ارزیابی مولفه‌های جامعه‌شناختی احساس امنیت (با تاکید بر خرده فرهنگ‌ها) با رویکرد کاهش جرم درطراحی شهری (نمونه موردی: خیابان اصلی منطقه رجایی‌شهرکرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس. مازندران. ایران. نویسنده مسئول.

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج. زنجان. ایران.

3 دکترای معماری و مدرس گروه معماری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی. تهران.ایران.

4 کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد. البرز. ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه یکی از اولویت‌های موکد در حوزه طراحی شهری، توجه به مقوله پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی[1] و اجرایی نمودن آن جهت نائل شدن به مقوله امنیت و احساس امنیت است. از این منظر و با توجه به گسترش انواع جرائم در کشور، پژوهش حاضر، موضوع پیشگیری از جرم را با هدف ارزیابی مولفه‌های جامعه‌شناختی احساس امنیت با تاکید بر خرده فرهنگ‌ها در خیابان اصلی منطقه رجایی‌شهرکرج، مورد بررسی قرار داده است.
روش تحقیق: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، بر مبنای تحلیل‌های آماری و بوسیله مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهده‌ و ابزار پرسشنامه   راهبری گردید. پرسشنامه بر اساس 35 سوال برای 320 پاسخ‌دهنده تنظیم گردید.
تحلیل مبتنی بر تصاویر،  آزمون رگرسیون چندمتغیره، فن افتراق معنایی و خروجی داده ها در نرم افزار «اس. پی. اس. اس[2]» است.
یافته ها: در بعد طراحی کالبدی، شاخص های موثر در جرم مانند: شلوغی، امنیت، نگهداری، تاریکی، مراقبت، کنترل، ازدحام و در بعد جامعه شناختی، شاخص های مدرن و جدید بودن، انسجام اجتماعی، خشونت، گسست عاطفی، مهاجرت، عرق محلی در وضعیت نامطلوبی هستند.
نتیجه‌گیری: مطابق یافته‌ها، برنامه‌ریزی در بُعد جامعه‌شناسی، از قبیل: شناسایی مهاجرین به کلان‌شهرها و احراز دلیل مهاجرت(حداقل در مهاجرین جدید) و تهیه پروفایل مهاجرین، توجه ویژه به گسست عاطفی نسل‌ جوان از محیط، تقویت سرمایه اجتماعی محله در مشارکت‌های محلی و در بُعد طراحی کالبدی محیطی، شامل: کنترل دسترسی‌ها، حفظ قلمرو، تامین نور کافی، باعث کاهش جرایم در فضای شهری و نتیجتا ایجاد شهر امن در محدوده مورد مطالعه خواهد شد.
 
[1] Crime Prevention Through Environmental Design  (CPTED)
[2] Statstical Package for the Social Science  (SPSS)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Sociological Components of the Security Feeling (with Emphasis on Subcultures) with a Crime Reduction Approach in Urban Designing (Case Study: Main Street in “Rajaei Shahr”, Karaj)

نویسندگان [English]

  • Reza Dorostan 1
  • Amir Mohammadi 2
  • Masoud Jabbari 3
  • Mohammad Amin Naser Khaki 4
1 PhD, Architecture, Islamic Azad University, Chalous, Mazandaran, Iran, Corresponding Author.
2 MA, Architecture, Islamic Azad University, Hidaj Branch ,Zanjan, Iran.
3 PhD, Architecture , Islamic Azad University, Shahre Ghods Branch, Tehran, Iran.
4 BA, Architecture, , Islamic Azad University, Hashtgerd Branch, Alboz , Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays, paying attention to crime prevention through environmental design and making it operational to achieve security and security feeling is one of the most important priorities in the field of urban design. From this perspective, and considering the spread of various crimes in the country, the present study has examined the issue of crime prevention with the aim of assessing the sociological components of security feeling with emphasis on subcultures in the main street of "Rajaei Shahr" district of Karaj. Method: The descriptive-analytical research method was based on statistical analysis and guided by library studies, observation and using questionnaire. The questionnaire had 35 questions and developed for 320 respondents. Image-based analysis is a multivariate regression test, semantic differentiation technique and data output in SPSS.
 Findings: As far as physical design dimension is concerned, indicators effective in crime such as crowd, security, maintenance, darkness, care, control, congestion, and in the sociological dimension; indicators such as modernity, social cohesion, violence, emotional rupture, migration, local sympathy are in poor conditions.
 Conclusion: According to the findings, planning made on sociological dimension, such as: identifying those who have immigrated to metropolitan cities and determining the reason for migration (at least in new immigrants) and preparing immigrants profiles, paying special attention to the emotional disconnection of the young generation from their environment, strengthening neighborhood social capital in local partnerships, and planning made on physical design of the environment, including: access control, protection of territory, and providing adequate lighting, would reduce crime in the urban space and, consequently, would create a safe city in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban design
  • Crime
  • Karaj
  • subcultures
  • sociology