پدیده‌نگاری رویکرد جامعه‌محوری پلیس در ناجا (زمینه‌ها، ویژگی‌ها و پیامدها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران. نویسنده مسئول.

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش فردی و عمومی جامعه در داخل کشور، تشکیل شده است. در دو دهه اخیر رویکرد جامعه­محوری را برای رسیدن به اهداف خود به اجرا درآورده است، هم­اکنون این رویکرد با چالش­هایی مواجه است. شناخت و تحلیل زمینه­ها، ویژگی­ها و پیامدهای این رویکرد هدف اصلی این پژوهش است.
روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف بنیادی است و با روش کیفی از نوع روش پدیده‌نگاری انجام ‌شده‌ است. خبرگان و صاحب‌نظران پلیس دارای سابقه خدمت، دانش، تجربه و تحصیلات مناسب و کافی، جامعه آماری را تشکیل می‌دهند. در این پژوهش تعداد 20 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، انتخاب شده‌اند. جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از طریق ابزار مصاحبه بی‌ساخت و ژرفانگر انجام شده‌است. داده‌ها و اطلاعات با تکنیک تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شده‌اند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل محتوای کیفی نشان می‌دهد؛ زمینه‌های گرایش ناجا به سمت رویکرد جامعه‌محوری پلیس؛ اجتماعی، اقتصادی، اندیشه‌ای-گفتمانی و قانونی-مدیریتی‌ بوده‌اند، ویژگی‌های رویکرد جامعه‌محوری پلیس در ناجا دارای سه بخش نظام‌مند و وابسته‌به‌هم؛ «شناختی»، «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی» و «عملیاتی» است و پیامدهای این رویکرد به دو بخش اجتماعی و نهادی (سازمانی) بعدبندی شده و هر کدام دارای جنبه‌های مثبت و منفی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenographic Study of the Community-Oriented Policing in Iran’s Police (Contexts, Features and Implications)

نویسندگان [English]

 • Iraj Doosti 1
 • khalil mirzaei 2
 • Majid Kafashi 2
1 PhD Candidate, Sociology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.Author.
2 Associate professor, Sociology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.
چکیده [English]

The law enforcement force of the Islamic Republic of Iran has been formed with the aim of establishing order and security and ensuring individual and community well-being. In the last two decades, Iran’s police have implemented the community-based approach to achieve its goals, but now, it has faced some challenges. Understanding the areas, features and consequences of this approach and analyzing it from the perspective of globalization is the main purpose of this study.
This is a fundamental research in which qualitative method has been utilized with phenomenological approach. The statistical population in this study is policing practitioners. In this study, 20 people from the statistical population have been selected through purposeful sampling technique.
The collection of information and data in this study has been carried out through conduction in-depth interviews. Data and information were analyzed using qualitative content analysis technique.

The obtained results indicate that Iran’s Police have an tendency towards community-oriented policing approach in terms of social, economic, ideological-discourse, and legal-managerial perspectives. Features of the community-oriented approach in Iran’ Police has three systematic and interdependent sections; namely "cognitive", "policy-making and planning" and "operational". The consequences of this approach are divided into the two parts of social and institutional (organizational) approached, and each has positive and negative aspects. The community-oriented approach in the Iran’s police does not definitively follow globalization. There are signs of adaptation to globalization, but it corresponds to the phenomenon of glocalization and is understandable in its context.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Community-oriented policing approach
 • Iran&rsquo؛ s police (law enforcement force of the Islamic republic of Iran)
 • Globalization
 • glocalization
 • پیک، کند جی (1398). دانشنامه پلیس جامعه‌محور؛ پلیس مسئله‌محور. ترجمه: مهدی سرابی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی.

خلیلی اردکانی، محمدعلی؛ رضایی، محمد؛ رحیمی، علی؛ یوسفوند، حسین (1394). ارزیابی اجرای رویکرد پلیس جامعه‌محور در ایران (مقایسه تطبیقی اجرای رویکرد جامعه‌محور در پلیس ایران و آمریکا). فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال دهم، شمارة اول ، بهار، صص 127- 154.

 • زارع مهدوی، قادر؛ عباسی، صمد و میرزایی، حمیدرضا (1394). بررسی جامعه شناختی جایگاه پلیس در عصر جهانی شدن. فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات بین المللی پلیس، سال ششم، شماره ۲۴، زمستان.
 • عامری، محمد علی (1395). ارائه الگوی مطلوب پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد پلیس جامعه‌محور. فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هشتم ، شماره2، تابستان.
 • قصری، محمد؛ بازرگان، محمد و نوروزی، بهرام (1392). طراحی نظام پلیس جامعه محور با تأکید بر پیشگیری از جرم. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال ششم، شماره دوم، تابستان، صص 33-60.
 • قهرمانی، علی­اکبر (1392). بررسی رابطه بین انتظارات حاکمیت از پلیس با رویکرد پلیس جامعه‌محور. پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال ششم، شماره دوم ، تابستان.
 • قهرمانى، على اکبر و ابطحى، سید حسین (1389). طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعه‌محور در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، شمارة اول، بهار.
 • میرزایی، خلیل (1395). کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه ‌نویسی. تهران، نشر فوژان.
 • میرزایی، خلیل (1388). پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه ‌نویسی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • وروائی، اکبر (1384). پلیس جامعه‌محور « مطالعه تطبیقی شیوه‌های جلب مشارکت مردمی در تامین نظم عمومی و امنیت اجتماعی» . تهران: ناشر؛ سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
 • همتی، رضا (1386). پلیس جامعه‌محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره سوم، پاییز.
 • Adams, E., Rohe, W. M., Arcuryc, T. A. (2005). Awareness of communityoriented policing and neighborhood perceptions in five small to midsize cities. Journal of Criminal Justice. 33, 43– 54.
 • Bowden, A. Johan (2000), the nature of the phenomenographic research, in Bowden, A. Johan and Eleaner Walsh (edited) (2000) phenomenography, Qualitative Research Methods series, Mrlbourne: PMIT University Press.
 • Bowden, A. Johan (2005), Refkections on the phenomenographic team research process, in Bowden, A. Johan and Green, Pam (edited) (2005) Doing deve;opmental phenomenography, Qualitative Research Methods series, Mrlbourne: PMIT University Press.
 • Kenneth J. Peak(2013), Encyclopedia of community policing and problem solving, SAGA publications, Inc.
 • Skogan, G.Wesely(2011).” Quasi_experimental Research onCommunity PolicingIn” David Gadd(Ed).The Sage Handbook on Criminological Research Methods. London: Sage, 2011. PAGE PROOFS_only small changes required.
 • Scheider, Matthew c. Rowell, Tawandr and Bezdikian, Veh(2003). The impact of citizen perceptions of community policing on fear of crime: findings from twelve cities. POLICE QUARTERLY Vol. 6 No. 4, December 2003 363–386.