سولماز؛ اسدی مجره، سامره؛ مقتدر، لیلا؛ عابدینی، مریم؛ میربلوک بزرگی، عباس. (1398). نقش واسطه­ای حمایت اجتماعی ادراک شده در تاثیر بخشودگی بین فردی بر سلامت اجتماعی در دانشجویان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. (1)20: 80-71.
 • باقریانی، فریده. (1394). رابطه دینداری با اعتماد اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان. فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. (55)14: 107-79.
 • بحری پور، عباس؛ رستگارخالد، امیر. (1392). بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان کاشان). فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد: (10): 26-9.
 • بخشی پور، عباس؛ پیروی، حمید و عابدیان، احمد. (1384). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی. (28)7: 152-145.
 • بنی فاطمه، حسین؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ صبوری، رباب. (1395). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان­ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. (12) 5: 46-29.
 • بیات، بهرام؛ (1388)؛ جامعه­شناسی احساس امنیت؛ تهران، امیرکبیر.
 • تقلی لو، فرامرز. (1385). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی. (2)22: 257-239.
 • تمنائی فر، محمدرضا و منصوری نیک، اعظم. (1393). ارتباط ویژگی­های شخصیتی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. (71)1: 166-149.
 • جزینی، علیرضا و نوری نژاد، محمد علی. (1393). تاثیر رویکرد محله محوری در برقراری امنیت عمومی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ). انتظام اجتماعی. (4)6: 110-87.
 • جهانبخش گنجه، صادق و حسینی پور، احمد. (1396). بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: مغازه داران شهر تهران). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی. (51)8: 117-83.
 • جوادیان، رضا و فراست، هادی. (1396). بررسی رابطه حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی. فصلنامه انتظام اجتماعی. (2)9: 212-189.
 • چلبی، مسعود (1383)، جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
 • داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار نمونه­سازی معادلات ساختاری نرم افزار، تهران: انتشارات جهاددانشگاهی
 • دسترنج، منصوره و ملاحی، مهدی. (1396). رابطه امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در میان ساکنان شهر بندرعباس. فصلنامه انتظام اجتماعی. (1)9:68-47.
 • ذاکری هامانه، راضیه؛ افشانی، سید علیرضا و عسکری ندوشن، عباس (1391). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد. مجله جامعه شناسی ایران. (3)13: 83-110.
 • رضاپور، داریوش و باقری، رحمان. (1397). بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان بالای 18 سال شهر دزفول). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی. (56)9: 72-49.
 • ریاحی، محمد اسماعیل؛ وردی نیا، اکبرعلی و پورحسین، زینب. (1389). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان. فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی. (39)10: 122-85.
 • ستارزاده، داوود؛ شهریاری، مبینا و ابوذرزداه، فائزه. (1395). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان(مطالعه­ی موردی زنان شهر رامسر در سال 1395). فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی. (3)2: 126-107.
 • شایگان، فریبا؛ امین صارمی، نوذر، عباسی، زینب. (1394). سرمایه اجتماعی و احساس امنیت (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی منطقه 4 تهران). فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. (23)6: 122-91.
 • شیخی، محمد تقی؛ کمالی، افسانه و جهان آرای، ثریا. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم توان ذهنی. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. (8)3: 66-37.
 • صابر، مریم و نصرت آبادی، مهدی. (1393). حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در سالمندان تحت پوشش بهزیستی شهرستان کرمان. مجله بهداشت و توسعه. (3)3: 199-189.
 • صفاری نیا، م و شریف، ن. (1389). ساخت و بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه اعتماد اجتماعی، فصلنامه پژوهش­های روانشاختی اجتماعی، 3(11)، 58-47.
 • عنایت، حلیمه؛ موحد، مجید؛ حیدری، الله رحم. (1391). مطالعه رابطه­ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در میان جوانان 15-29 سال ساکن شهرهای شیراز و یاسوج. جامعه­شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان. (1)23: 104-81.
 • فعلی، جواد؛ گرجی کرسامی، علی؛ سیاه چشم، مهری؛ احسانی فر، محمد. (1397). احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شاغل در شهرداری ساری.  فصلنامه پژوهش­های اطلاعات و جنایی. (4)13: 92-73.
 • قاسمی پور، مریم و جهانبخش گنجه، سحر. (1388). رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان شهرستان خرم آباد. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. (1)12: 64-57.
 • قاسمی، مهدوی و کلدی. (1395). بررسی تاثیر سرمایه­ی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان). فصلنامه­ی مطالعات توسعه ی اجتماعی-فرهنگی. (1)5:
 • قاسمی، وحید؛ فائقی، سحر؛ امیر، آرمین. (1392). سنجش سرمایه اجتماعی و سطح بندی آن در طبقات مختلف مناطق 14 گانه شهر اصفهان در سال 91-1390. مطالعات توسعه اجتماعی ایران. (3)5: 30-7.
