بررسی علل طلاق و رابطه آن با امنیت اجتماعی ( براساس پرونده های موجود در مراکز مداخله در بحران خانواده استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

چکیده

مقدمه: امنیت یکی از مهم­ ترین اصول زندگی است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می ­شود، بسیاری از آسیب ­های اجتماعی از جمله طلاق می­ تواند صدمات جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع سالم وارد کند و امنیت اجتماعی را به خطر اندازد. این مقاله تلاش دارد به بررسی و شناخت علت­ های طلاق در مراجعین به اورژانس­ های اجتماعی استان مازندران بپردازد و ارتباط طلاق را با امنیت اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر به لحاظ جمع­ آوری اطلاعات از نوع پژوهش های پیمایشی و جهت استفاده از اصول منطقی و علمی برای تبیین ارتباط طلاق و امنیت اجتماعی، تحقیق توصیفی و تحلیلی نیز در نظر گرفته می ­شود بنابراین کاربردی می باشد.
یافته ­ها: یافته­ های پژوهش نشان داد که بین فراوانی علت­ های طلاق در افراد متقاضی طلاق، تفاوت معناداری وجود داشته است و در نهایت 4/15 درصد از عوامل موثر بر طلاق در مراکز مداخله در بحران خانواده در شهرستان نوشهر و بابل و قائم شهر و ساری ناشی از عوامل شخصیتی بوده است، که بیشتر از سایر علل، زمینه ساز طلاق می­ باشند.
نتیجه­ گیری: به هر میزان آسیب ­های اجتماعی از جمله طلاق در جامعه افزایش ­یابد، ترس، نگرانی و اضطراب هم افزایش می­ یابد. این ترس و نگرانی مستقیماً بر روی افرادی که زیان­ دیده از پدیده طلاق هستند مشهود است و بر اطرافیان به شکل غیر مستقیم ظاهر می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the causes of divorce and its relation to social security (Based on records in the intervention centers in the Mazandaran Province Family Crisis)

نویسندگان [English]

  • AliAsghar abbasi Asfajir 1
  • Arsalan khanmohamadi otaghsara 2
1 Assistant Professor and member of the faculty of social sciences, Islamic Azad University. Babel. Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ayatollah Amoli Unit, Islamic Azad University, Amol.iran
چکیده [English]

Security is one of the most important principles of life and is considered as the first prerequisite for the development and achievement of sustainable development for a civilized society. Many social injuries, such as divorce, can inflict irreparable harm on a healthy society. And endangers social security. Methodology: The present research is a descriptive and analytical research which is based on the data collection method and the use of rational and scientific principles to explain the relationship between divorce and social security. 15/4of the factors affecting divorce in intervention centers in the family crisis in the city of Noshahr and Babol and Qaem Shahr and Sari have been caused by personality factors, which are the main causes of divorce.. Fear and concern are directly visible to those who are harmed by the phenomenon of divorce and appear indirectly to their associates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Divorce Causes
  • Crisis Intervention Centers
  • family
  • Security
افشانی، سید علیرضا، فرقانی، مهناز، (1395)، مطالعه تطبیقی رابطه سلامت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین والدین و فرزندان ساکن شهر یزد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 47، صص 107-138.
احدی، بتول، نریمانی، محمد، ابوالقاسمی، عباس.، آسیایی، مریم. (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکار آمدی با رضایت از زندگی زنان شاغل. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10 (1)، 127-117.
ادیب راد، نسرن و ادیب راد، مجتبی. (1384)، برسی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان زنگی مشترک، مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، 90، 110، 13.
اعزازی شهلا، 1389. جامعه شناسی خانواده. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات خانواده.
اکبری، ابراهیم؛ محمود علیلو، مجید؛ خانجانی، زینب؛ پور شریفی، حمید و همکاران. (1391). مقایسه دانشجویان دارای شکست عشقی و بدون نشانگان بالینی در طرحواره های ناسازگار اولیه و الگوهای فرزند پروری. 18(3)، 194-183.
