بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات رسانه‌های اجتماعی بر رفتار امنیت اطلاعات کاربران در رابطه با کلاهبرداری‌های ناشی از شیوع کووید-۱۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه میبد، میبد، ایران. نویسنده مسئول.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و معاون فضای مجازی صداوسیمای یزد، یزد، ایران.

چکیده

 
زمینه و هدف: گسترش ویروس کووید-۱۹در جهان و افزایش ترس از بیماری ناشی از آن، باعث شده است که مجرمان اینترنتی از این موقعیت سوءاستفاده کرده و انواع مختلف کلاهبرداری مرتبط با این ویروس در سراسر جهان افزایش یابد. در این شرایط ارتقاء کیفیت اطلاعات منتشرشده توسط رسانه‌ها عاملی مهم در کنترل شایعات و جلب اعتماد شهروندان برای مشارکت در رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان یک بستر فناوری برای خدمات ‌دولتی است. با این ‌وجود، علی‌رغم اهمیت آن، در مورد عواملی که می‌تواند از افراد در برابر جرائم اینترنتی مرتبط با شیوع کووید-۱۹ محافظت کند، پژوهشی صورت نگرفته است. این مطالعه اهمیت رسانه‌های اجتماعی، برای مدیریت امنیت اطلاعات در هنگام بحران را برجسته می‌کند.
روش تحقیق: تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء پژوهش‌های توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. در این تحقیق، با استفاده از تئوری کاشت و تئوری انگیزش محافظت، یک مدل پژوهشی برای بررسی تأثیر تزریق کیفیت اطلاعات رسانه‌های اجتماعی بر رفتار امنیت اطلاعات افراد نسبت به کلاهبرداری‌های ناشی از شیوع کووید-۱۹ توسعه داده ‌شده است. همچنین از مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SMARTPLS برای تجزیه‌ و تحلیل 207پرسشنامه جمع‌آوری ‌شده از کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده ‌شده است.
یافته‌ها و نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که کیفیت اطلاعات منتشر شده توسط رسانه‌ها بر رفتار امنیت ‌اطلاعات کاربران از طریق شدّت ‌درک‌ شده، آسیب‌پذیری درک شده، خودکارآمدی و اثربخشی پاسخ تأثیر دارد.
رسانه‌ها را می‌توان ابزاری دانست که از طریق ارتقاء سطح کیفیت ‌اطلاعات که منجر به کنترل شایعات در فضای مجازی می‌شود، متناسب با نوع برنامه‌های پیشگیری از جرم، نوع مخاطبین و استفاده‌کنندگان از آن‌ها ابزاری هدفمند برای کنترل یا کاهش ارتکاب جرائم ‌سایبری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Media Information Quality on Users’ Information Security Behavior in Relation with Covid-19 Outbreak Scams

نویسندگان [English]

 • Hamid Babaei Meybodi 1
 • Shabnam Mohammadi Ardakani 2
 • Ehsan Karimi Meybodi 3
1 Assistant professor, Management Dept., Meybod University, Meybod ,Iran, Corresponding author.
2 MA student ,Industrial Management, Meybod University, Meybod ,Iran.
3 PhD Candidate, Media Management, Deputy head, Virtual Space , Yazd IRIB branch, Yazd, Iran .
چکیده [English]

Background and Aim: The spread of Covid-19 in the world and the increase in fear of the disease caused by it, has paved the way for cyber criminals to take advantage of this situation and has led to increase the various types of scams associated with this virus around the world. In this context, improving the quality of information published by the media is an important factor in controlling rumors and gaining citizens' trust to participate in social media as a technology platform for government services. However, despite its importance, no research has been conducted on the factors that may protect individuals against cybercrimes associated with Covid-19 outbreak. The present study highlights the importance of social media in managing information security during the outbreak of crisis.
Method: As far as applied aim, nature and method are concerned, the present study is of descriptive-survey correlational type. In the study, using planting theory and protection motivation theory, a research model has been developed to investigate the impact of social media information quality injection on individuals’ information security behavior in relation to scams caused by the Covid-19 outbreak. Structural equation modeling using SMARTPLS was also used to analyze the 207 questionnaires collected from social media users.
Findings: The results indicated that the quality of information published by the media affects the security behavior of users' information through perceived intensity, perceived vulnerability, self-efficacy and response effectiveness.
