زمینه‌های احساس امنیت اجتماعی زنان دست‌فروش مترو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار. ایران.

2 استادیارگروه جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار. ایران. نویسنده مسئول.

3 استادیارگروه جامعه شناسی،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ،گرمسار. ایران.

چکیده

زمینه‌ و هدف: پدیده دست‌فروشی زنان در متروی کلانشهر تهران، که به یکی از اساسی­ترین معضلات این کلانشهر تبدیل شده است، پدیدۀ رایجی است که همۀ کسانی که از مترو استفاده می­کنند، آن را مشاهده نموده­اند. این پژوهش با هدف شناخت و بررسی زمینه‌های احساس امنیت اجتماعی زنان دست‌فروش مترو انجام شده است.
روش‌ تحقیق: برای فهم عمیق­تر هدف از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. روش نمونه­گیری در این تحقیق نمونه­گیری هدفمند یا قضاوتی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه‌ساختار یافته است. مشارکت‌کنندگان در این تحقیق 23 نفر از زنان دست‌فروش مترو هستند.
یافته ­ها و نتیجه‌گیری: این پژوهش، نشان داد که دست‌فروشی در مترو، شغلی شناخته می­شود که بسیاری از زنان را از گروه­های سنی و اقشار مختلف که به هر دلیلی نیازمند به تأمین مخارج زندگی خود هستند؛ در برمی­گیرد. عوامل مختلفی سبب کشیده شدن زنان به این شغل شده است که برخی از آن‌ها با احساس امنیت اجتماعی زنان در ارتباط است. مقوله‌های اصلی به دست‌آمده شامل: «تعاملات زنان دست‌فروش مترو»، «نقاب ناشناختگی»، «احساس امنیت یا ناامنی»، «شاغلان دیروز، دست‌فروشان امروز»، «چتر حمایتیِ زنانه» و «مزیت‌های دست‌فروشی نسبت به مشاغل بیرونی»، حکایت از طیفی بودن زمینه‌های مثبت و منفی در احساس امنیت اجتماعی زنان مترو دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Areas of Feeling Social Security Women's peddling in the subway

نویسندگان [English]

  • Maryam Pasandeh 1
  • Parvin Savadian 2
  • Habibollah Karimian 3
1 PhD Candidate, Sociology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Assistant professor, Sociology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran, Corresponding author.
3 Assistant professor, Sociology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The phenomenon of peddling women in the Tehran subway, which has become one of the most fundamental problems of this metropolis, is a common phenomenon observed by all those people who use the subway. The present study was conducted with the aim of identifying and investigating the areas of social security on the part of women peddlers selling things in the subway.
Method: A qualitative approach and a phenomenological method were used to further understand the aim. Sampling method in this study was of purposeful or judgmental type. The data collection tool is a semi-structured interview. The participants in this study are 23 women peddlers in the subway.
Findings and Conclusion: The study showed that peddling in the subway is some sort of job that many women from various age groups and social classes are involved in it for whatever reason to pay their bills. Various factors, some of which are related to women's social security feeling, have led them to choose this job. The main categories obtained are: "interactions of women peddlers in the subway", "wearing masks not to be identified", " security or insecurity feeling ", "former employees, today's peddlers", "women’s umbrella" and "advantages of peddling compared with street jobs", are indication of the spectrum of positive and negative contexts in the women’s  social security feeling in the subway.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • subway
  • Social security feeling
  • peddling
● ابراهیمی‌لویه، عادل و اقبال، ابراهیم. (1395). بررسی پدیده دست‌فروشی در مترو شهر تهران و راه‌های ساماندهی آن. چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.
● اسفندیاری، مرضیه؛ دهمرده، نظر و کاوند، حسین. (1392). بازار کار دوگانه در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی برای اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه)، 14(1). 238- 217. https://ecor.modares.ac.ir/article-18-10347-fa.html
● اسفندیاری، علی­اصغر؛ پدرام، مهدی و مجدم، صادق. (1392). اقتصاد غیررسمی، خانه داری زنان و عوامل موثر بر آن (مطالعۀ موردی زنان متأهل شهر اهواز). مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 11 (4). 114-91. https://civilica.com/doc/989412/
● آلتر چن، مارتا. (بی‌تا). زنان در بخش غیررسمی: تصویر جهانی، جنبش جهانی. مترجم: ارغوان رضازاده نیا. فصلنامه دستادست، 1(3). 28-22.  http://dastadast.ir/  زنان در بخش غیررسمی: تصویر جهانی، جنبش جهانی.
● بنی‌فاطمه، حسین؛ علیزاده اقدم، محمدباقر و صبوری، رباب. (1397). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان‌ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 7(4). 46-29. 
● جعفری­مهرآبادی، مریم و محمدزاده، ربابه. (1394). ویژگی های اقتصادی - اجتماعی زنان شاغل در بخش غیررسمی (مورد: منطقه 2 شهر رشت). فصلنامه آمایش محیط، 10(37). 121- 99.
● رستمی، سارا. (1393). بررسی علل و پیامدهای دستفروشی زنان در شهر تهران، ]پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)[.
● رفعت جاه، مریم و ربیعی، مرجان. (۱۳۹۵). مطالعه تجربه ایفای هم زمان نقش شغلی-خانوادگی در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر زنان دست فروش مترو. نشریه رفاه اجتماعی، 16 (62).143-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=360031  
● زرین درفش، زهرا سادات. (1394). بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی زنان. ]پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی[.
● سبقت، افروز. (1393). امنیت اجتماعی زنان، آسیب‌ها و راهبردها. ]پایان‌نامه کارشناسی ارشد تفسیر قرآن کریم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم[.
 