 • قائدی، غلام حسین و یعقوبی، حمید. (1387). بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر. ارمغان دانش. (2)13: 81-69.
 • کتابی، محمود؛ ادیبی سده، مهدی؛ قاسمی، وحید؛ صادقی ده چشمه، ستار. (1389). سنحش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستان­های چهار محال و بختیاری. جامعه شناسی کاربردی. (4)21: 122-97.
 • کرد زنگنه، جعفر؛ محمدیان پستکان، هاشم؛ سهرابی صمیره، شهلا. (1395).  بررسی میزان احساس امنیت زنان و عوامل موثر در آن (مطالعه ی موردی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره­ی کل بهزیستی شهرستان رامهرمز). فصلنامه شواری فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. (71)18: 130-109.
 • مظلوم خراسانی، محمد و اسمعیلی، عطاء. (1389). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 86-1385 و عوامل موثر بر آن. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. (2)7: 251-219.
 • نادری، حمدا...؛ جاهد، محمدعلی؛ شیرزاده، مهین دخت. (1388). بررسی ربطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی شهر اردبیل). فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. (21): 87-59.
 • نیازی، محسن و فرشادفر، یاسمن (1390). بررسی رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق (1و2) و مناطق جنوب (19و20) شهر تهران. فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات شهری.(1)1: 178-147.
 • هزار جریبی، جعفر؛ کشوری، مصطفی؛ فاروقی، الهام؛ متقدم، عقیل. (1393). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران). فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، (22): 42-1.
 • یاری، حامد و هزار جریبی، جعفر. (1391). بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه). پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران. (4)1: 58-39.
 • یعقوبی، نورمحمد؛ ایمانی، عبدالمجید؛ گزمه، علیرضا؛ رقیه، رهدار. (1397). تاثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان (مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی. (55)، 66-39.
 • Farzizadeh, Z., Haghi, S., & Aghaziyarati, R. (2015). Women’s Feeling of Social Security and Social Happiness. IAU International Journal of Social Sciences, 5(1), 23-34.‏
 • Hair, J. F., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. E., (2009), Multivariate data analysis, NJ: Prentice Hall.
 • Huang, Y., Wu, R., Wu, J., Yang, Q., Zheng, S., & Wu, K. (2020). Psychological resilience, self-acceptance, perceived social support and their associations with mental health of incarcerated offenders in China. Asian Journal of Psychiatry,52, 102-166.‏
 • Hughes, J. W., Tomlinson, A., Blumenthal, J. A., Davidson, J., Sketch Jr, M. H., & Watkins, L. L. (2004). Social support and religiosity as coping strategies for anxiety in hospitalized cardiac patients. Annals of Behavioral Medicine, 28(3), 179-185.
 • Jackson, J. (2006). Introducing fear of crime to risk research. Risk Analysis: An International Journal, 26(1), 253-264.
 • Jensen, S., & Svendsen, G. T. (2016). Social trust, safety and the choice of tourist destination. Business and Management Horizons, 4(1), 1-9.‏
 • Landman-Peeters, K. M., Hartman, C. A., van der Pompe, G., den Boer, J. A., Minderaa, R. B., & Ormel, J. (2005). Gender differences in the relation between social support, problems in parent-offspring communication, and depression and anxiety. Social science & medicine, 60(11), 2549-2559.
 • Liu, L., Gou, Z., & Zuo, J. (2016). Social support mediates loneliness and depression in elderly people. Journal of health psychology, 21(5), 750-758.
 • Schaefer, C., Coyne, J. C., & Lazarus, R. S. (1981). The health-related functions of social support. Journal of behavioral medicine, 4(4), 381-406.‏
 • Schaefer, J. A., & Moos, R. H. (1998). The context for posttraumatic growth: Life crises, individual and social resources, and coping. Posttraumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis, 99, 126.
 • Stanko, E. A. (1993). The case of fearful women: Gender, personal safety and fear of crime. Women & Criminal Justice, 4(1), 117-135.‏
 • Streeter, C. L., & Franklin, C. (1992). Defining and measuring social support: Guidelines for social work practitioners. Research on Social Work Practice, 2(1), 81-98.‏
 • Weaver, D. (2010). Social security and social support. Journals of Gerontology, 61 (1), 24-3
 • Wilson-Doenges, G. (2000). An exploration of sense of community and fear of crime in gated communities. Environment and behavior, 32(5), 597-611.‏
 • Zhen, R., Quan, L., & Zhou, X. (2018). How does social support relieve depression among flood victims? The contribution of feelings of safety, self-disclosure, and negative cognition. Journal of affective disorders, 229, 186-192.‏