Conclusion: The media could be considered a targeted tool used to control or reduce the perpetration of cybercrime via improving the quality of information that leads to the control of rumors in cyberspace, in proportionate with the type of crime prevention programs, the type of audience and their users.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information security
 • Social Media
 • planting theory
 • Protection Motivation Theory
 • Cybercrimes
 • رضایی، م. & بابا زاده مقدم، ح. (1393). اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا.
 • روضه‌ای، م. توان‌بخش، ج. & حسن‌زاده کرد احمد، ح. (2017). ابزارهای پیشگیری از جرائم نوظهور در فضای مجازی. فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعی، 8(50), 1-22.
 • Abedin Babak و Babar Abdul. (2018). Institutional vs. Non-institutional use of Social Media during Emergency Response: A Case of Twitter in 2014 Australian Bush Fire. Information Systems Frontiers، 20(4): 740-729.
 • Anderson Catherine L. و Agarwal Ritu. 2010). Practicing Safe Computing: A Multimethod Empirical Examination of Home Computer User Security Behavioral Intentions. MIS quarterly، 34(3): 643-613.
 • Arpan Laura M و Pompper Donnalyn. (2003). Stormy weather: Testing “stealing thunder” as a crisis communication strategy to improve communication flow between organizations and journalists. Public Relations Review، 29(3): 308-291.
 • Beaunoyer Elisabeth؛ Dupéré Sophie و Guitton Matthieu J. (2020). COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts and mitigation strategies. Computers in human behavior، 111: 106-424.
 • Bertot John Carlo؛ Jaeger Paul T. و Hansen Derek. (2012). The impact of polices on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations. Government Information Quarterly، 29(1): 40-30.
 • Bonsón Ponte Enrique؛ Carvajal-Trujillo Elena و Escobar-Rodríguez Tomás. (2015). Influence of trust and perceived value on the intention to purchase travel online: Integrating the effects of assurance on trust antecedents. Tourism Management47:302-286.
 • Boss Scott R؛ Galletta Dennis F؛ Lowry Paul Benjamin؛ Moody Gregory D و Polak Peter. (2015). What do systems users have to fear? Using fear appeals to engender threats and fear that motivate protective security behaviors. MIS quarterly، 39(4): 864-837.
 • Cato Susumu؛ Iida Takashi؛ Ishida Kenji؛ Ito Asei؛ Mcelwain Kenneth Mori و Shoji Masahiro. (2020). Social distancing as a public good under the COVID-19 pandemic. Public health، 188: 53-51.
 • Chatfield Akemi Takeoka و Reddick Christopher G. (2018). All hands on deck to tweet #sandy: Networked governance of citizen coproduction in turbulent times. Government Information Quarterly، 35(2): 272-259.
 • Chen Hongliang؛ Beaudoin Christopher E. و Hong Traci. (2017). Securing online privacy: An empirical test on Internet scam victimization, online privacy concerns, and privacy protection behaviors. Computers in Human Behavior، 70: 302-291.
 • Chen Qiang؛ Min Chen؛ Zhang Wei؛ Wang Ge؛ Ma Xiaoyue و Evans Richard. (2020). Unpacking the black box: How to promote citizen engagement through government social media during the COVID-19 crisis. Computers in human behavior، 110: 380-160.
 • Chouhan V.؛ Vasita M. L. و Goswami S. (2020). THE IMPACT AND ROLE OF SOCIAL MEDIA FOR CONSCIOUSNESS OF COVID-19 PANDEMIC. [Article]. Journal of Content, Community and Communication، 12: 262-250.
 • Chowdhry Aman؛ Kapoor Priyanka و Popli Deepika Bablani. (2020). Strengthening health care research and academics during and after COVID19 pandemic-an Indian perspective. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research.
 • Chun Soon؛ Shulman Stuart؛ Sandoval Rodrigo و Hovy Eduard. (2010). Government 2.0: Making connections between citizens, data and government. Information Polity، 15(1.2): 9-1.
 • Conway Georgia و Hadlington Lee. (2018). How Do Undergraduate Students Construct Their View of Cybercrime? Exploring Definitions of Cybercrime, Perceptions of Online Risk and Victimization. Policing: A Journal of Policy and Practice.
 • Farooq Ali؛ Laato Samuli و Islam Akm Najmul. (2020). Impact of online information on self-isolation intention during the COVID-19 pandemic: cross-sectional study. Journal of Medical Internet Research، 22(5): e19128.
