بررسی میزان تأثیر پاسخگویی پلیس در افزایش رضایتمندی مردم با رویکرد عدالت ترمیمی (موردمطالعه: کلانتری‌های تهران بزرگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

2 استادیارگروه پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. نویسنده مسئول.

3 استادیار گروه منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پاسخگویی یکی از نیازهای هر سازمان برای باقی ماندن در عرصه­ رقابت و جلب اعتماد ذی­نفعان می ­باشد. پاسخگویی در سازمان­ هایی همچون پلیس که یکی از اجزای چرخه­ عدالت کیفری است، چنانچه مبتنی بر روش­ های ترمیمی باشد، اثربخش­تر، با دوام­تر و کم­هزینه­تر است. هدف از تحقیق حاضر، سنجش میزان تأثیر پاسخگویی مبتنی بر رویکرد ترمیمی بر رضایتمندی مراجعین به کلانتری­ ها می ­باشد.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نظر داده ­ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه­ همبستگی است. جامعه­ آماری پژوهش حاضر را مراجعین بالاتر از بیست ­و پنج سال سن با مدرک تحصیلی دیپلم به بالا که در یکی از سازمان ­های دولتی یا شرکت­ های خصوصی مشغول کار می­ باشند و طی روزهای یکم، پانزدهم و سی­ام شهریور و مهرماه سال 1397 به عناوین مختلف به هفت کلانتری­ تهران بزرگ که به روش خوشه­ ای انتخاب گردیده ­اند؛ مراجعه نموده؛ تشکیل می­ دهند. نمونه و روش نمونه­ گیری بر اساس روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان تعداد 322 نفر از حدود 2000 نفر که طی شش روز در رابطه با پرونده ­های قضایی به کلانتری­ های منتخب مراجعه می­ نمایند. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنامه­ محقق ­ساخته بر اساس مبانی نظری می ­باشد. اعتبار ابزار به وسیله­ آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 85/0 و برای تأیید روایی آن از شاخص­ های معرفی ­شده توسط کلاین (2011) استفاده شده است. داده­ های حاضر به وسیله­ آزمون­ های آماری رگرسیون و تی زوجی در بسته­ی نرم­افزاری 22 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته­ ها و نتیجه­ گیری: یافته ­ها نشان می­ دهد، پاسخگویی حرفه‌ای، پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی حاکمیتی(سیاسی) و پاسخگویی قانونی پلیس با رویکرد عدالت ترمیمی به ترتیب با 39/0، 46/0،32/0،44/0و همچنین آموزش ­های عدالت ترمیمی به کارکنان معادل 76/0 بر رضایتمندی مردم تأثیر دارد.
 نتایج تحقیق حاکی است، پلیس می­ تواند با توسعه­ و تمرکز بر شاخص ­های پاسخگویی اعم از پاسخگویی سازمانی، قانونی، حرفه ­ای و حاکمیتی و آموزش­ اجرای روش­ های عدالت ترمیمی با کمک  جامعه­  محلی همچون میانجی­ گری، نشست­ های محلی و حلق­ه های مصالحه، رضایتمندی مردم را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Level of Impact of Police Accountability on Enhancing Public’s Satisfaction with the Restorative Justice Approach (Case study: Greater Tehran Police Stations)

نویسندگان [English]

