شیوع کرونا و احساس ناامنی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران .نویسنده مسئول.

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با شیوع ویروس کووید19 در سطح جهان، ترس و نگرانی وجود بشریت را فرا گرفت و آسودگی و آرامش قلبی او مورد تهدید قرار داد و احساس ناامنی اجتماعی افزایش یافت. ازاین­رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر شیوع ویروس کرونا بر میزان احساس ناامنی اجتماعی بود. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه­های (گیدنز و اولریش بک) انجام گرفته است. به عقیده گیدنز و بک، جامعه امروزی جامعه مخاطره‌آمیز است که در آن خطرهای فعلی به خاستگاه محلی خود وابسته نیستند بلکه به سایر نقاط جهان نیز انتقال می­یابند و تمام اشکال زندگی را به مخاطره می­اندازند.
روش تحقیق: روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان 16 ساله و بالاتر شهر لردگان بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که اعتبار آن با روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محرز گردید.
یافته­ ها و نتیجه­ گیری: مهم­ترین یافته­ های  این پژوهش حاکی از آن است که میانگین احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شیوع کرونا در نمونه مورد مطالعه (71/3) به طور معنی‌داری از میانگین نظری (3) بیشتر است و در بین ابعاد احساس ناامنی اجتماعی، به ترتیب احساس ناامنی اقتصادی، جانی، احساسی، عمومی، روانی و جمعی بیشترین میانگین را داشتند و بیشترین تأثیر را از ویروس کرونا پذیرفته­ اند. همچنین یافته­ ها نشان داد که بین سن و احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شیوع کرونا رابطه معنی‌داری وجود دارد و احساس ناامنی اجتماعی ناشی از شیوع کرونا بر حسب  تحصیلات، به طور معنی‌داری متفاوت است ولی برحسب جنسیت، تفاوت معنی‌داری ندارد. با توجه به یافته­ های پژوهش، با شیوع ویروس کرونا، احساس ناامنی اجتماعی در بین افرادی که سن بالاتری دارند بیشتر است و افرادی که بی­سواد یا تحصیلات پایین­تری دارند نیز احساس ناامنی اجتماعی بیشتری را تجربه کرده ­اند به طور کلی با شیوع ویروس کرونا میزان احساس ناامنی اجتماعی در بین افراد مورد مطالعه افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COVID-19 Pandemic and Social Insecurity Feeling

نویسندگان [English]

 • SeyedAlireza Afshani 1
 • Yazdan karimi monjarmooei 2
1 University Lecturer, Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Yazd, Yazd, Corresponding author.
2 PhD Candidate, Sociology, Iran's Social issues, Faculty of Social Sciences, University of Yazd, Yazd ,Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Due to the outbreak of COVID - 19 across the world, fear and anxiety pervaded human beings and threatened its peace and tranquility and the feeling of social insecurity enhanced. Therefore, the present study was aimed at investigating the impact of corona virus prevalence on the social insecurity feeling. The present study is based on the theories of Giddens and Ulrich Beck. According to Giddens and Beck, today's society is a risky society in which the current risks are not merely associated with their local origin, rather than that they are transmitted to other parts of the world and endanger all forms of life.
Method: The research method in the present study is of survey type. The statistical population of the study was all citizens aged 16 and 16 plus in Lordegan. Using Cochran's formula, the sample size was 385. Data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed using apparent method, and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient.
Findings and Conclusion: The most important findings of the study indicate that the mean of social insecurity (3.71) due to corona outbreak in the study sample is significantly higher than the theoretical mean (3). Among the dimensions of social insecurity feeling; the feeling of economic, physical, emotional, public, mental and collective insecurity had the highest mean respectively, and have been most affected by the corona virus. The findings also indicated that there was significant relationship between age and social insecurity feeling due to corona prevalence .In addition, depending on individuals' education level, social insecurity feeling due to corona prevalence is significantly different; however, taking into account the gender there is no significant difference. According to the research findings, with the outbreak of Corona virus, social insecurity feeling rate is higher among older people, and people who are illiterate or less educated have also experienced more social insecurity. In general, with the outbreak of Corona virus, the level of social insecurity among the subjects has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona virus
 • social security
 • social insecurity feeling
 • economic insecurity feeling
 • Lordegan
 • افراسیابی، حسین و بهارلوئی، مریم (1399). تعلیق، هراس و بازاندیشی: برداشت جوانان از زندگی اجتماعی در شرایط کرونایی. فصلنامه میان رشته­ای در علوم انسانی. شماره 12، صص 143-123.