 • Gautam Vikas و Sharma Vikram. (2017). The mediating role of customer relationship on the social media marketing and purchase intention relationship with special reference to luxury fashion brands. Journal of Promotion Management، 23(6): 888-872.
 • Gerbner George و Gross Larry. (1976). Living with Television: The Violence Profile. Journal of Communication، 26(2): 199-172.
 • Goh Dion Hoe-Lian؛ Chua Alton Yk؛ Shi Hanyu؛ Wei Wenju؛ Wang Haiyan و Lim Ee Peng. (2017). An analysis of rumor and counter-rumor messages in social media. the International Conference on Asian Digital Libraries.
 • Gong Shiyang؛ Zhang Juanjuan؛ Zhao Ping و Jiang Xuping. (2017). Tweeting as a marketing tool: A field experiment in the TV industry. Journal of Marketing Research، 54(6): 850-833.
 • Guo Junpeng؛ Liu Na؛ Wu Yi و Zhang Chunxin. (2021). Why do citizens participate on government social media accounts during crises? A civic voluntarism perspective. Information & Management، 58(1): 286-103.
 • Gye-Soo Kim. (2016). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An application in customer satisfaction research. International Journal of u-and e-Service, Science and Technology، 9(4): 68-61.
 • Hermann Erik؛ Eisend Martin و Bayón Tomás. (2020). Facebook and the cultivation of ethnic diversity perceptions and attitudes. Internet Research، 30(4): 1141-1123.
 • Huo Liang’an؛ Wang Li و Zhao Xiaomin. (2019). Stability analysis and optimal control of a rumor spreading model with media report. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications، 517: 562-551.
 • Ilie Margareta؛ Ilie Constantin و Marin Ruxandra. (2020). Human Resources and Communication Management after Changes Due to COVID 19 pandemic. Ovidius University Annals, Series Economic Sciences، 20(1).
 • Intravia Jonathan؛ Wolff Kevin T.؛ Paez Rocio و Gibbs Benjamin R. (2017). Investigating the relationship between social media consumption and fear of crime: A partial analysis of mostly young adults. Computers in human behavior، 77: 168-158.
 • Jack Jackson و Ene Robert. (2016). CYBERCRIME AND THE CHALLENGES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN NIGERIA. Journal of Research in National Development، 14: 49-42.
 • Jiang X.؛ Hwang J.؛ Shah D. V.؛ Ghosh S. و Brauer M. (2021). News Attention and Social-Distancing Behavior Amid COVID-19: How Media Trust and Social Norms Moderate a Mediated Relationship. [Article]. Health Communication.
 • Johnston Allen C؛ Warkentin Merrill و Siponen Mikko. (2015). An Enhanced Fear Appeal Rhetorical Framework. MIS quarterly، 39(1): 134-113.
 • Johnston Allen C. و Warkentin Merrill. (2010). Fear Appeals and Information Security Behaviors: An Empirical Study. MIS quarterly، 34(3): 566-549.
 • Kaewkitipong Laddawan؛ Chen Charlie C. و Ractham Peter. (2016). A community-based approach to sharing knowledge before, during, and after crisis events: A case study from Thailand. Computers in human behavior، 54: 666-653.
 • Khan Sohrab؛ Umer Rahila؛ Umer Shumaila و Naqvi Shabbar. (2021). Antecedents of trust in using social media for E-government services: An empirical study in Pakistan. Technology in Society، 64: 101400.
 • Kim Dan J.؛ Ferrin Donald L. و Rao H. Raghav. (2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. Decision Support Systems، 44(2):564-544.
 • Kim Sang Hoon؛ Yang Kyung Hoon و Park Sunyoung. (2014). An integrative behavioral model of information security policy compliance. The Scientific World Journal، 2014.
 • Kim Sojung Claire و Hawkins Katherine Hyatt. (2020). The psychology of social media communication in influencing prevention intentions during the 2019 US measles outbreak. Computers in human behavior، 111: 106428.
 • Kirwan G. H.؛ Fullwood C. و Rooney B. (2018). Risk Factors for Social Networking Site Scam Victimization Among Malaysian Students. Cyberpsychol Behav Soc Netw، 21(2): 128-123.
 • Lee Eunwon و Seomun Gyeongae. (2021). Structural Model of the Healthcare Information Security Behavior of Nurses Applying Protection Motivation Theory. International Journal of Environmental Research and Public Health، 18(4).