الشریف، م، بهرامی، ف، فاتحی زاده، م، (1391). اثر بخشی آموزش گروهی مادران طلاق با رویکرد تلفیقی در شهر اصفهان بر سازگاری آنان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره 11، 40-21.
امرالهی، ریحانه؛ روشن چلسی، رسول؛ شعیری، محمد زضا، نیک آذین، امیر. (1392). تعارض زناشویی، رضایت زنا شویی و رضایت جنسی: مقایسه زنان دارای ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی. روانشناسی بالینی و شخصیت، 20(8)، 22-11.
بارسلطان، سیده رؤیا، بریری، ماهرخ (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی در شهر تهران سال 1387)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص 116-83.
بلالی، طاهر. (1388) بررسی عوامل پیش بینی کننده سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه شهراصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
بهروز، بهروز؛ محمدی فرحناز؛ علی آبادی، شهرام؛ کجبافت، محمد باقر؛ حیدری زاده، نسرین؛ بهروز، بهزاد. (1393). مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های اسنادی در زوج های عادی و متقاضی طلاق. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 61، 1، 15-52.
ثنایی، باقر. (1390)، مقیاس های سنجش خانواده. تهران، انتشارات بعث.
جهانگیری، جهانگیر، مساوات، ابراهیم، (1392)، بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان 15-40 سال شهر شیراز، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، شماره پیاپی 6، صص 41-55.
حسنی، رضا، قدرتی، حسین و امیرپور، مهناز، (1393)، پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه شهر مشهد (یک پژوهش کیفی)، مطالعات اجتماعی ایران، دوره 11، شماره 42، صص 33-49.
حسینی، زهرا، خلقی، زهرا، جابری، سمیه، صدیقی، اکرم، صالحی، وجیهه، تفویضی، متین، و دیگران، (1392). مقایسه ویژگی های شخصیتی زوجین متعارض و عادی با استفاده از پرسشنامه شخصیتی 5عاملی نئو. مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 19، شماره 4 و 1، 173-165.
خیاط غیاثی، معین، لادن؛ روستا، لهراسب. (1389). بررسی علل اجتماعی گرایش به طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شیراز. جامعه شناسی زنان، 1(3)، 103-77.
دهکردی، علی اکبر، (1391) رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین. مجله علوم رفتاری، دوره 6، شماره2، ص 169-161.
رضویه، اصغر، معین، لادن، بهلولی اصل، فاطمه، (1389). نقش ویژگیهای شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان متاهل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر شیراز. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال اول، شماره چهارم، 18-1.
رفیع پور، فرامرز. (1387). آناتومی جامعه، شرکت سهامی، انتشار، تهران.
رفیع پور، فرامرز (1387)، آنومی یا آشفتگی اجتماعی- پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران، انتشارات سروش.
رفیعی، س، حاتمی، ا، فروغی، ع ا، (1391). رابطه بین طرحواره ناسازگارانه اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره اول، 36-21.
رقیبی، مهوش؛ قره چاقی، مریم. (1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار. فصلنامه علمی _ پژوهشی زن و جامعه، 4 (1)، 140_123.
ریاحی محمد اسماعیل، اکبر علیورد ینیا و سیاوش بهرامی کاکاوند. (1386). «تحلیل جامعه شناختی میزان گرایش به طلاق»(مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)، پژوهش زنان، دوره 5 (3).
زارعی، فاطمه؛ مرقانی خویی، عفت السادات؛ تقدیسی؛ محمد حسین؛ صلحی، مهناز؛ نجات، سحرناز؛ 23-شجاعی زاده، داوود؛ رجعتی، فاطمه؛ رحمانی، اعظم. (1392). طلاق از دیدگاه زن مطلقه: پژوهشی کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 2 (3)، 247-234.
زارعی محمود آبادی، حسن (1391). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زوج های عادی و متقاضی طلاق شهر یزد. مشاوره و روان درمانی خانواده، 7، 571-554.
ساروخانی، باقر، (1392). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش.
