بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژی‌های مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، گروه ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. نویسنده مسئول.

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف و زمینه: این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژی‌های مقابله با آن انجام شد.
روش تحقیق: کیفی با رویکرد نظریه زمینه‌ای(گردندد تئوری) بود. به دلیل میان‌رشته‌ای بودن مباحث مرتبط با وارونگی افکار عمومی با 43 نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط با مسائل ارتباطی، رسانه‌ای، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استراوس و کوربین استفاده شد. پژوهش با 35 مصاحبه به اشباع رسید و هشت مصاحبة دیگر نیز از نظر اطمینان و اشباع اطلاعات، انجام شد. روش نمونه­گیری به صورت هدفمند وابسته به معیار بود. بر این اساس متخصصانی که در این زمینه تجربه و یا مصادیقی از مسائل مرتبط با افکار عمومی و وارونگی آن را داشتند انتخاب شده و سپس مصاحبه ادامه یافت. جهت اطمینان از اعتبار و روایی پژوهش هر مصاحبه پس از پیاده شدن و استخراج مفاهیم به رؤیت مصاحبه شونده رسانده شد و پس از آن دسته‌بندی‌ها و موضوع‌بندی‌ها به 10 نفر از متخصصان در زمینه ارتباطات و جامعه‌شناسی نشان داده شد.
یافته ­ها و نتیجه­ گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که مواردی از جمله؛ سلب اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش توان بسیج اجتماعی، پیامدهای ادراکی ناشی از مقاومت مخاطب در برابر پیام، تضعیف انسجام ملی، مرجعیت یافتن پیام بیگانگان، اثرگذاری بر شیوه حکمرانی و تضعیف سیاستگذاری­ های عمومی، بروز بحران مقبولیت و مشروعیت در ساختار، فراهم شدن زمینه برای بروز چالش‌های امنیتی، استمرار نارضایتی عمومی و سلب اعتماد اجتماعی از جملة مهمترین پیامدهای بروز پدیدة وارونگی افکار عمومی هستند که عموماً برخوردار از اثرات و ابعاد امنیتی است. نتیجه پژوهش نشان داد با اینکه بیشترین ابعاد از پیامدهای وارونگی افکار عمومی مرتبط با زمینه‌های امنیتی و اجتماعی(امنیت اجتماعی) است اما برای مقابله با این پیامدها، مهمترین استراتژی‌ انجام اصلاحات در زمینه‌های ارتباطی و مدیریتی است. ضرورت صداقت با مردم، ارتقاء کارآیی و کارآمدی، از بین بردن زمینه‌های شکاف اجتماعی، اصلاح ساز و کارهای ارتباطی، توجه به خواسته‌های اساسی و اولویت‌دار مردم، اتخاذ تصمیمات خردمندانه و ضرورت اقناع کنندگی تصمیمات، شنیدن صدای منتقدان از مهم‌ترین مواردی است که باید در صدر اقدامات و اصلاحات در نظام حکمرانی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Consequences of Public Opinion Inversion from the Perspective of Social Security and Strategies Coping with it

نویسندگان [English]