 • Liang Huigang و Xue Yajiong Lucky. (2010). Understanding security behaviors in personal computer usage: A threat avoidance perspective. Journal of the association for information systems، 11(7): 1.
 • Lin Hao-Xiang و Chang Chun. (2021). Factors associated with the quitting intention among Chinese adults: Application of protection motivation theory. Current Psychology: 9-1.
 • Liu Fang و Xu Dongming. (2018). Social Roles and Consequences in Using Social Media in Disasters: a Structurational Perspective. Information Systems Frontiers، 20(4): 711-693.
 • Liu Hongfei؛ Liu Wentong؛ Yoganathan Vignesh و Osburg Victoria-Sophie. (2021). COVID-19 information overload and generation Z’s social media discontinuance intention during the pandemic lockdown. Technological Forecasting and Social Change، 166: 12-1.
 • Liu Piper Liping. (2020). COVID-19 information seeking on digital media and preventive behaviors: the mediation role of worry. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking، 23(10): 682-677.
 • Loch Karen D.؛ Carr Houston H. و Warkentin Merrill E. (1992). Threats to Information Systems: Today's Reality, Yesterday's Understanding. MIS quarterly، 16(2): 186-173.
 • Martens Marijn؛ De Wolf Ralf و De Marez Lieven. (2019). Investigating and comparing the predictors of the intention towards taking security measures against malware, scams and cybercrime in general. Computers in human behavior، 92: 150-139.
 • Mason Charlotte H. و Perreault William D. (1991). Collinearity, Power, and Interpretation of Multiple Regression Analysis. Journal of Marketing Research، 28(3): 280-268.
 • Menon Vikas؛ Pattnaik Jigyansa Ipsita؛ Bascarane Sharmi و Padhy Susanta Kumar. (2020). Role of media in preventing gender-based violence and crimes during the COVID-19 pandemic. Asian journal of psychiatry، 54: 102449.
 • Mohapatra S.؛ Priyanka V.؛ Mohapatra S.؛ Kohli I. و Mishra R. K. (2020). Impact of corona virus covid-19 on the global economy. [Article]. International Journal of Agricultural and Statistical Sciences، 16(2): 778-771.
 • Moody Gregory D؛ Siponen Mikko و Pahnila Seppo. (2018). Toward a unified model of information security policy compliance. MIS quarterly، 42(1).
 • Mortada Eman؛ Abdel-Azeem Amro؛ Al Showair Abdulmajeed و Zalat Marwa M. (2021). Preventive Behaviors Towards Covid-19 Pandemic Among Healthcare Providers in Saudi Arabia Using the Protection Motivation Theory. Risk Management and Healthcare Policy، 14: 685.
 • Mustafaj Matea و Van Den Bulck Jan. (2021). Revisiting Cultivation as a Gravitational Process: A Cross-National Comparison of the Cultivation of Fear and Mistrust. International Journal of Communication، 15: 26.
 • Naidoo Rennie. (2020). A multi-level influence model of COVID-19 themed cybercrime. European Journal of Information Systems، 29(3): 321-306.

[54] Ngo Fawn و Paternoster Ray. (2011). Cybercrime Victimization: An examination of Individual and Situational level factors. International Journal of Cyber Criminology، 5.

 • Oh Sang-Hwa؛ Lee Seo Yoon و Han Changhyun. (2020). The effects of social media use on preventive behaviors during infectious disease outbreaks: The mediating role of self-relevant emotions and public risk perception. Health Communication: 10-1.
 • Oh Shinyoung؛ Lee Jae Hoon؛ Choi In-Gyu و Choi Joon Weon. (2020). Enhancement of bio-oil hydrodeoxygenation activity over Ni-based bimetallic catalysts supported on SBA-15. Renewable Energy، 149: 10-1.
 • Paek Hye-Jin؛ Hilyard Karen؛ Freimuth Vicki؛ Barge J Kevin و Mindlin Michele. (2010). Theory-based approaches to understanding public emergency preparedness: implications for effective health and risk communication. Journal of Health Communication، 15(4): 444-428.
 • Park Insu؛ Sharman Raj و Rao H Raghav. (2015). Disaster Experience and Hospital Information Systems. MIS quarterly، 39(2): 344-317.
