بررسی نقش واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ها در ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس(مورد مطالعه: کلانتری‌های شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا. نویسنده مسئول.

2 دکترای مدیریت پیشگیری از جرم، استادیار و عضو هیئت علمی پژو هشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی.

3 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا.

4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، گروه امنیت داخلی.

چکیده

زمینه و هدف: پلیس با الهام از سیاسـت‌هـای گذشـته و در اجـرای وظیفـه قـانونی مبنـی بـر میانجی‌گـری، اقدام‌هایی درخصوص حل‌ وفصل پدیده مجرمانه بـین اصـحاب دعـوا بـه‌عمـل مـی‌آورد که دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی این نقش را بر عهده دارد. بنابراین، تحقیق حاضر، با هدف بررسی نقش واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها‌ی مشهد به عنوان نقش واسطه‌گر در افزایش سرمایه‌ اجتماعی ناجا نگاشته شده است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ به‌لحاظ ژرفایی، پهنانگر و از نظر اجرا و کنترل شرایط تحقیق، یک بررسی پیمایشی و با استفاده از ابزار اندازه گیری پرسشنامه می‌باشد. با توجه به موضوع، تحقیق حاضر دارای دو جامعه‌ آماری متفاوت می‌باشد؛ جامعه‌ آماری اول را کارشناسان واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌های شهر مشهد مقدس، به‌منظور تعیین عملکرد سازمانی تا رسیدن به اشباع نظری (30نفر) و جامعه‌ آماری دوم را نیز، مراجعین واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌های شهر مشهد مقدس که در این مرحله حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 162 نفر تعیین شده را تشکیل می‌دهند. شیوه‌ نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، از 4 سرکلانتری، تعداد 8 کلانتری به‌صورت تصادفی انتخاب و داده‌ها جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق، حاکی از وجود روابط معنی‌دار بین متغیرهای ارائه‌شده در فرضیات تحقیق می‌باشد. بنابراین، بین متغیرهای مستقل عملکرد واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری، میزان بهره‌مندی از خدمات و رضایت‌مندی از خدمات مراجعین با متغیر وابسته‌ تحقیق، سرمایه‌ اجتماعی پلیس، رابطه‌ معنی‌دار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای باقی‌مانده در مدل رگرسیونی، شامل متغیرهای عملکرد واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری و رضایت‌مندی مراجعین از خدمات واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری، به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر سرمایه‌ اجتماعی پلیس داشته و توانسته‌اند براساس ضریب تعیین تعدیل‌شده، 23 درصد از تغییرات سرمایه‌ اجتماعی پلیس را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Police Stations’ Counseling and Social Work Departments in Promoting Police Societal Capital (Case Study: Mashhad Police Stations)

نویسندگان [English]

  • alireza heydarnejad 1
  • Mohammad Ali ameri 2
  • alireza yavari 3
  • Alireza Hamidifar 4
1 PhD in Sociology and faculty member of NAJA Institute of Law Enforcement and Social Studies. Author.
2 PhD in Crime Prevention, Assistant Professor and Faculty Member, Peugeot, Department of Law Enforcement and Social Studies.
3 Assistant Professor and Faculty Member of NAJA Institute of Law Enforcement and Social Studies.
4 Assistant Professor and Faculty Member, Amin University of Law Enforcement Sciences, Department of Internal Security.
چکیده [English]

