مطالعه و تحلیل اثرات اعتماد اجتماعی بر بهبود امنیت اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی و از مؤلفه های حیاتی سرمایۀ اجتماعی و مهم ترین جنبه روابط انسانی در مناطق روستایی است که زمینۀ مشارکت، همکاری و اتحاد میان اعضای جوامع روستایی را در راستای تقویت امنیت اجتماعی فراهم می کند. هدف این مقاله مطالعه و تحلیل اثرات اعتماد اجتماعی بر بهبود امنیت اجتماعی مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه، به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر مراجعه شد که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. تعداد کل روستاییان بالای 15 سال شهرستان مشگین شهر 90359 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه ساکنان مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر، با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای از طریق فرمول کوکران، 384 نفر از روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر انتخاب شدند. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 80/0 الی 83/0 به دست آمد. در نهایت، نتایج حاصل از یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که از بین میانگین متغیرهای اعتماد اجتماعی، میانگین متغیرهای مشارکت اجتماعی، رضایتمندی و اقتدار اجتماعی به ترتیب در رده اول تا سوم و میانگین عدم بیگانگی اجتماعی در رده آخر قرار دارد. و نیز، نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد به جز متغیرهای تعهد اجتماعی و عدم بیگانگی اجتماعی بین تمامی متغیرهای تحقیق با بهبود امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در انتهای با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهاداتی کاربردی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of Social Trust Effects on Improvement of Social Security in the Rural Areas, Case Study: Meshkinshar County

نویسنده [English]

  • Vakil Heidari Sareban
Ph. d of Sociology, Tarbiat Modares University, Tehran. Corresponding author.
چکیده [English]

