تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان (مراجعین به دادسراها در شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان .

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان.

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، دانشجوی دکتری پیشگیری از جرم.

4 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اعتماد اجتماعی از مهمترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و بنیاد شکل گیری روابط اجتماعی و توسعه یک جامعه است و کاهش و افزایش آن می تواند تأثیر مهمی بر احساس امنیت اجتماعی داشته باشد. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان در شهر زاهدان می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل شاکیان مراجعه کننده به دادسرای عمومی و انقلاب در نیمه دوم سال 95 در شهر زاهدان می باشد که دارای تجربه ملاقات کاری با پلیس و حضور در کلانتری را داشته اند، به طور میانگین 1000 نفر برآورد شده است که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 278 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوای پرسش نامه بر اساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسش نامه های اعتماد اجتماعی و احساس امنیت شهروندان به ترتیب 91/0، 92/0 به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تأثیر اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان برابر 993/0 می باشد. یعنی به ازای یک واحد تغییر در اعتماد اجتماعی به میزان993/0در احساس امنیت شهروندان تغییر ایجاد می شود به این معنی که اعتماد اجتماعی تبیین کننده مناسبی برای احساس امنیت شهروندان است. با توجه به این نتایج، نیروی انتظامی شهرستان زاهدان می تواند با افزایش اعتماد اجتماعی، زمینه های احساس امنیت شهروندان را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of social trust on the sense of social security of citizens Clients to prosecutors in Zahedan City

نویسندگان [English]

  • Nourmohammad yaghoubi 1
  • ،Abdoulmajid Imani 2
  • Alireza Gazme 3
  • roghayeh rahdar 4
1 Professor and faculty member of the Department of Public Administration at S & B University.
2 Assistant Professor of Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan.
3 Member of the faculty member of the Research Institute for Police and Social Sciences, Naja, PhD student in crime prevention.
4 Master's degree in Public Administration (Human Resources), University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Social trust is one of the most important components of social capital and
the formation foundation of social relations and development of a society and
its reduction and increase can signifcantly influence the sense of social security.
Accordingly, this study investigates the effect of social trust on the sense of security
among citizens of Zahedan City. Research population of the study consisted of
plaintiffs who referred to the Public Prosecutor's Offce in the second half of 2017in
Zahedan, who had experience of working with the police and attending a police
station, who were estimated to be 1000 individuals in average. According to Morgan’s
table and simple random sampling, 278 individuals were selected as subjects. The
content validity of the questionnaires was confrmed by experts’ opinions and the
reliability of social trust and citizens’ sense of security questionnaires were calculated
to be 0. 91 and 0. 92, respectively. Data analysis showed that the effect of social trust
on citizens’ sense of security is 0. 993. That is, for a unit of change in social trust, a
change of 0. 993 in the sense of citizens 'security is created, meaning that social trust
is an appropriate explanation for citizens' security. According to the results, zahedan
police can provide grounds for citizens’ sense of security by increasing
social trust.


کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • citizens’ sense of security
  • Police
  • Zahedan City
اخوان کاظمی، بهرام؛ (1386)؛ امنیت و ابعاد آن در قرآن؛ فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 57، ص 39-11.
الوانی، مهدی؛ دانایی فرد، حسن؛ (1380)؛ مدیریت دولتی و اعتماد عمومی؛ دانش مدیریت، شماره 14 (15)، ص 27- 5.
آجرلی، مریم؛ مشهدی، ژیلا؛ (1392)؛ بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اراک نیمسال اول سال تحصیلی 92-91؛ فصلنامه دانش انتظامی مرکزی، سال 3، شماره 3، ص 57- 12.
ابراهیم پور، حبیب الله؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ امیری، عبدالرضا؛ (1391)؛ بررسی عوامل نگرشی مؤثر در تبیین اعتماد عمومی به پلیس (مطالعه موردی: پلیس تهران)؛ فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، سال 8، شماره 3، ص 327- 301.
انتظاری، علی؛ اسد پور، عهدیه؛ احمدی آهنگ، کاظم؛ (1394)؛ احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر نقش پلیس (مورد مطالعه: شهر نور)؛ فصلنامه انتظام اجتماعی، سال 7، شماره 4، ص 34-7.
بحری پور، عباس؛ رستگارخالد، امیر؛ (1392)؛ بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعه موردی: شهرستان کاشان)؛ فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال 4، شماره 10، ص 26-9.
بابا خانی، فرهاد؛ (1389)؛ بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت با تاکید بر نقش پلیس؛ فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 21، ص 199- 183.
بهزاد، داود؛ (1381)؛ سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان؛ فصلنامه رفاه اجتماعی، سال1، شماره 4، ص 53- 43.
بیات، بهرام؛ (1388)؛ جامعه شناسی احساس امنیت؛ تهران، امیرکبیر.
پانتام، روبرت؛ (1380)؛ دموکراسی و سنتها؛ مترجم: دلفروز، محمد تقی، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت کشور.
پیران نژاد، علی؛ (1386)؛ بررسی رابطه بین دولت الکترونیک و اعتماد عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
ترابی، یوسف؛ گودرزی، آیت؛ (1383)؛ ارزش ها و امنیت اجتماعی؛ فصلنامه دانش انتظامی، شماره 2، ص 46-31.
چلبی، مسعود؛ (1375)؛ جامعه شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشرنی.
حاج زمانی، محمد؛ (1386)؛ فرایند سرمایه اجتماعی در چشم انداز توسعه پایدار جامعه، مجموعه مقالات همایش منطقه ای سرمایه اجتماعی، چالش ها و راهکارها، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد دهاقان.
حسینی نثار، مجید؛ قاسمی، علی؛ (1391)؛ بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در کشور؛ مشهد: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، ص 12- 1.
ذوالقدر، علی؛ (1390)؛ بررسی میزان اعتماد مردم تبریز به نیروی انتظامی و عوامل موثر بر آن؛ فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال1، شماره 2، ص 76- 54.
رجبی پور، محمود؛ (1384)؛ درآمدی بر عوامل موثر بر احساس امنیت، کنکاشی بر جنبه های مختلف امنیت عمومی و پلیس، مجموعه مقالات 2، معاونت دانشگاه علوم انتظامی.
زارع شاه آبادی، اکبر؛ ترکان، رحمت اله؛ (1390)؛ بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد؛ فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سال 4، شماره 2، ص 156-133.
ساروخانی، باقر؛ هاشم نژاد، فاطمه؛ (1390)؛ بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مولفه  های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین بین جوانان ساری؛ مطالعات جامعه شناختی جوانان، دوره 2، شماره 2، ص 94-81.
شرافتی پور، جاوید؛ (1385)؛ بررسی انتشار اخبار خشونت آمیز در مطبوعات و تاثیر آن بر احساس نا امنی؛ فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره 7و6.
شایگان، فریبا؛ (1387)؛ بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعه موردی شهر تهران)؛ فصلنامه دانش انتظامی، سال 10، شماره 2، ص 62- 36.
شفیعی زازلی، مهدی؛ (1393)؛ بررسی احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با اقتدار و نفوذ پلیس (مطالعه موردی: شهروندان 14تا 64 سال شهر تبریز)؛ فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال 4، شماره 4 (پیاپی 15)، ص 24-1.
عباس زاده، محمد؛ اسلامی بناب، رضا؛ پریزاد بنام، شیدا؛ (1393)؛ مطالعه نقش اعتماد به پلیس در ایجاد احساس امنیت عمومی (مورد مطالعه: جوانان 15استان آذربایجان شرقی)؛ فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال4، شماره 2 (پیاپی13)، ص64- 45.
