بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان بالای 18 سال شهر دزفول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

اعتماد یکی از عناصر بنیادین در کنش متقابل اجتماعی است که در حل مسائل اجتماعی مربوط به نظم اجتماعی نقش مهمی دارد. اعتماد اجتماعی با رابطه ای که با احساس امنیت افراد دارد، می تواند یکی از کلیدی ترین عوامل ارتقاء سطح احساس امنیت در بین جوامع انسانی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی انجام شده است. این پژوهش که با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته، جامعه آماری آن را شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر دزفول در سال 95 تشکیل داده اند. حجم نمونه آن 384 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای تحلیل نتایج داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می‏دهد که بین متغیر وابسته‏ یعنی احساس امنیت اجتماعی و متغیرهای مستقل اعتماد بین شخصی، اعتماد  تعمیم یافته، اعتماد به محیط و اعتماد نهادی، همبستگی وجود دارد. این متغیرها اثرگذارترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در این حوزه پژوهشی می‏باشند. در پایان پیشنهاداتی جهت افزایش احساس امنیت اجتماعی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study into the relationship between social trust and the sense of social security: (a case study of the citizens above 18 years old in Dezful city)

نویسندگان [English]

  • Dariush Rezapour 1
  • Rahman Bagheri 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran. Corresponding author.
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran. Corresponding author.
چکیده [English]

Trust is a fundamental element in social interaction, which plays an important role in solving social problems related to social order. Being related to the sense of security, social trust can be one of the key factors in promoting the level of security in human societies. This research was carried out in order to examine the relationship between social trust and the sense of social security. It was a survey research and used a researcher-made questionaire, the statistical population of which included citizens above 18 years old in Dezful city in 2016. 384 people were determined as the sample size using the multistage cluster sampling method. Its Validity and reliability were obtained using Cronbach’s alpha and face validity, and SPSS software was used for the analysis of the results. Stepwise regression analysis showed that the sense of social security as the dependent variable and interpersonal trust, generalized trust, trust to environment and institutional trust as independent variables were correlated. These variables were found to be the most influential factors on the sense of social security in this research. In the end, some suggestions were given in order to increase the sense of social security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Social Security
  • social trust
  • interpersonal trust
  • generalized trust
  • Dezful city
امیر کافی، مهدی(1380). "اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن"، فصلنامه نمایه پژوهشی، سال پنجم، شماره 18.
باستانی، سوسن؛ کمالی، افسانه و صالحی، مریم(1387). "سرمایه اجتماعی شبکه و روابط متقابل بین شخصی"، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال16، شماره 61. صص 81-40.
بوزان، بارى ( 1387 ). مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى، تهران: چاپ اول.
تقی لو، فرامرز (1385)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نهم، شماره دوم، صص 239 – 257.
ریتزر، جورج (1393).  نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
زارع شاه آبادی، اکبر و ترکان،  رحمت الله(1390 ). " بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت  اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد"، مجله نظم و امنیت اجتماعی، دوره 4، شماره 2.
ساروخانی، باقر و نویدنیا، منیژه (1385). " امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22.
علی پور، پروین؛ زاهدی، محمدجواد و شیانی، ملیحه(1388). "اعتماد و مشارکت(بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت در شهر تهران)"، مجله جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 2. صص 135-109.
عنایت، حلیمه؛ موحد، مجید و حیدری، اله رحم(1391). " مطالعه  رابطه اعتماد و احساس امنیت اجتماعی در میان جوانان 29-15 سال ساکن شهرهای شیراز و یاسوج "، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره 1.
فقهی فرهمند، ناصر و زنجانی، سعید  (1392). " ارتباط بین امنیت اجتماعی با مؤلفه های سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی (مورد  مطالعه: خانواده های شهر تبریز )"، فصلنامه تخصصی دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال دوم، شماره. 8
فوکویاما، فرانسیس (1386). پایان نظم: سرمایه  اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: حکایت قلم نوین.
کامران، حسن و برآبادی، علی (1389). " بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی مطالعه موردی شهر تایباد "، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال هشتم، شماره 25.
کرامتی، مهدی ( 1385 ). "بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور( پیمایش دوم )"، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا، شماره ششم، صص 48-30.
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1392). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
مازلو، آبراهام (1372). انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
محسنی تبریزی، علیرضا؛ معیدفر، سعید و گلابی، فاطمه( 1390 ). "  بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه "، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره 4، صص 70-41.
محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم، تهران: انتشارات آن.
هزارجریبی، جعفر؛ کشوری، مصطفی؛ فاروقی، الهام و متقدم، عقیل(1393). "بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن(مطالعه موردی شهر تهران)"، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 20، صص 41-2.
Blanco, A. Diaz, D. (2007). ‘‘social order and mental health: a social well-being approach”, Autonoma University of Madrid, psychology in Spain, vol. 11. (5)
Karakus, O. Edmund, F. McGarrell, Basibuyuk, O. (2010). ‘‘Fear of crime among citizens of Turkey”, Journal of Criminal Justice, No 38
Lock Lee, L. (2005). Schemes and tools for social capital measurement as a proxy for intellectual capital measures. In Knowledge management tools and techniques: practitioners and experts evaluate KM solutions, Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann
Luhmann, N. (1973). Trust and Power, New York: John Wiley.
Moller, B. (2000). National, Societal and Human security: Discussion-Case study of the Israel- Palestine Conflict in http: //sociology82. blogfa. com.
Putnam, R. D. (1993). “The Prosperous Community: Social Capital and Public Life” , The American Prospect, no 13.
Sargeant, E. Murphy, K. Cherney, A. (2013). ‘‘Ethnicity, Trust and Cooperation with Police: Testing the Dominance of the Process-Based Model”, European Journal of Criminology Review, 11(4)
Simmel, G. (1950). The Sociology of Georg Simmel. Translated by, K. H. Wolff. London: Free Press of Glencoe.
Vornanen, R. Torronen, M. Niemela, P. (2009). Insecurity of young people: the meaning of insecurity as defined by 13-17- year – old Finns, Young, 17 (4): 399- 419.