ستوده، هدایت الله و سیف الله بهاری. (1389). آسیب شناسی خانواده، تهران؛ ندای آریانا.
سخاوت، جعفر (1383)، طرح زمینه یابی ناهنجاری های اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
شریعتمداری، ع. (1389). خانواده متعادل چاپ اول، تهران؛ انجمن اولیا و مربیان.
شهولی، کیامرث؛ رضایی فر، سلطانمراد؛(1390). بررسی علل ناسگاری و طلاق در خانواده های شهرستان ایذه. جامع هپژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 2(1)، 138_113.
عبدی، محمدرضا، پورابراهیم، تقی ؛ نظری، علی محمد. (1392). تاثیر برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر میزان سازگاری آن ها با طلاق والدین شان. فصلنامه خانواده پژوهی، 9(35)، 358_343.
علیزاده، حسین (1382)، بررسی عوامل طلاق در شهر تبریز (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی، تبریز.
عسگری، پرویز، حافظی، فریبا، جمشیدی، ثریا، (1389). رابطه سبک اسناد و ویژگی های شخصیتی با رضایت از زندگی زناشویی در پرستاران زن شهر ایلام. زن و فرهنگ، 1(3): 17_33.
فاتحی دهقانی، ابوالقاسم؛ نظری، علی محمد. (1390). تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق در استان اصفهان. 25، 54-13.
فخرایی، سیروس؛ حکمت، شرمین. (1389). عوامل اجتماعی موثر بر شدت درخواست طلاق از سوی زنان شهرستان سردشت. زن و مطالعه خانواده، 2(7)، 120-103.
فراست، زهرا. (1389). بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و خانه دار شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
قریشی، فردین؛ شیرمحمدی، داوود؛ برجوند، آوات. (1393). فهم عوامل طلاق از نظر مردان و زنان در معرض طلاق و طلاق گرفته مطالعه موردی شهر سقز. پژوهش های راهبردی امنیت و نظک اجتماعی، 3(1)، 30-19.
کثیری نسب، زهره. (1390). مقایسه ویژگیهای شخصیتی در زنان طلاق و غیره طلاق و بررسی عوامل و بررسی عوامل جمعیت شناختی مرتبط با پدیده طلاق. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
کلانتری، عبدالحسین؛ روشن فکر، پیام؛ جواهری، جلوه؛ (1390). آثار و پیامدهای طلاق، مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در ایران با تاکید بر ملاحظات جنسیتی. زن در توسعه و سیاست، دوره 9، شماره 3، 113-111.
کامران، ف. و عبادتی نظرلو، (1389)، بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر احساس آرامش و امنیت اجتماعی زنان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه های شهر تهران فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره ششم، صص 43-56.
محمدی، مسعود، فرنام، رابرت، محبوبی، پریسا، (1390). رابطه طلاق و توسعه اقتصادی اجتماعی در شهرستان های کشور سال 1385. مطالعات امنیت اجتماعی، 23، 41-13.
مرتن، رابرت، (1386). مشکلات اجتماعی و نظریه های شناختی، ترجمه نوین تولایی، انتشارات امیر کبیر، سال1376، صص26-25-33.
منادی، مژده. (1393). اثر بخشی آموزش گروهی برنامه ریزی عصب- زبان شناختی بر میزان خودپنداره و ترس از صمیمیت زوج ها. پایان نامه ها کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
محسنی، رضاعلی، (1381)، تحلیل جامعه شناختی امنیت اجتماعی و نقش آن در کاهش جرم و آسیب های اجتماعی.
محمد پناه، امیرحسین؛ شیرزاد، حمیدرضا، (1393)، عوامل مؤثر در شکل گیری پدیده طلاق و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی شهر سنندج، فصلنامه پژوهش های انتظامی-اجتماعی زنان و خانواده، 2 (1)، 85- 102.
نوابی نژاد، شکوه، دوکانه ای فرد، فریده، آقاجانی، فرنوش، (1388). بررسی رابطه سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متاهلین شاغل در بیمارستان خاتم الانبیا شهر تهران. زن و مطالعات خانواده، سال دوم، شماره ششم، ص 149-121.
