بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نزاع فـردی در بین جوانان شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران

3 دکترای جامعه شناسی، مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی، مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نزاع و درگیری فردی در بین جوانان شهر ایلام است. جامعه آماری مورد مطالعه جوانان شهر ایلام بوده که از این جامعه نمونه ای به حجم 293 نفر برآورد شده و نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. روش تحقیق از نوع پیمایشی و تکنیک جمع آوری داده ها، استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که اولاً، 58 درصد جوانان شهر ایلام، میزان سرمایه اجتماعی را در سطح متوسط به بالا ارزیابی نموده اند. ثانیاً، همبستگی بین سرمایه اجتماعی جوانان و نزاع ودرگیری آنان برابر با 257/0- بوده و دال بر این است که بین سرمایه اجتماعی جوانان و نزاع و درگیری آنان یک رابطه  معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین، بین حمایت اجتماعی و نزاع درگیری فردی جوانان یک رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. به طوری که مدل رگرسیونی نشان داد، به میزان 8/4 درصد متغیرحمایت اجتماعی بر نزاع و درگیری مؤثر است. همچنین، بین مشارکت اجتماعی ونزاع فردی یک رابطه معکوس ومعناداری وجود دارد به طوری که مدل رگرسیونی نشان داد به میزان 9/3 درصد مؤلفه مشارکت اجتماعی بر نزاع ودرگیری فردی مؤثر است. با توجه به ضریب تعیین مدل رگرسیونی چند گانه، با مقدار 076/0 نشان می دهد که 6/7 درصد تغییرات متغیر نزاع و درگیری توسط سرمایه اجتماعی تبیین می شود. بنابراین، می توان اظهار داشت با افزایش سهم سرمایه اجتماعی، نزاع بین فردی کاهش چشم گیری را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Relationship between Social Capital and Individual Quarrel among the Youth in Ilam

نویسندگان [English]

  • Yarmohammad Ghasemi 1
  • Sedaghat Zadegan Shahnaz 2
  • Malek Malekshahi 3
  • Bahram Panjsotouni 4
1 Associate professor, Social science Dept., ILAM University, Iran
2 Assistant Professor, Sociology Dept., Payame Noor University, Tehran Post Box193954697
3 ، PhD, Instructor, Social Science Dept., Payame Noor University, Tehran. Post Box193954697
4 MA, Sociology, Payame Noor Universit
چکیده [English]

The present article aims at reviewing the relationship between social capital and individual quarrel among the youth in Ilam city. The statistical population of the study was the youth of Ilam city where the sample size was 293 persons and the samples were selected using multistage cluster sampling. The research is of survey type and the data collection is fulfilled using a self-made questionnaire. The results of analyzing the findings firstly indicated that 58% of the youth in Ilam city rated social capital level at medium up to high level. Secondly, the correlation between the youth’s social capital and quarrel is -0.257, indicating that there is a significant and inverse relationship between youth’s social capital and quarrel. There is also an inverse and significant relationship between social support and youth individual quarrel. The regression model showed that variable of social support contributes to quarrel (4.8%). There is also an inverse and significant relationship between social participation and individual quarrel, with the regression model showing that the impact of the social participation constituent on individual quarrel is 3.9%. The coefficient of determination of multiple regression model with a value of 0.076 indicates that 7.6% of the variation of quarrel variable is explained by social capital. Thus, it can be argued that as the share of social capital increases, interpersonal quarrel declines dramatically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • quarrel
  • Ilam Youth
ایار، علی، خانی، سعید و محمدی پریخان،(1391)، حمایت اجتماعی و جرم: مطالعه تطبیقی جوانان مجرم و عادی شهر ایلام، فصلنامه مطالعات وتحقیقات اجتماعی درایران، دوره 1 شماره 2، تهران.
پورافکاری، نصراله،(1383)، نزاع های جمعی محلی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی طرح مسایل جامعه شناسی، انتشارات علامه طباطبایی. تهران.
پورافکاری، نصراله،(1377)، تحلیلی بر تنش های قومی در ایران، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
تاج بخش، کیان،(1386)، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی وتوسعه،نوشته رابرت پاتنام ودیگران، ترجمه افشین خاکباز وحسن پویان، نشر شیرازه، تهران.
محسنی تبریزی، علیرضا و عباسی قادی، مجتبی،(1393)، تبیین ومقایسه مشارکت اجتماعی جوانان در دو جامعه ایران وتاجیکستان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره 15، شماره3، تهران.
وحیدا، فریدون، کلانتری، صمد و فاتحی ابوالقاسم(1383)، رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان(مطالعه موردی یازده دانشگاه دولتی شهر تهران)، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد هفدهم، شماره2.
حیدری، شقایق،(1390)، انتخابات و همبستگی ملی، روزنامه جام و جم، بیستم بهمن ماه، شماره 76.
خسروی، علیرضا(1390)؛ نقش دانشگاه در همبستگی ملی از منظر امام خمینی(ره)، تهران، موسسه مطالعات ملی، فصلنامه مطالعات ملی، ویژه نامه، شماره1.
دورین، پاتریک. فرارو، توماس(1386)؛ مسأله همبستگی: نظریه ها و مدل ها، مترجم: علی مرشدی زاده،، انتشارات تمدن ایرانی، چاپ اول. تهران.
شریفی راد، غلامرضا و همکاران (1394)؛ رابطۀ پرخاشگری با متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دبیرستانی پسر شهر ایلام، مجله علوم پزشکی زانکو، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، صص44-36.
صدیق سروستانی، رحمت الله(1386)؛ آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران، ‏انتشارات نی،271 صفحه.
عالمی، مسعود(1390)؛ انسجام کارکردی، نهادهای اجتماعی و تأثیر آن بر فرایند توسعه، مجموعه مقالات نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی: مجتبی مقصودی، انتشارات تمدن ایرانی، چاپ اول.
عرب نژاد، یزدان پناه، لیلی (1390)؛ عوامل مرتبط با خشونت و سابقه آن در بین جوانان 35-18 سال زندان کرمان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 43، صص 95-71.
فکوهی، ناصر، (1378)، خشونت سیاسی، انتشارات پیام امروز، تهران.
فیلد، جان(1386)؛ سرمایه اجتماعی، مترجم: غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، انتشارات کویر، چاپ دوم، تهران.
فیروزآبادی، سید احمد. ایمانی جاجرمی،حسین(1385)؛ سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی - اجتماعی در کلان شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23، صص 224-197.
کمالی. افسانه(1383)، مطالعه تطبیقی اعتماد در دو حوزه فرهنگ و سیاست، پایان نامه دکترا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
محسنی تبریزی، علیرضا(1383)؛ وندالیسم، انتشارات آن، چاپ اول، تهران.
نظری، علی اشرف. باقری، صمد(1390)؛ آموزش عالی و همبستگی ملی در ایران(1384-1368)، تهران، موسسه مطالعات ملی، فصلنامه مطالعات ملی، ویژه نامه، شماره1.