تحلیل عوامل مؤثر بر امنیت گردشگران در پرتو آموزه‌های ‌جرم‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی. یزد، ایران

2 استادیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران.

3 استادیارگروه حقوق، دانشگاه یزد. یزد. ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تأثیرات نامطلوب و گسترده بزه‌دیدگی گردشگران بر صنعت توریسم و ابعاد امنیتی این موضوع، ضرورت دارد تا عوامل بزه‌دیدگی گردشگران از منظر آموزه‌های ‌جرم‌شناسی فرهنگی، سازمانی و حقوقی مورد تبیین و تشریح قرار گیرد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل جرم شناختیِ اثر گذار بر امنیت گردشگران می‌باشد.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و از طریق فیش‌برداری و رجوع به منابع معتبر حقوقی داخلی و بین ­المللی تبیین شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: عوامل مرتبط با تعارضات فرهنگی، اطلاعات و برقراری ارتباطات انسانی و مشکلات مربوط به سواد گردشگری، از منظر ‌جرم‌شناسی فرهنگی؛ فقدان دستگاه‌های امنیتی انتظامی اختصاصی گردشگری، تعهدات و تعارضات بخش دولتی و خصوصی و ضعف ساختاری و امنیتی سیستم های حمل و نقل، از دیدگاه ‌جرم‌شناسی سازمانی؛ و پیامدهای حقوقی عدم اطلاع گردشگر از قوانین و مقررات جامعه میزبان و چالش‌های مقابله با گردشگرهای غیرقانونی در رهیافت های ‌جرم‌شناسی حقوقی تحلیل و توجیه می‌گردند.
با توجه به یافته‌های منطبق بر آموزه‌های ‌جرم‌شناختی، ضرورت توجه به موئلفه های فرهنگی و چالش‌های حقوقی در برنامه‌های تقنینی مرتبط با گردشگری و اهمیت رفع چالش‌های اداری و سازمانی از قبیل ایجاد پلیس گردشگری و توجه به ساختارهای ترافیکی و حمل ­و نقل بر کاهش بزه‌دیدگی و امنیت گردشگران موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Impacting Tourists’ Security in the Light of Criminological Doctrines

نویسندگان [English]