 • Sepehr Khalaji 1
 • Faezeh Taghipour 2
 • Reza Esmaili 3
1 PhD Candidate, Social Communications Sciences, Communication Dept., Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan ,Iran.
2 Associate Professor, Communications Dept., Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan ,Iran, Corresponding author.
3 Assistant Professor, Management & Cultural Planning, Faculty of Management, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan ,Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The present study was conducted with the aim of investigating the consequences of public opinion inversion from the perspective of social security and strategies coping with it.
 Method: The research was of qualitative type with the underlying theory approach (grounded theory). Due to the interdisciplinary nature of issues related to the public opinion inversion, in-depth semi-structured interviews were conducted with 43 experts and pundits engaged in communication, media, sociology and psychology issues. In order to analyze the data, three-stage open coding, axial coding and selective Strauss-Corbin coding were used. The study reached saturation with 35 interviews, and eight other interviews were conducted in terms of achieving reliability and information saturation. The sampling method was purposefully dependent on the criterion. Based on this, experts who had experience or examples of issues related to public opinion and its inversion were selected and then the interview went on. In order to ensure the validity of the research, following the implementation and extraction of concepts, each interview was presented to the interviewee and then the categories and themes were submitted to 10 communication and sociology experts.
Findings and Conclusion: The research findings indicated that cases such as; Loss of public trust and reduction of social capital, reduction of social mobilization capacity, perceptual consequences of audience resistance toward the message, weakening of national solidarity, foreigners' message becoming authority , influencing governance method and weakening public policies, outbreak of crisis of acceptability and legitimacy in the structure pave the ground for the emergence of security challenges, continuation of public dissatisfaction and loss of social trust are among the most important consequences of the phenomenon of inversion of public opinion, which generally have security effects and dimensions. The research results showed that although most of the consequences of the inversion of public opinion are related to security and social areas (social security); dealing with these consequences, is the most important strategy to make reforms in communication and management. The necessity of being honest with the public, improving efficiency and effectiveness, eliminating the grounds for social divisions, reforming communication mechanisms, paying attention to the basic and priority demands of the public, making wise decisions and the necessity of decisions being convincing, paying attention to the critics voices are the most important things that need to top the list of measures and reforms in the governance system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Opinion
 • public opinion inversion
 • Security
 • social security
 • آقاسی، محمد (1397). افکار عمومی و شبکه‌های مجازی. تهران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران.
 • اسدی، علی(1371). افکار عمومی و ارتباطات. تهران: سروش.
 • پهلوان، چنگیز (۱۳۸۱). مسائل اجتماعی و امنیت. مجموعه مقالات همایش علمی امنیت اجتماعی و راه‌کارهای توسعه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل. 222-218.
 • ترابی، یوسف، و گودرزی، آیت (1382). «ارزش‌ها و امنیت اجتماعی». فصلنامه دانش انتظامی. شماره دوم. ص 46-31.
 • تریف، تری، مورگان، پاتریک، جیمز، لوسی، و کرافت، استیوارت (1383). مطالعات امنیتی نوین. (ترجمه: وحید بزرگی و علیرضا طیب). چاپ اول. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • جعفری، خدیجه، مسگرزاده، سجاد، و میزاخانی، محمد(1397).«عوامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی شهروندان تبریز». فصلنامه مطالعات جامعه شناسی. شماره 37. ص 83-61.
 • حاج‌زاده، هادی(۱۳۹۹). مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • خلجی، سپهر، تقی‌پور، فائزه، و اسماعیلی، رضا(1399). «شناسایی عوامل مؤثر در بروز پدیده وارونگی افکار عمومی». فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه. شماره 4. ص 119-73.
 • رضایی، ابراهیم، خلجی، سپهر، و شاه‌نوشی، مجتبی (1396).«کارکردهای ویژه رسانه در باب تولید امنیت ملی بر مبنای دیدگاه‌های امام خمینی(ره)». فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی. شماره 52. ص 88-69.
 • روحانی، حسن(1386). تهران: نشریه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • ساروخانی، باقر (1383). «اقناع، غایت ارتباطات». فصلنامة نامة علوم اجتماعی. شمارة 23. 115-93.
 • شاه‌محمدی، عبدالرضا(1390). «بررسی نقش رسانه‌ها در امنیت ملی». فصلنامه مطالعات رسانه‌ای. شماره چهاردهم. ص 56- 43.
 • فرهنگی، علی‌اکبر، و نعمتی انارکی، داود (1394). رسانه و خبر، برخی دیدگاه‌های غالب و انتقادی. چاپ اول. تهران: دانشگاه صدا و سیما.
 • قنبری برزیان، علی، و بیات، بهرام (۱۳۹۸). «تبیین تأثیر راهبردی افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی(مطالعه موردی شهروندان اهوازی». فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی. شماره 53. ص ۷۱–۳۹.
 • کاستلز، مانوئل (1396). قدرت ارتباطات. (ترجمه: حسین بصیریان جهرمی). چاپ اول. تهران: علمی و فرهنگی.
 • صادقیان، سیدجلال (1388). «بررسی نقش کارکردی رسانه در امنیت ملی و عمومی». فصلنامه دانش انتظامی. شماره اول. ص 189- 165.
 • صالحی امیری، سیدرضا، و افشاری نادری، افسر (1390). «مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران». فصلنامه راهبرد، شماره 59. ص 76-49.
 • صدیق سروستانی، رحمت الله(۱۳۸۵). امنیت اجتماعی، شهرنشینی و بوم شناسی هراس. مجموعه مقالات همایش بررسی نقش روانشناسی و مشاوره و مددکاری اجتماعی در تأمین و توسعه امنیت روانی اجتماعی.جلد اول. تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
 • عباسی، محمد(1395). «نسبت مفهومی قدرت و امنیت نرم در دولت ملی». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. شماره 37. ص 73-40.
 • کوزو، لوییس، و روزنبرگ، برنارد(1385). نظریه های بنیادی جامعه شناختی. چاپ سوم. تهران: نشر دی.
 • لینور جیو، مارتین (1383). چهره جدید امنیت در خاورمیانه.(ترجمه: قدیر نصری). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • متولی، کاظم (1384). روابط عمومی و تبلیغات. چاپ اول. تهران: بهجت.
 • مقتدایی، لیلا، و امیری اسفرجانی، زهرا (1396). «تأثیر افکار عمومی بر احساس امنیت شهروندان اصفهانی». فصلنامة راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال ششم. شمارة دوم. ص 88-63.
 • مهدی‌زاده، سید محمد (1396). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. چاپ ششم. تهران: همشهری.
 • مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (۱۳۸۲). بررسی دیدگاه های مردم در خصوص مولفه‌های امنیت اجتماعی
 • نصر، احمدرضا (1392). «روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه». مجلة عیار پژوهش در علوم انسانی. سال چهارم. شمارة اول. ص 94-71.
 • نویدنیا، منیژه (1385). «تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تاکید بر گونه های امنیت». فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره 1. ص 73-53.
 • وردی‌نژاد، فریدون، و بهرامی رشتیانی، شهلا (1388). جامعه‌شناسی خبر. چاپ اول. تهران: ثانیه.
 • هاشمیان، کیانوش، پورشهریاری، مه سیما، بنی جمالی، شکوه السادات، و گلستانی بخت، طاهره(۱۳۸۶).«بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با میزان به زیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران». فصلنامه مطالعات علمی روانشناختی. شماره 3.ص 163-139.
 • هزارجریبی، جعفر، و صفری شالی،رضا(1390). «بررسی تعامل دو مفهوم شهروندی و امنیت اجتماعی». فصلنامه نظم و امنیت انتظامی. شماره سوم. ص 184-157.