هالفورد، د. ک. (1390). زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفری. تهران: انتشارات فرا روان.
هالفورد، د. ک. (1389). زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفری. تهران: انتشارات فرا روان.
یارمحمدیان، احمد، بنکدار هاشمی، نزنین، عسگری، کریم، (1390). تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج های جوان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال دوازدهم، شماره2، 12-3.
یوسفی، ن، اعتمادی، ع، بهرامی، ف، احمدی، ا، فاتحی زاده، م، (1389). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در همسران طلاق و عادی به عنوان پیش بینی کننده طلاق، مجله زوانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 16 (1)، 33-21.
یونسی، س. ج. بهرامی، ف. (1388). پیش بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی نگر در زوجین. فصل نامه روان شناختی ایران شماره 19، 249-241.
Addis, J. , & Bernard, M. (2000). Marital adjustment and irrational belief. Journal of Rational-Emotive and cognitive-behavior therapy, 20, 3-13.
Agha Mohammad Hasani P, Mokhtaree MR, Sayadi AR, Nazer M and Mosavi SA. , (2012). Study of Emotional Intelligence and Marital Satisfaction in Academic Members of Rafsanjan University of Medical Sciences. J Psychol Psychother, Volume 2, Issue 2, 1-5.
Ainsworth, M, D, S. , (1989). Attachment beyond infancy. American Psychologist, 44, 709-716.
Amato, P. R. , & Hohmann-Marriott, B. ( 2007). A Comparison of high-and low Distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family. 69, 621-638.
Anthony, Ch, J. , Dipema, J, C. , Amato, P, R. , (2014). Divorce, approaches to learning, and children's academic achievement: A longitudinal analysis of mediated and moderated effects. Journal of School Psychology, 52, 3, 249–261.
Dewick, D. , (2012). Damage of divorce. New Scientist, 215, 2873, 14, 29.
Guttman JM. (2012). A theory of marital dissolution and stability. J Fam Psychol. ; (7): 57-75.
Halford, W. K. (2008). Brief therapy for couples: Helping partners help themselves. New York: Guilford Press.
Hatemi, P, K. , McDermott, R. , Eaves, L. , (2015). Genetic and environmental contributions to relationships and divorce attitudes. Personality and Individual Differences, 72, 135–14.
Hawkins, D. N. , & Booth, A. (2005). Unhappily Ever After: Effects of long-term, low-quality marriages on well-being. Social Forces, 84 (1), 451-471.
Kline, G, H. , Pleasant, N, D. , Witton, S, W. , & Markman, H, J. (2011). Understanding couple conflict in A. L. , Vangelisti & D. Perlman (Eds), The Cambridge handbook of personal relationships (445-462). New York: Cambrige University Press.
Mandemakers, J, J. , Kalmijn, M. , (2014). Do mother’s and father’s education condition the impact of parental divorce on child well-being?. Social Science Research, 44, 187–199.
Eeden-Moorefield, B. & others (2007) "From Divorce to Remarriage: Financial
Management and Security Among Remarried Women", Journal of Divorce &
Remarriage, Vol. 47(3/4), p. p. 21-42.
Shahnazari, M. , Salarian, Z, K. , Vahidi, SH. , Javadpour, SH. , Alizadeh, N. , Amini, F & et al. (2013). Survey the relationships between big five factor personalities and marital satisfaction in married Tehran’s residents. Annals of Biological Research, 4 (12): 129-132.
Weeks. ,G. R. and Treat,S. R. (2009). Couples in Treatment: techniques and approaches for effective practice. (2nd Ed. ). Brunner-Routledge. Taylor & Francis Group. USA.
Yip, P, S, F. , Yousuf, S. , Chan, Ch, H. , Yang, T. , Wu, K, C, C. , (2015). The roles of culture and gender in the relationship between divorce and suicide risk: A meta-analysis. Social Science & Medicine, 128, 87–94