 • Abdulrahman Mirzakhani 1
 • Sayyad Darvishi 2
 • Ahmadreza Ismaili 3
1 Assistant Professor, Crimes Prevention, Amin Police University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Crimes Prevention, , Amin Police University, Tehran, Iran, Corresponding author.
3 Assistant Professor, Human Resources Dept., Amin Police University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Background and Aim: Accountability is one of the requirements of any organization to stay in the field of competition and gain the trust of relevant stakeholders. Accountability in organizations such as the police, which is part of the criminal justice cycle, is more effective, more durable, and less costly if it is based on remedial methods. The present study aims to assess the impact of the level of accountability based on the restorative approach on the satisfaction of clients referring to police stations.
Method: The present research method in terms of data is quantitative, and in terms of applied objectives and nature is of correlational type. The statistical population of the present study includes 25 + clients holding high school diploma or higher and working with one of the state organizations or private companies; and on 23 August, 6 September and 21 September 2018, referred to seven police stations in Greater Tehran and  were selected through cluster sampling. Simple random sampling method was used based on Morgan table, and 322 out of about 2000 people who referred to selected police stations in six days in connection with court cases were selected. A researcher-made questionnaire based on theoretical foundations was used as assessment tool in the present study. The validity of the instrument is calculated by Cronbach's alpha and its value is 0. 85. The indicators introduced by Klein (2011) have been used to confirm its validity. The present data was analyzed by regression and paired t-test in SPSS 22 package.
Findings and Conclusion: The findings indicate that professional accountability, organizational accountability, sovereignty (political) accountability and police legal accountability with a restorative justice approach with 0.39, 0.46, 0.32 and 0.44, respectively, as well as restorative justice training for employees has  equal to 0.76 impact on people's satisfaction. The results of the research show that while  focusing on  and  developing accountability indicators including organizational, legal, professional and sovereignty accountability; and training manner of  implementation of restorative justice methods such as mediation, holding local meetings and compromise circles via getting  help from local community, the police could enhance public's satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accountability
 • satisfaction
 • Restorative justice
 • Criminal justice
 • Police

http://journals.police.ir/article-95505-721b5ca10bd4316e4b48e408935909a1.pdf

 • حیدری، شهلا (1395) پویایی و رویکرد عدالت ترمیمی با تأکید و توجه به حقوق کیفری ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد کرمانشاه.
 • رحیمی، غلامرضا، ایمان­پور، قربانعلی (1397) بررسی نقش پاسخگویی و تاثیر آن بر مدیریت توسعه پایدار، فصل­نامه­ علمی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره­2، شماره­4، صص123-115. بازیابی از:

http://ensani.ir/file/download/article/1537082398-10135-4-11.pdf

 • زیویار، فرزاد، محمدصادق ضیایی و جواد نرگسیان (1391) بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال، فصل­نامه­ی علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، صص 186-173. بازیابی از:

https://nmrj.ui.ac.ir/article-17624-ae8255f65f55eb30accbf59867ae32be.pdf

 • سیدعلیپور، سیدشیوا (1397) تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل سروکوال (مطالعه­موردی: شعب بانک ملی شهرستان بندر انزلی، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره­ی 6، صص 162-153. بازیابی از:

  file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/73.pdf

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20660

 • عباسی، مصطفی (1382) عدالت ترمیمی دیدگاه نوین عدالت کیفری، تهران فصل­نامه پژوهش حقوق و سیاست شماره 9 صص 129-85. بازیابی از:

https://qjpl.atu.ac.ir/article-3018-b612c31cd7b127317debd1aac858776d.pdf

 • غلامی، حسین (1385) عدالت ترمیمی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
 • فقیهی، ابوالحسن (1380) نظام­های پاسخگویی در بخش دولتی، دیدگاه تطبیقی، فصل­نامه­ی مطالعات مدیریت، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی شماره 29 و 30 صص 55. بازیابی از:  

https://jmsd.atu.ac.ir/article-4689-4ee2c6702448a24643b0e8fb4a323a29.pdf

 • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394.
 • قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب 1395.
 • قانون برنامه­ی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.
 • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
 • قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369.
 • کمالی، یحیی (1388) حکمرانی خوب چیست؟ فصل­نامه­ تدبیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 206، صص 23-20. بازیابی از:

http://ensani.ir/file/download/article/20110215150548-d%20(7).pdf

 • مقدسی، محمدباقر، محمد میرزایی و کیوان غنی (1397) برنامه­های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه­ی عملی پلیس ایران، پؤوهش­نامه­ی حقوق کیفری، سال نهم شماره اول، شماره­ پیاپی 17 صص 214-187. بازیابی از:

http://ensani.ir/file/download/article/1556429857-9478-97-1-8.pdf

 • هاپسون، بارید (1381) مدیریت خدمت، فرهنگ مشتری مداری، ترجمه مهدی ابران نژاد پاریزی، تهران: انتشارات مدیران.