عبدی، توحید؛ صارمی، نوذرامین؛ ساعدی، علی محمد؛ (1387)؛ تاثیر اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده مرکزی کرج؛ فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال 3، شماره3، ص 281-261.
عبدی، توحید؛ (1382)؛ میزگرد پلیس مطلوب؛ دوماهنامه نشریه علوم انتظامی، شماره 20، ص 18.
عنایت، حلیمه؛ موحد، مجید؛ حیدری، اله رحم؛ (1391)؛ مطالعه رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در میان جوانان 15تا 29 سال ساکن شهرهای شیراز و یاسوج؛ فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 23، شماره 45، ص 104- 81.
علی زمانی، علی؛ (1387)؛ بررسی اعتماد اجتماعی دانشجویان به اساتید دانشگاه آزاد واحد ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش، دانشکده علوم اجتماعی رودهن.
گیدنز، آنتونی؛ (1377)؛ پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، نشر مرکز، تهران
29- معین؛ (1377)؛ فرهنگ لغت فارسی معین، جلد اول.
میری آشتیانی، الهام؛ (1383)؛ بحران امنیت اجتماعی در ایران؛ ماهنامه برداشت اول، سال 3، شماره 22.
مختاری، مریم؛ بلالی، اسماعیل؛ میرفردی، اصغر؛ حسینی اخگر، معصومه؛ (1391)؛ بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج؛ پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی؛ سال1، شماره 2، ص 40- 21.
وثوقی، منصور؛ آرام، هاشم؛ (1388)؛ بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر خلخال (اردبیل)؛ پژوهش نامه علوم اجتماعی، دوره3، شماره 3، ص 153- 133.
هاشمی، حمید؛ (1379)؛ فرهنگ لغت فارسی عمید، چاپ سوم.
هزار جریبی، جعفر؛ حامد، محبوبه؛ (1391)؛ رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی؛ فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره12، ص57-31.
یعقوبی، نورمحمد؛ (1394)؛ پیش بینی مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در پرتو رهبری معنوی مدیران؛ پژوهش های مدیریت عمومی، سال8، شماره30، ص 98-75.
Scheider, M. C. , Rowell, T. & Bezdikian, V (2006). The impact of citizen perceptions of community policing on fear of crime: Findings from twelve cities. Police Quarterly, Vol. 12, No. 3, P. 213- 216.
Wilson- Doenges, G. (2000). An Exploration of sense of community and fear of crime gated communities Environment and Behavior, No. 32, P. 593- 633
Jang, Hyunseok, Joo, Hee-Jong and Zhao, Jihong (Solomon) (2010), Determinants of public confidence in police: An international perspective, Journal of Criminal Justice, Vol. 38, p 57-68.
Chernyshenko, Dmitry (2009). Seven types of confidence, The Company Agency, www. thecompanyagency. com
Colquitt, J. A. and Rodell, J. B. (2011), “Justice, trust, and trustworthiness: a longitudinal analysis integrating three theoretical perspectives”, Academy of Management Journal, Vol. 54 No. 6, Pp. 1183-1206.
Ennew, C. , Kharouf, H. and Sekhon, H. (2011), “Trust in UK financial services: a longitudinal analysis”, Journal of Financial Services Marketing, Vol. 16 No. 1, pp. 65-75.
Lee, J. N. and Choi, B. (2011), “Effects of initial and ongoing trust in IT outsourcing: a bilateral perspective”, Information and Management, Vol. 48, Nos 2/3, pp. 96-105.
Moller, Bjorn, National, Societal and Human Security Discussion case study of the Israel Palestine conflict, 2000.
Buzan, Barry; Weaver, Ole (1998), “Libralism and security: the contradictions.
Luhman. N (1979), Trust and Power, New York: John Wiley.
Jalava, Jane (2003), Form norms to trust: The Luthmannian Connevtion between Trust and system, University of Helsinki, sage publication, London.
Jahnson. D. (1993), reaching out: Intrprsonal effectiveness and self- actualization, Boston university press.
Yuning wu & sun Ivan Y (2009). Citizen Trust in Police the Case of China, university of Deelaware, police Quarterly, 12, 2, 191-170.
Jacson, Jonathan (2006), Introducing fear of crime to risk Reasrch: Risk Analysis. Vol. 26, No. 1, pp. 64- 253.
Boateng, F. (2012). Public trust in the police: Identifying factors that shape trust in the Ghanaian police. International police executive symposium, working paper 42: 4-24
Tompson & Barsamian Kahn (2016). Mental health, race, and police contact: intersections of risk and trust in the police, policing: An international Journal of police strategies & Management. Vol. 39, No. 4, pp. 807-81