 

 

 

 • Buzan, Barry(1997). Rethinking Security after the Cold War. Co-operation and Conflicts,32/1.
 • Biddle, Phillips Randolph (1966). An experimental study of ethos and appeal for over behavior in persuasion. Unpublished doctoral dissertation. University of Illinos. Urbana.
 • DÜR, A (2019), "How interest groups influence public opinion: Arguments matter more than the sources", European Journal of Political Research, First published: 13 July 2018
 • Fews, A. (2017). The Assassination of Character: A Reversed Agenda Setting Study of the Twitter Campaign “IfTheyGunnedMeDown”. Journal of Promotional Communications, 5 (3), 260 – 279.
 • Ginsberg, Morris.(1993)The Psychology of Society,London,p:145.
 • Hovland, Carl. I; & Sherif, Muzafer (1980). Social judgment: Assimilation and contrast effects in communication and attitude change. Westport: Greenwood.
 • Jung, Jeamin; & Samsup, Jo (2013). "Third-person effects of Internet stock recommendations". Social Behavior and Personality. 41. 1435-1444.
 • Laughey, Dan (2007). Key Themes in Media Theory. Mc Graw Hill Publications.
 • Mcleod, Douaglas. M; & Wise D; Perryman M (2017). "Thinking about the media: a review of theory and research on media perceptions. media effects perceptions, and their consequences". Rev Commun Res. 35–83.
 • Ponder, James. D; & Haridakis, Paul (2015). "Selectively social politics: The different roles of media use on political discussion". Mass Communication and Society. 18. 281-302.
 • Plous, Scott (1993). The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw Hill.
 • Roloff, Michael .E; & Miller, Gerald .R (Eds) (1980). Persuasion: New York direction in theory and research. Beverly Hills. CA:Sage.
 • Saleh, Alam.(2010).Broadening the Concept of Security:Identity and Societal Security, Geopolitics Quarterly.Volume: 6, No 4.P.p: 228-241.
 • Waever,Ole (1993). Identity,Migration and the New Security Agenda in Europe. p:23.
 • Westwood, Sean (2015). The Role of Persuasion in Deliberative Opinion Change. Political Communication persuasion. Unpublished doctoral dissertation. University of Illinos. Urbana.
 • Zhong, Zhi-Jin (2009). "Third-person perceptions and online games: A comparison of perceived antisocial and pro-social game effects". Journal of Computer Mediated Communication. 14. 286-306.
 • Zuowei, Zhao (2017). Analysis on the Reasons for Reversal of Public Opinion under the Environment of New Media. Atlantis Press.