 

 • Andresaaen, Tor Wallin, (2000) “Anteceden ts to Satisfaction With Service Recovery”, European Journal of Marketing”, 34/1, 2 , 156-175.

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Antecedents-to-satisfaction-with-service-recovery-1.pdf

 • Biscaia, A.R., Rosa, M.J., Moura e Sá, P., Sarrico, C. S., (2017), Assessing Customer Satisfaction and Loyalty in the Retail Sector, International Journal of Quality & Reliability Management, 34(9): 1508-1529.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQRM-03-2015-0039/full/html

 • Bovens, M. , Chillemans, T. , & Hart, P. T. (2008). Does public accountability work? An assessment tool. Public Administration, 86 (1), 242-225.

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Antecedents-to-satisfaction-with-service-recovery.pdf

 • Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue & as a Mecanism, West European Politics, 33(5), P.946-967.
 • Edward, M., & Hulme, D. (1996). Beyond the magic bullet: NGO­.performance & accountability In The post cold war world. Earth Scan, London. European Governance Papers No. C-06-01.

https://www.amazon.com/Beyond-Magic-Bullet-Accountability International/dp/1565490517

 • Frink, D. D., Hall, A. T., Perryman, A. A., Ranft, A. L., Hochwarter, W. A., Ferris, G. R., & Royle, M. T. (2008). Meso-level theory of accountability in organizations. In J. J. Martocchio (Ed.), Research in Personnel and Human Resources Management (Vol. 27, pp. 177-245). Bingley, UK: Emerald.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S0742-7301(08)27005-2/full/html

 • Han, Yousueng, Hong, Sounman (2019) The Impact of Accountability on Organizational Performance in the U.S. Federal Government: The Moderating Role of Autonomy, Review of Public Personnel Administration2019, Vol. 39(1) 3 –23.

  file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/ROPPA.pdf

 • Hong, S. (2016). What are the areas of competence for central and local governments? Accountability mechanisms in multi-level governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 27, 120-134.

doi:10.1093/jopart/muw048.

https://watermark.silverchair.com/muw048.pdf

 • Jensen, L. (2000). Image of accountability in Danish public sector reform, Discussion Paper For IPMM Conference At Macquari School Management.
 • Jordan, L., & Tujil, P. (2000). Political responsibility in transnational NGO advocacy. World Development, 28(12), 2051-2065.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X00000784

 • Kaldor, M. (2003). Civil society & accountability. Journal Of Human Development, 4(1),
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1464988032000051469?needAccess=true.

 • Kopell, J. (2003). The policies of quasi - government: Hybrid organizations & the dynamics of bureaucratic control. Cambridge: Cambridge University Press.

https://www.amazon.com/Politics-Quasi-Government-Organizations-Bureaucratic-Institutional-ebook/dp/B001B0X5FU

 • Kopell, J. (2003). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of Multiple Accountabiliteis Disorder, Public Administration Review, Vol.65, No.1.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x

 • O,Connell, L. (2005). Program Accountability as a Emergent Oroperty: The Role of Stakeholders in a Program,s Feld, Public Adninistration Review, 65(1), P.85-93.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1540-6210.2005.00433.x

 • Olsen, J. P. (2015). Democratic order, autonomy, and accountability.

Governance, 28, 425-440.Pandey, S. K., Coursey, D. H., & Moynihan, D. P. (2007). Organizational effectiveness and bureaucratic red tape: A multimethod study. Public Performance & Management Review, 30, 398-425.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gove.12158

 • Shayestehfar, R.,Yazdani, B., (2019),Bank Service Quality: A Comparison of Service Quality between BSI Branches in Isfahan and Dubai, The TQM Journal, Vol. 31 Issue:1, pp.28-51.

https://www.researchgate.net/publication/328651115-Bank-service-quality-A-comparison-of-service-quality-between-BSI-branches-in-Isfahan-and-Dubai

 ●Wilkie, William.L.(1994). Consumer Behavior. New York, John Wiley & Sons.