 • افشانی، سیدعلیرضا و ذاکری‌هامانه، راضیه (1391). مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد. فصلنامه زن در توسعه و سیاست. شماره 3، صص 162-145.
 • براتی‌مقدم، انسیه (1393). رابطه سبک زندگی مخاطره‌آمیز و احساس امنیت در حوزه عمومی در میان جوانان شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه یزد.
 • بشیر، حسن (1399). تحلیل خبری- ارتباطی بحران کرونا و جامعه مخاطره­آمیز. فصلنامه رسانه. شماره 2، صص 30-5.
 • بنی­فاطمه، حسین؛ علیزاده اقدام، محمدباقر؛ صبوری، رباب (1395). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان­ها و ادرات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. شماره 12، صص 43-29.
 • بیات، بهرام (1388). بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی (با تأکید بر رسانه­های جمعی، عملکرد پلس و بروز جرایم. فصلنامه انتظام اجتماعی. شماره 1، صص 55-31.
 • توسلی، غلامعباس و ودادهیر، ابوعلی (1388). مناسبات دانش و سیاست در یک جامعه بیم­زده: تأملی جامعه-شناختی بر شکل­گیری جوامع بیم­زده. مجله جامعه­شناسی ایران. دوره 10، شماره 4، صص 35-1.
 • چوبداری، عسگر؛ نیک­خو، فاطمه؛ فولادی، فاطمه (1399). پیامدهای روانشناختی کرونا ویروس جدید (کووید19) در کودکان: مطالعه مروری نظام­مند. فصلنامه روانشناسی تربیتی. شماره 56، صص 63-51.
 • حاتمی، علی؛ احمدی، بختیار؛ اسمعیلی، عطاء (1394). بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. شماره 3، صص 121-103.
 • حسینی، حسین (1386). احساس امنیت تأملی نظری بر پایه یافته­های پژوهشی. فصلنامه امنیت، دفتر مطالعات و تحقیقات امنیتی وزارت کشور. شماره 4، صص 51-7.
 • حسین­زاده فرمی، مهدی؛ اشتری مهرجردی، اباذر؛ عشایری، طاها، نامیان، فاطمه (1399). تبیین جامعه شناختی امنیت اجتاعی شهروندان (فراتحلیل پژوهش امنیت اجتماعی). فصلنامه امنیت اجتماعی، شماره 63، صص 50-13.
 • خطیبی، اعظم (1393). بررسی پیامدهای منفی دانشگاه­ها و تأثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی (در استان همدان). فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. شماره 38، صص 128-103.
 • ذاکری‌هامانه، راضیه (1390). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر یزد). پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه یزد.
 • ربانی، رسول؛ عباس­زاده، محمد؛ محمودمولایی کرمانی، بتول؛ اسلامی بناب، سیدرضا (1392). مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان). پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. شماره 5، صص 52-25.
 • رحمتی­نژاد، پروین؛ یزدی، مجید؛ خسروی، زهره؛ شاهی صدرآبادی، فاطمه (1399). تجربه زیسته بیماران مبتلا به کرونا ویروس (کووید19): یک مطالعه پدیدارشناسی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی. دوره14، شماره 1، صص 86-72.
 • رضایی، مریم؛ میرسادو، طاهره؛ رضایی، زهرا (1396). بررسی رابطه­ی سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان. فصلنامه انتظام اجتماعی. شماره دوم، صص74-49.
 • ساروخانی، باقر و نویدنیا، منیژه (1385). امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران. فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره 22، صص 106-87.
 • سایت خبرنگاران جوان https: //www.yjc.ir/fa/print/7662740.
 • سلطانپور، فاطمه؛ میرزایی، سمنبر؛ کدخدا، کاوه (1399). بررسی شیوع ویروس کرونا و احساس امنیت اجتماعی در کرمان سال1399 (با تأکید بر نقش پلیس). فصلنامه دانش انتظامی کرمان، شماره 31، صص 76-49.
 • شکربیگی، عالیه و رادین، پرنگ (1395). بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان شماره 2، صص 126-87.
 • عاملی، سعیدرضا (1382). دو جهانی شدن­ها و جامعه جهانی اضطراب. نامه علوم اجتماعی، شماره 21، صص 174-143.