 • Posey Clay؛ Roberts Tom L؛ Lowry Paul Benjamin؛ Bennett Rebecca J و Courtney James F. (2013). Insiders' protection of organizational information assets: Development of a systematics-based taxonomy and theory of diversity for protection-motivated behaviors. MIS quarterly: 1210-1189.
 • Rather Raouf Ahmad. (2021). Demystifying the effects of perceived risk and fear on customer engagement, co-creation and revisit intention during COVID-19: A protection motivation theory approach. Journal of Destination Marketing & Management، 20: 100564.
 • Rogers Ronald W. (1983). Cognitive and psychological processes in fear appeals and attitude change: A revised theory of protection motivation. Social psychophysiology: A sourcebook: 176-153.
 • Rogers Ronald W. (1975). A Protection Motivation Theory of Fear Appeals and Attitude Change1. The Journal of Psychology، 91(1): 114-93.
 • Rogers Rw و Prentice-Dunn S. (1997). Protection Motivation Theory (in: Gochman, D. ed., Handbook of Health Behavior Research–vol. 1, Determinants of Health Behavior: Personal and Social–): Plenum, New York.
 • Shah Zakir؛ Chu Jianxun؛ Ghani Usman؛ Qaisar Sara و Hassan Zameer. (2020). Media and altruistic behaviors: The mediating role of fear of victimization in cultivation theory perspective. International Journal of Disaster Risk Reduction، 42: 101336.
 • Stein Jan-Philipp؛ Krause Elena و Ohler Peter. (2021). Every (Insta) Gram counts? Applying cultivation theory to explore the effects of Instagram on young users’ body image. Psychology of Popular Media، 10(1): 87.
 • Tade Oludayo. (2013). A spiritual dimension to cybercrime in Nigeria: The ‘yahoo plus’ phenomenon. Human Affairs، 23.
 • Tang Zhenya؛ Miller Andrew S؛ Zhou Zhongyun و Warkentin Merrill. (2021). Does government social media promote users' information security behavior towards COVID-19 scams? Cultivation effects and protective motivations. Government Information Quarterly: 101572.
 • Tim Yenni؛ Pan Shan L؛ Ractham Peter و Kaewkitipong Laddawan. (2017). Digitally enabled disaster response: the emergence of social media as boundary objects in a flooding disaster. Information Systems Journal، 27(2): 232-197.
 • Tu Zhiling؛ Turel Ofir؛ Yuan Yufei و Archer Norm. (2015). Learning to cope with information security risks regarding mobile device loss or theft: An empirical examination. Information & Management، 52(4): 517-506.
 • Vosoughi Soroush؛ Roy Deb و Aral Sinan. (2018). The spread of true and false news online. Science، 359(6380): 1151-1146.
 • Warkentin Merrill؛ Johnston Allen C و Shropshire Jordan. (2011). The influence of the informal social learning environment on information privacy policy compliance efficacy and intention. European Journal of Information Systems، 20(3): 284-267.
 • Weerakkody Vishanth؛ Irani Zahir؛ Lee Habin؛ Hindi Nitham و Osman Ibrahim. (2016). Are U.K. Citizens Satisfied With E-Government Services? Identifying and Testing Antecedents of Satisfaction. Information Systems Management، 33(4): 343-331.
 • Who. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

 • Williams Christine و Fedorowicz Jane. (2019). Does social media promote the public’s perception of the police: Survey results on trust cultivation.
 • Witte K. I. M. (1996). Predicting Risk Behaviors: Development and Validation of a Diagnostic Scale. Journal of Health Communication، 1(4): 342-317.
 • Witte Kim. (1996). Predicting risk behaviors: Development and validation of a diagnostic scale. Journal of Health Communication، 1(4): 342-317.
 • Young S. D. و Goldstein N. J. (2021). Applying social norms interventions to increase adherence to COVID-19 prevention and control guidelines. [Note]. Preventive Medicine، 145.
 • Zeng Jing؛ Chan Chung‐Hong و Fu King‐Wa. (2017). How Social Media Construct “Truth” Around Crisis Events: Weibo's Rumor Management Strategies After the 2015 Tianjin Blasts. Policy & internet، 9(3): 320-297.
 • Zhang Kem Zk؛ Barnes Stuart J؛ Zhao Sesia J و Zhang Hong. (2018). Can consumers be persuaded on brand microblogs? An empirical study. Information & Management، 55(1): 15-1.