 
 
 
● شالچی، سمیه و عظیمی، میترا. (1398). مطالعۀ زنانه­شدن فقر در ایران 1365 تا 1395. پژوهشنامه زنان، 10(2). 142-113.
● صادقی­فسایی، سهیلا و آجرلو، سمیه. (1390). تبیین جامعه‌شناختی گرایش زنان به دست‌فروشی (مطالعۀ موردی زنان دست‌فروش در مترو). مطالعات جامعه‌شناختی، 1 (19). 112- 79.
● صادقی­فسایی، سهیلا و رجب لاریجانی، مهسا. (1389). مطالعه جامعه‌شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 8(3). 134- 111.
● کار، مهرانگیز. (1380). زنان در بازار کار ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
● لاریجانی، محمد جواد. (1369). ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ. تهران : مرکز ترجمه و نشر کتاب.
● مجردی، سعید. (1391). اینترنت و امنیت اجتماعی. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسلانی و مطالعات فرهنگی.
● محمدیان مصمم، حسن ؛ احمدی، لیلا و رضویان، محمدتقی. (1395). کنکاشی در پدیده دست‌فروشی زنان در متروی کلان‌شهر تهران. اقتصاد و مدیریت شهری، 6(21). 81-67. 
● میرحسینی، ز. و جهان بخش، ح. (1395). بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان). هویت شهر، 10(28). 104-89.  
● میرویسی­نیک، صادق (1394). توسعه انسانی و عدالت جنسیتی در رویکرد قابلیتی آمارتیاسن. فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی، 7(4). 72-4. 
● ناطق‌پور، محمد جواد. (1385).  آسیب شناسی اجتماعی ازنگاه توسعه ، تهران: انجمن جامعه شناسی ایران.
● نبوی، سید عبدالحسین؛ حسین‌زاده، حسین و حسینی، سیده‌هاجر. (1389). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی. جامعه‌شناسی کاربردی، 21(40). 96-73. 
 
 
● وایت، راب ؛ هینز، فیونا. (1386). مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی جرم و جرم شناسی، ترجمه: علی سلیمی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

● ولی‌پور زرومی، سیدحسین. (1383). گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 
 ●Alter Chen, M. 2013. Women in thr informal sector: A Global picture, the Global movement. WIEGO.1-10.
 ●Avirgan, T., Gammage, S., & Bivens, J. (2005). Good jobs, bad jobs, no jobs: Labor markets and informal work in Egypt, El Salvador, India, Russia, and South Africa. Washington: Global Policy Network, Economic Policy Institute.
 ●Chen, M. A. (2012). The informal economy: Definitions, theories and policies. Women in informal economy globalizing and organizing: WIEGO Working Paper, 1.
 ●Downs, R. W., & Robertson, j. F & Harrison, L. R. (1997). Control Theory, Labeling Theory and the Delivery of Services for Drug Abuse to Adolescents. Adolescence: Spring. 32, 125, 1- 24
 ●Johnson, M. (2001). Criminal Justic System Involvement. [Ph.D. Thesis. Iowa State University].
 ●La Hovary, C. (2013). The Informal Economy and Decent Work: A Policy Resource Guide, supporting transitions to formality. International Labour Office.
 ●Laver, R.H. & Lavre, J.C. (2002) Social problems and the Quality of life, United states of America: Mc Grow Hill.
 ●Liu, X. (2000). The Condition Effect of Peer on The Relationship Between Parental Labeling and Youth Delinquency. Sociological Perspectives. 43, 3, 499- 514
 ●Mahadevia, D, Vyas, S, Mishra, A. (2014). Street Vendors in Ahmedabad, India. IEMS (Informal Economy Monitoring Study). March. Accessed 1393-11-12. www.wiego.org.
 ●Ndhlovu, P. K. (2011). Street vending in Zambia: A case of Lusaka District Erasmus University.
 ●Recio, R. B., & Gomez Jr, J. E. A. (2013), Street vendors, their contested spaces, and the policy environment: A view from Caloocan, Metro Manila. Environment and Urbanization Asia, 4(1), 173-190.
 ●Roever, S. 2011. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing. How to Plan a Street Trader Census. February. Accessed:  www.wiego.org: 1393.11.23
 ●Smith, S. (2002) “Don’t Put My Name on It”: Social Capital Activation and Job-Finding Assistance among the Black Urban Poor”, American Journal of Sociology (AJS), 111(1):1-57.
 ●Tepperman, L. & Rosenberg, M. (1998) Macro Microia Brief Introduction of Sociology, 3rd, CaNADA, PRETIC Hall.