 • reza zangeneh eynalou 1
 • Rouheddin kordalivand 2
 • Hasan ghasemi moghadam 3
1 PhD Candidate, Law Dept., Islamic Azad University, Yazd branch, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Criminal Law & Criminology, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Law Dept., Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Given the adverse and widespread impacts of tourist victimization on the tourism industry and the security aspects of the issue, it is necessary to explain the factors of tourist victimization from the perspective of cultural, organizational and legal criminology teachings. The present study aims at investigating the criminological factors affecting tourists’ security.
Method: The present research has been of applied type, and using descriptive-analytical method and library studies has explained necessary information by note-taking and referring to reliable domestic and international legal sources.
Findings and Conclusion: Factors related to cultural conflicts, information and human communication and problems related to tourism literacy, and  from the perspective of cultural criminology; lack of dedicated tourism security bodies, obligations and conflicts between the public and private sectors, and structural and security weaknesses of transportation systems, from perspective of organizational criminology; and the legal consequences of the tourist's lack of knowledge of the rules and regulations of the host community and the challenges of dealing with illegal tourists are analyzed and justified in legal criminology approaches.
Given the findings coinciding with the doctrines of criminology, the necessity of paying attention to cultural components and legal challenges in legislative programs related to tourism and the importance of removing administrative and organizational challenges such as establishing tourism police and paying attention to traffic and transportation structures are effective in reducing victimization and security of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • Tourism
 • criminology
 • victimization
 • tourism police
 • آقایی، سارا، 1396، رسانه و جرم از منظر جرم‌شناسی فرهنگی، مطالعات حقوق کیفری و جرم، دوره4، شماره1، صص: 1-35.
 • اختری، عباس؛ موذن زادگان، حسنعلی، 1398، جایگاه حقوق ‌بزه‌دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مجله حقوق کیفری، دوره7، شماره 26.
 • پارسا، سیروس؛ رحمانی، مجید، 1397، تحولات مفهوم ‌بزه‌دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره4، شماره1.
 • جعفری، مصطفی؛ رئیس میرزایی، 1393، تأثیر سواد فرهنگی بر توسعه توریسم فرهنگی، دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار.
 • حسانی، جلال‌الدین، 1394، بایسته­های ‌جرم‌شناختی امنیت شهری در رویارویی با بزه­کاری صنعت گردشگری و شکوفایی آن، فصلنامه دانش انتظامی غرب استان تهران، سال دوم، شماره6.
 • حقیقی، محمد؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ صالحی، علی، 1394، بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران، مجله مدیریت بازرگانی، دوره7، شماره4.
 • حیدری چیانه، رحیم، 1389، مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.
 • خاقانی اصفهانی، مهدی؛ دهقان نیا، محمد منصور، 1392، نقش«سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی» در پیشگیری از بزه‌دیدگی گردشگران خارجی در ایران، نشریه پژوهش­های دانش انتظامی، شماره59.
 • خسروی، عزت الله، 1388، امنیت مهمترین مولفه در جذب توریست، ویژه نامه اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، اصفهان.
 • ذکایی، محمدسعید، 1391، ‌جرم‌شناسی فرهنگی مسئله جوانان، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره 13، شماره 1-2.
 • رجبی، آزیتا؛ خان محمدی، مرضیه، 1388، جرایم علیه گردشگران در مقصدهای گردشگری مطالعه موردی کلانشهرتهران، فصلنامه علمی- پژوهشی سرزمین، سال ششم، شماره 23.
 • زمانی، امیرمهدی؛ بیات، ناصر؛ بختیاری، حسین، 1397، چالش‌های امنیت انتظامی حمل و نقل گردشگری در شهر شیراز، فصلنامه دانش انتظامی، سال 5، شماره 17.
 • شاکری، ابولحسن؛ بابایی، سید بهامین، 1395، بررسی پیامدهای حقوقی عدم اطلاع گردشگر خارجی نسبت به قوانین کیفری ایران، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره17.
 • شیرمحمدی، یزدان؛ عابدی، فرزانه، 1399، اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره52، شماره4.
 • صادقی آرام، رضا؛ عباسیان­پور، نوشین، 1386، تأثیر زبان انگلیسی در توسعه صنعت گردشگری در ایران، همایش ملی توانمندی­ها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان
 • صفی، سمیه؛ نوابخش، مهرداد، 1391، جامعه­شناسی گردشگری شهری، تهران: نشر: بهمن برنا.
 • صمدیان، ابوالفضل؛ حسینی، سید حسین؛ رئوف آوا، میرگانه نگینه، 1388، نقش آموزش بر توسعه زیرساخت­ها در صنعت توریسم ایران، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره4.
 • صیدایی، سید­اسکندر؛ هدایتی مقدم، زهرا، 1389، نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره 8.
 • قربانی توتکابنی، 1395، نقش پلیس در تأمین امنیت و توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهرستان لاهیجان)، فصلنامه دانش انتظامی گیلان، سال 5، شماره 19.
 • قناد، فاطمه؛ اکبری، مسعود، 1392، سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان ‌بزه‌دیده گردشگری جنسی، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره5.
 • کیانی سلمی، صدیقه، مهرابی، علی، 1396، شناسایی عوامل موثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در رضایت، وفاداری و جذب گردشگران (نمونه موردی: گردشگران اصفهان)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، دوره8، شماره 52.
 • منشی زاده، رحمت الله، 1376، گردشگری، تهران: نشر مسعی.
 • نجفی ابرندآبادی، علی­حسین، 1390، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران: انتشارات گنج دانش.
 • موسوی مجاب، سید درید، 1388، جزوه جامعه­شناسی کیفری، قم: مرکز تخصصی حقوقی و قضایی اسلامی.
 • عالی پور، حسن، 1384، فمینیسم و جرم‌شناسی، مطالعات راهبردی زنان، شماره30.
 • نجاتی، نیلوفر، 1390، عوامل بازدارنده ایران به ‌عنوان مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران بین­المللی بازدید کننده از ترکیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ هاشم بیگی، حمید، 1390، دانشنامه ‌جرم‌شناسی، تهران: گنج دانش.
 • نوربها، رضا، 1392، زمینه جرم‌شناسی، تهران: گنج دانش.
 • نجفی توانا، علی، 1390، جرم‌شناسی(با تجدیدنظر و اضافات)، تهران: آموزش و سنجش.

 

 • Barou, K., (2001), "Environmental management methods & foundations", M, Tehran, Modir Fallah. [In Persian].
 • Fourie, Johan &Rosselló-Nadal,Jaume&Santana,María,2020,Fatal Attraction: How Security Threats Hurt Tourism, Journal of Travel Research, Vol 59, Issue https://doi.org/10.1177/0047287519826208
 • Shu-Pin ,Chiu & Shih,Yen Lin,2011, Study on risk perceptions of international tourists in India, African Journal of Business Management Vol.5
 • Tosun, C. (2000). Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing.
 • Ferrell, Jeff, 1999, Cultural Criminology, Annual Review of Sociology, Vol. 25. Department of Criminal Justice, Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona, USA.