The study aims at investigating trust effects on improvement of Social Security
in the rural areas of Meshkinshar County. Target population in the study was the
rural people of located in Meshkinshar County. The needed information by means
of questionnaire was collected from rural people of settled in Meshkinshar County.
Statistical society of research included all of rural people of Meshkinshar County.
In addition for determining sample size the rural peoples of settled in the rural
areas of Meshkinshar county was used Cochran formula. Finally, the sample size of
rural peoples 384 was determined. The tool of measurement was made researcher
questionnaire. The content and face validity of the instrument was specified after
several times review and correction by the faculty of members at university and
several expertise of administrative offices. The reliability analysis was conducted
and Cronbach’s alpha values for the various sections of instrument were estimated
to be between 0. 80 and 0. 83. The results of research showed that there was a
statistically significant positive relationship between satisfaction, social participation,
social authority, social alliance, social communication, social grandeur, support to
existing order, social risk-taking and Social Security. Finally, based on the results
analysis, some applied recommendations have been provided
Also, the result of Pearson correlation test showed that there is a positive and
significant relationship between social commitment and non-social alienation among
all the research variables with improving social security, and at the end, according to
the results analysis, applied proposals are also presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • social confidence
  • rural development
  • social capital
  • Meshkinshar County
احمدی، محمد و علیرضا کلدی (1394)، احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن، شهر سنندج، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 49، صص 321 -305.
ادیبی سده مهدی، مهدی، کتابی، محمود و وحیده قاسمی (1389)، سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستان های چهار محال بختیاری، دوره 21، شماره 4، صص 133- 97.
ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری (1383)، توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران، نشر نی، تهران.
امیرکافی، مهدی (1389)، بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن، فصلنامه تحقیقات علوم اجتماعی ایران، سال اول، شماره اول، صص 25- 1.
امیری، مجتبی (1376)، پایان تاریخ وبحران اعتماد بازشناسی اندیشه های تازه فوکویاما، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 98 و 97، صص 56- 68.
انعام، راحله (1382)، بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
اینگلهارت، رونالد (1390)، امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی، ترجمه شهناز شفیع خانی، نامه پژوهش، شماره چهاردهم و پانزدهم، صص 48-30.
باباخانی، فرهاد (1390)، بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت با تاکید بر نقش پلیس، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره21، صص 199- 183.
بیدل، پریناز (1395)، رابطه اعتماد اجتماعی با احساس امنیت و امنیت اجتماعی، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هشتم، شماره اول، صص 88- 59.
ترابی، یوسف و آیت گودرزی (1385)، ارزش ها و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره2، صص 65- 45.
چلبی، مسعود و محمد مبارکی (1384)، تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطح خرد و کلان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره2، صص 44- 3.
حسین زاده، علی حسین، نواح، عبدالرضا و زهرا ساده میری (1390)، بررسی تاثیر عوامل اجتماعی سیاسی بر احساس امنیت (مطالعه موردی: شهروندان شهر ایلام)، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال هفتم، شماره اول، صص 56-40.
حیدری ساربان، وکیل (1394)، عوامل بهبود امنیت اجتماعی از دیدگاه روستاییان، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر، فصلنامه جغرافیا، سال 13، شماره 47، صص 141-117.
روی، پل (1385)، «درآمدی بر امنیت اجتماعی»، ترجمه منیژه نویدنیا، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره19، صص 76- 55.
ضرابی، اصغر، شرفی، زکیه و مهدی زنگنه (1393)، سنجش عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان مشهد با تاکید بر عملکرد پلیس و رسانه  های جمعی، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، دوره1، شماره2، صص 121- 103.
کلمن، جیمز (1386)، نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی؛ اعتماد، دموکراسی و توسعه، به کوشش کیان تاج بخش، ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشرشیرازه، صص 63- 62.
گیدنز، آنتونی (1378)، تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخی و عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران.
لرنی، منوچهر (1388)، جامعه شناسی امنیت، نشر ورامین، تهران.
مجردی، سعید (1391)، اینترنت و امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
معیدفر سعید و پرویز جهانگیری (1390)، اعتماد اجتماعی تعمیم یافته و عوامل اجتماعی موثر بر آن، مورد مطالعه: شهرستان ارومیه، دانشنامه علوم اجتماعی، دوره 1، صص 67- 48.
نادری، حمداله، جاهد، محمد علی و مهین دخت شیرزاده (1389)، بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، (مطالعه موردی: شهر اردبیل) فصلنامه امنیت اجتماعی، شماره21، صص 59-8.
نیازی محسن و یاسمین فرشادفر (1393)، بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمالی و مناطق جنوب شهر تهران، فصلنامه مطالعات شهری، سال 12، شماره اول، صص 26- 1.
Barbalet, J. M, (2004), "Social emotions: confidence, trust and loyalty", in: Introduction Journal of Sociology and Social Policy, 16 (9), 75-96.
Bilgin, P. , (2010), "Individual and social dimensions of security", International Studies Review, 5 (2): 253-261
Browne-Yung, K. , Ziersch,A. , Baum, F (2016)‘Faking til you make It’: social capital accumulation of individuals on low incomes living in contrasting socio-economic neighbourhoods and its implications for health and wellbeing. Social Science and Medicine, 8 (5), 9-17.
Cook, F. , Jacobs, L and Kim, D (2016), Trusting what you Know: information, knowledge, and confidence in social security, The Journal of Politics, 72 (2), 376- 412.
David, L. Debertin and Stephan J. Goetz, K (2015), Social capital formation in rural, urban and suburban communities, International Journal of Urban and Regional Research 21 (1),75-99
Dean, R. , and Joseph, R. Sharkey, E (2015), Food insecurity, social capital and perceived personal disparity in a predominantly rural region of Texas: An individual-level analysis. Social Science & Medicine, 72 (9), 1454-1462.
Dutta, S. , (2016), Social security for rural widows in Rajasthan: An empirical study, Development in Practice, 23 (3), 402-421
Eclac, E (2015), Promoting self-esteem in adolescents: the influence of wellnees factors, Journal of Counseling and Development,8 (9) , 20- 30.
Eeden-Moorefield, B. & others. , (2007), "From divorce to remarriage: financial management and security among remarried women", Journal of Divorce & Remarriage, 47 (3): 21-42.
Emma,G. , and Sillitoe, P (2016), A Failure of social capital: Lessons from papua new Guinea in the current economic crisis. Anthropology News, 50 (7), 15-16.
Jackson, J. , (2013), "Introducing fear of crime to risk research. " Risk Analysis. 26 (1), 253- 64.
Jalava, J, (2011), Form norms to trust: The lachmannian connection between trust and system, University of Helsinki, sage publication, London.
Leung, J. C. B. (2015), 'The emergence of social assistance in China', International Journal of Social Welfare, 1 (5), 188-198.
Luhman, N (2010), Familiarity, confidence, trust: problems and alternatives, Sociological Analysis, 4 (6) 2-5.
Mollering, G. (2014). Understanding organizational trust: Foundation ,constellation and issue of operationalisation, managerial psychology, 19 (6), 556-570.
Overbye E. , (2015), Extending social security in developing countries: A review of three main strategies. International Journal of Social Welfare 14 (4), 305–314.
Popova, Z (2014), The social capital as a security factor, Journal of Regional Security, 7 (1), 1-15.
Rao, K. Hanumantha, Kanth, G. Rajani, Dheeraja C. , (2016),Summary of proceedings and recommendations, national institute of rural development, Hyderabad Workshop on “Strategies and Instruments for Payment of Wages in MGNREGS” Aug. 1-3.
Schneider, J (2015), Anthropological relevance and social capital, Anthropology News, 47 (3), 4-5.
Sharma, S. , and Sahu, D (2016), Effect of social networking sites on self confidence, International Journal of Information and Computation Technology, 3 (11), 1211-1216.
Slater, R. , and McCord, A (2016), Social protection, rural development and food security: Issues paper on the role of social protection in rural development, Overseas Development Institute, London.
Turner, J. H. (2012). The Structure of sociological theory. London: Wadworth Publishing Company.
Zedner,L. , (2014), Democracy, society, and the government of security, theoretical Criminology, Washington.