 • غلام نیارمی، آتنا (1396). ارزیابی جامعه شناختی ابعاد چهارگانه امنیت اجتماعی در بین زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران). پژوهش­نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شماره 3، صص 86-69.
 • فاضلی، نعمت­اله (1399) بحران کرونا و بازاندیشی فرهنگ در ایران. مطالعات میان رشته رشته­ای در علوم انسانی، شماره 12 (2). صص 53-27.
 • فتحی، آیت­اله؛ صادقی، سولماز؛ رستمی، حسین؛ جعفرپور، نادر (1399). نقش ویژگی­های روان­شناختی مرتبط با امنیت روانی در اضطراب کرونا و تجربه انگ اجتماعی پس از موج اول اپیدمی کووید19 در دانشجویان. مجله طب انتظامی. شماره 9، صص 210-203.
 • قاسمی، محمدعلی (1388). جامعه ریسک و اهمیت آن برای مطالعات استراتژیک. فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره 12، صص 46-27.
 • طاهری، زهرا؛ ریانی، رسول؛ ادیبی سده، مهدی (1391). رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388،. پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. شماره اول، ص38-21.
 • گروسی، سعیده؛ احمدیوسفی، کورو؛ خداپرست، زهرا (1391). بررسی رابطه­ ویژگی­های محله مسکونی، با احساس امنیت شهروندان کرمانی. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم. شماره 24، صص 158-137.
 • گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت. ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: مرکز نشر.
 • لاپتن، دبورا (1380). بیم و مدرنیزاسیون تأملی، ترجمه: مریم رفعت­جاه، ارغنون. شماره 18: صص 316-293.
 • مرادی، علی و محمدی فر، نجات (1399). نقش شبکه­های اجتماعی در شکل گیری هراس اجتماعی و تغییر سبک زندگی ناشی از ویروس کرونا (مطالعه موردی شهر کرمانشاه). فصلنامه انتظام اجتماعی. شماره 12، صص 148-123.
 • هزارجریبی، جعفر؛ کشوری چرمی، مصطفی؛ فاروقی، الهام؛ متقدم، عقیل (1393). بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران). فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 2، صص 42-1.
 • یحیی­زاده، حسین و خدری، بهزاد (1394). عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهرستان مریوان. فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره 56، صص 184-151.
 • Beck, Ulrich. (1992). Risk Society: Toward a New Modernity, London: Sage Publication.
 • Ghosh, Ritwik, Dubey, Mahua. J., Chatterjee, Subhankar., & Dubey, Souvik. (2020). Impact of COVID-19 on children: Special focus on psychosocial aspect. Education, 31, 34-42.
 • Matthew Okhumhode Ikokoh, Anthony O. Ogette, Martins Mercy Oyidiya & Opeyemi Aliu-Atibagbola. (2020). Lockdown under COVID-19 Outbreak and Social Insecurity in Oyo State, Nigeria, RUJMASS (Vol. 6 No 1).
 • Ritzer, George. (2002). Encyclopedia of Social Theory, Vol. 2, London: Sage Publication.
 • Roberta,Gasparro,Cristiano,Scandurra,NelsonMauro Maldonato, Pasquale Dolce, Vincenzo Bochicchio, Alessandra Valletta, Gilberto Sammartino , Pasquale Sammartino ,Mauro Mariniello , Alessandro Espedito di Lauro and Gaetano Marenzi. (2020). Perceived Job Insecurity and Depressive Symptoms among Italian Dentists: The Moderating Role of Fear of COVID-19, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 1-12.
 • Terner, Bryan. S. (2006). The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University Press.
 • Tu, X. C.; Lou, E.; Gao, N.; Zabin, S. (2012). The Relationship beteween Sexual Behavior and Nonsexual Risk Behaviors among Unmarried Youth in Three Cities, Journal of Adolescent Health, 50 (3): 75-82.
 • Turner, Bryan. S. (1994). Orientalism, postmodernismand globalism, London & New York: Routledge.
 • Turner, Bryan.S. (2006). Thecambridge dictionary of sociology, Cambridge University Press.
 • Zhao, Luming. (2020). Research on Covid-19 Pandemic and Social Security,World Journal of Social Science Research, 7 (2): 4-11.
 • https://www.who.int. ( https://covid19.who.int):2021/03/06.