Background and Aim: The police, inspired by past policies and in line with performing their legal duty of mediation, take measures to resolve the criminal phenomenon between the disputing parties. In this regard,police stations’ counselling and social work departments are involved in performing the duty. Therefore, the present research is aimed at investigating the role of Mashhad police stations’ counseling and social work departments as mediator in enhancing the social capital of NAJA.
Methodology: The present research, in terms of purpose, is of applied type; in terms of depth it is expansive and in terms of implementation and research conditions control, it is a survey using a questionnaire as a measurement tool. Given the subject, the present study has two different statistical populations.The first statistical population consists of the experts of counseling and social work departments of Mashhad police stations, in order to determine the organizational performance to achieve theoretical saturation (30 people), and the second statistical population consists of the clients of counseling and social work departments of Mashhad police stations. In this stage, the volume of the sample was determined to be 162 persons. Multi-stage cluster sampling method was utilized, and 8 police stations performing under supervision of 4 major police stations were randomly selected and data was collected.
Findings: The research findings indicate that there are significant relationships between the variables presented in the research hypotheses. Therefore, there is a significant relationship between the independent variables of the performance of police counseling and social work departments, the level of satisfaction from service utilization and clients' satisfaction with services and the dependent variable of research and police societal capital.
Conclusion: The results of the research show that the remaining variables in the regression model, including the variables of performance of police counseling and social work departments and client satisfaction with the services of police counseling and social work departments, have the most impact on the police social capital variable, respectively. And based on the amended definition, they have managed to explain 23% of changes in police societal capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • societal capital
  • Police
  • counseling
  • social work
  • Police Station
  • Mashhad
• ابراهیم‌پور و همکاران (1391). «بررسی عوامل نگرشی مؤثر در تبیین اعتماد به پلیس تهران»، نشریه‌ی پژوهش‌های مدیریت انتظامی، شماره‌ی 3: 327-301.
• بارانی، محمد(1393). شیوه‌های رفتاری پلیس با کودکان و نوجوانان. تهران: معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی.
• بخشی، قدیر و غفاری، غلامرضا (1391). «تبیین جامعه‌شناختی سرمایه‌ اجتماعی پلیس»، فصل‌نامه‌ی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره‌ی 32: 40-13.
• بیات، بهرام (1389). «تبیین رابطه‌ی بین سرمایه‌ اجتماعی پلیس و امنیت عمومی»، فصل‌نامه‌ی دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره‌ی دوم: 86-51.
• پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه‌ی محمدتقی دلفروز، تهران: نشر سلام.
• تاجبخش، کیان (1384). سرمایه‌ اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه‌ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: انتشارات شیرازه.
• جعفری، روح الله (1386). «سرمایه‌ اجتماعی رهیافتی بدیل برای تبیین امنیت اجتماعی»، فصل‌نامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره‌ دهم: 26-11.
• جزینی،علیرضا؛ نایب‌پور، محمد و چراغی، احمد(1396). «تأثیر عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتری‌ها در کاهش ارجاع پرونده ها به مراجع قضائی»، فصل‌نامه‌ دانش انتظامی پلیس پایتخت، سال نهم، شماره‌ ششم: 31-83.
• دعاگویان، داود؛ عبدالرحمانی، رضا و عبدالهی، حیدر (1394). «عوامل سازمانی مؤثر بر روان‌سازی ارتباطات و اعتماد شهروندان به خدمات دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها در شهر تهران»، فصل‌نامه‌ مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال سوم، شماره‌ی 4: 150-127.
• دوستدار، رضا و غفاری، غلامرضا (1396). «تبیین عوامل مؤثر بر سرمایه‌ اجتماعی پلیس در شهر تهران»، فصل‌نامه‌ مطالعات امنیت اجتماعی، شماره‌ی 52: 67-27.
• شارع‌پور، محمود (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی (مطالعه‌ موردی: استان مازندران)»، فصل‌نامه‌ جامعه‌شناسی کاربردی، شماره‌ پیاپی ۳۶، شماره‌ی 4: 16-1.
• شایگان، فریبا (1387). «بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعه‌ موردی شهر تهران)»، فصل‌نامه‌ دانش انتظامی، سال دهم، شماره‌ 2: 62-37.
• غفاری، غلامرضا (1390). سرمایه‌ اجتماعی و امنیت انتظامی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
• غفاری، غلامرضا و بخشی،قدیر (1391). «تبیین جامعه‌شناختی سرمایه اجتماعی پلیس»، فصل‌نامه‌ مطالعات امنیت اجتماعی، ، شماره‌ 32، زمستان1391: 40-13.
• فوکویاما، فرانسیس (1385). پایان نظم؛ سرمایه‌ اجتماعی و حفظ آن، ترجمه‌ غلامعباس توسلی، تهران: حکایات قلم نوین.
• قربانی،سعید و محمدحسینی،حسن(1396). زنان، بهداشت خانواده و امنیت روانی-اجتماعی و نقش مشاوره نیروی انتظامی در بهبود آن، مجموعه مقالات همایش بررسی نقش مشاوره و مددکاری اجتماعی در تأمین و توسعه امنیت روانی، جلد اول.
• کرامتی، مهدی و ملتفت، حسین (1382). «پژوهش مشارکت مردم در انجام وظایف ناجا»، فصل‌نامه‌ مطالعات امنیت اجتماعی، پیش‌شماره‌ دوم: 234-206.
• میرحیدری، حسن و رضایی، فاطمه(1395). «بررسی کیفیت خدمات دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌های شهر اصفهان»، فصل‌نامه‌ دانش انتظامی اصفهان، سال نهم، شماره‌ 5: 62-37.
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1379، 1383 و 1394). پیمایش ملّی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران: دفتر طرح‌های ملّی.
• Adler, and S. Kwon (2002). “Recent Debates and Research, Social Capital: Prospects for a New Concept”, Academy of Management Review: 27 (1).
• Bourdieu, P. (1986) “The Forms of Capital in Hand Book of Theory and Research for the Sociology of Education”, Greenwood Press, New York.
• Coleman, J.S. T. Hoffer (1987). “Public and Private High School: the Impact of Communities”, New York. Basic Books.
• Martınez,Ricardo, Jand, Francisco, Ruiz-Palomino, Pablo. (2012). "Knowledge Acquisition’s Edition of Social Capital-firm Innovation”, Journal of Knowledge Management, 16 (1): 61 -76.
• Nishijin, S. (2009). “Roles of Police and Social Capital Revisited”, the Journal of Socio Economics, www.elsevier.com.
• Pennar, K. (1997). “The Tie that Leads to Prosperity: The economic Value of Social Bonds is only Beginning to be Measured”, Business Weekly.
• Prasad, S. Tata, J. Guo, X. (2012). “Sustaining Small Businesses in the United States in Times of Recession”, Journal of Advances in Management Research, Vol. 9 No. 1: 8 -28.
• Rawlins, Bradi (2008).“Measuring the Relationship between Organizational Transparency and Employee Trust”, Public Relations Journal, Vol. 0 No.2.