«بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی زنان با فرهنگ سیاسی دموکراتیک آنان شهر تهران »

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

2 دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. نویسنده مسئول.

3 دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دموکراتیک زنان این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی زنان با فرهنگ سیاسی دموکراتیک آنان انجام پذیرفته است.
روش تحقیق:  به لحاظ روش‌شناسی این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده­ها پرسش‌نامه «محقق ساخته» است. جامعه  مورد  مطالعه شامل کلیه زنان شهر تهران است که تعداد ۳۸۴ نفر از آنها با استفاده از  روش نمونه‌گیری  خوشه‌ای  چند مرحله‌ای به‌ عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و آموس مورد سنجش قرار گرفتند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بر اساس  نتایج به ‌دست آمده می‌توان گفت: هر چقدر میزان   پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و احساس امنیت اجتماعی در آن‌ها بالاتر باشد میزان فرهنگ سیاسی دموکراتیک در آنها ارتقاء می‌یابد. بر اساس آزمون فرضیه‌های تحقیق می‌توان گفت، هر چقدر ارزیابی ذهنی زنان از خود افزایش یابد، فرهنگ سیاسی دموکراتیک آنان نیز افزایش پیدا خواهد کرد ۴۹۵٪r= ). هر چقدر درآمد زنان شهر تهران افزایش یابد   فرهنگ  سیاسی دموکراتیک زنان شهر تهران نیز افزایش  پیدا خواهد کرد (۳۲۵٪r=). هر چقدر میزان تحصیلات  زنان  شهر افزایش یابد  فرهنگ  سیاسی  دموکراتیک زنان شهر تهران نیز افزایش خواهد یافت (۵۰۳٪r=). هر چقدر شغل زنان ارتقا یابد  فرهنگ سیاسی دموکراتیک زنان شهر تهران نیز افزایش می‌یابد (۳۸۲٪r= ). هر چقدر امنیت جانی افزایش یابد فرهنگ  سیاسی دموکراتیک زنان شهر تهران افزایش می‌یابد (۵۰۳٪r= ). هر چقدر امنیت  مالی افزایش پیدا کند  فرهنگ    سیاسی دموکراتیک زنان شهر تهران افزایش می‌یابد (۳۲۲٪r= ) و هر اندازه امنیت اخلاقی جامعه زیاد شود فرهنگ سیاسی دموکراتیک زنان شهر تهران نیز افزایش می‌یابد (۳۶۶٪r= ).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Socio-economic Status and Women's Social Security Feeling with their Democratic Political Culture in Tehran

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Tabatabaei ghods 1
 • Talie khademian 2
 • Mohamad homayon sepehr 3
1 PhD Candidate, Sociology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 PhD,Sociology, Faculty member, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran ,Corresponding author.
3 PhD, Sociology, Faculty member, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Given the importance of recognizing the factors affecting women's democratic political culture, the present study was conducted to investigate the relationship between socio-economic status and women's social security feeling with their democratic political culture.
Method: In terms of methodology, the present research is of survey type and the data collection tool is a "researcher-made" questionnaire. The study population includes all women in Tehran, 384 of whom were selected as a sample using multi-stage cluster sampling. The collected data were analyzed using SPSS and AMOS.
Findings and Conclusion: Based on the achieved results, it could be argued that the higher the economic and social status of women and social security feeling, the higher the level of democratic political culture on their part. Based on the research hypotheses test, it could be argued that the higher the women evaluate their own mental potential, the higher will their democratic political culture be (r = 495%). The higher the income of women in Tehran, the higher will the democratic political culture of women in Tehran be (r = 325%). The higher the level of education of women in the city, the higher will the democratic political culture of women in Tehran be (r = 503%). As women's employment level improves, so does the democratic political culture of women in Tehran (r = 382%). As level of life security increases, the democratic political culture of women in Tehran increases (r = 503%). As level of financial security increases, the democratic political culture of women in Tehran increases as well (r = 322%) and as moral security of the society increases, the democratic political culture of women in Tehran increases as well (r = 366%).

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic status
 • Social status
 • Democratic political culture
 • social security
 • احمدی، یعقوب. (۱۳۹۸) فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان نسل های ایرانی، مقاله ۸، دوره ۲۴، شماره ۳، صص ۱۵۴-۱۳۱.
 • احمدی، میلاد، آزاد، رضا.(۱۳۹۵) مشارکت سیاسی زنان و کلیشه‌های جنسیتی در ایران، فصلنامه نقد و نظر، سال دوم، شماره ۲، پاییز.
 • اینگلهارت، رونالد،کریستین ولزل، هانس دیتر کلینگ مان (۱۳۹۸). گذار به دموکراسی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ سوم، انشارات زعیم، تهران.
 • جعفری مقدم، جهانگیر. بوستانی، داریوش (۱۳۸۵) بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی شهر شیراز، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.
 • دواس. دی. ای (۱۳۷۶) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران، نشر نی.
 • ربانی، رسول، انصاری، ابراهیم (۱۳۸۵). جامعه­شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها (سمت).
 • رزاقی، علی (۱۳۹۵). بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر فرهنگ دموکراسی دانشجویان کارشناسی جامعه­شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز.
 • کار، سهراب (۱۳۸۵). مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی ما، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره ۱، تهران.
 • زیباکلام، صادق؛ اصبغی، حسین(۱۳۸۹). تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره ۹، پاییز.
 • محسنی، محمدرضا (۱۳۹۴). انقلاب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران، تهران: روزنه.
 • ملک، علیرضا (۱۳۸۲). جامعه­شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی، تهران: انتشارات زعیم.