تحلیل جامعه‏ شناختی تاثیر میزان استفاده از فضای مجازی بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر ایلام )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیئت علمی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه گسترش میزان استفاده از فضای مجازی و سرعت انتشار اخبار جرائم و ناامنی، فعالیت های روزمره انسان ها را در دنیای واقعی تحت تاثیر قرار داده به نحوی که با تهدید مولفه های امنیت اجتماعی به کاهش احساس امنیت شهروندان منجر شده است. پژوهش حاضر با استفاده از تئوری ها و نظریه های مرتبط با موضوع در حوزه های امنیت اجتماعی و رسانه های ارتباطی نوین، ضمن تدوین و ارائه فرضیاتی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا استفاده از فضای غیر حقیقی و اینترنت که از لوازم جهانی شدن است باعث تضعیف احساس امنیت اجتماعی می شود.
روش: اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی و از نمونه ای به حجم 384 نفر که از طریق فرمول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعیین شده به دست آمده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد16 سال به بالای شهرستان ایلام می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزارهای متناسب مورد تجزیه و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: یافته های تحقیق علاوه بر تایید روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته حاکی از آن است که اثر متغیر میزان استفاده از فضای مجازی بر احساس امنیت اجتماعی معادل(42/0) است. ضمن این که آزمون متغیرهای میانجی تحقیق نیز نشانگر وجود یک رابطه غیر مستقیم بین فضای مجازی و احساس امنیت اجتماعی با میانجی گری اعتماد و وفاق اجتماعی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the impact of the use rate of cyberspace on the sense of social security ( Case Study : Ilam city )

نویسندگان [English]

  • Ali Anbari 1
  • Ali Hossein Hossein zadeh 2
  • mansour haghighatian 3
1 PhD student of Sociology of Social Issues, Islamic Azad University, Dehaghan Branch,
2 Associate Professor of Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Faculty member
چکیده [English]

Field and Purpose: Today, the expansion of the use of cyberspace and the
speed of the dissemination of news of crime and insecurity have affected the daily
activities of humans in the real world in a way that has reduced the sense of security
of citizens through the threat of social security components. The present study uses
theories and theories related to the subject in the areas of social security and modern
communication media, while formulating and assumptions about the answer to
the question of whether the use of the non-real-world space and the Internet, It
undermines the sense of social security.
Methodology: Research data were obtained by survey method and using a
questionnaire technique from a sample of 384 people that were determined through
the Kerjesi and Morgan sampling formulas..The statistical population includes
all people over 16 years old in Ilam city who have selected by multistage cluster
sampling method and the collected data have analyzed by Fits softwares.
Findings: The fndings of the study, in addition to confrming the relationships
between independent and dependent variables, indicate that the effect of the
variable of the amount of use of cyberspace on social security is equivalent (0.42).
Meanwhile, the examination of the mediating variables of the research also indicated
an indirect relationship between cyberspace and social security feeling through the
mediation of trust and social consensus


کلیدواژه‌ها [English]

  • social security sense
  • Cyberspace
  • The type of use of cyberspace
  • social trust
  • social consensus
اخگری، محمد (1388). هویت ایرانی در رسانه های مجازی، تهران: ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 40، صص 31-28.
استونز، راب و دیگران (1379). متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
اسلوین، جیمز (1380). اینترنت و جامعه، ترجمه: عباس گیلوری و علی راد باوه، تهران: نشر کتابدار.
افشار، زین العابدین (1385). بررسی امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد). تهران: دانشگاه تهران.
امیررستگار، خالد و فاطمه محمدیان(1392).استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه شهید باهنر کرمان)، فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات،سال چهاردهم،شماره بیست و دوم، تابستان1392، صص 68 -42.
انصاری، ابراهیم و همکاران(1397). تحلیل جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر فرهنگ شفاهی (موردمطالعه: شهر اصفهان)، دانشگاه اصفهان، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و نهم، شماره پیاپی69، شماره اول، بهار1397، صص18-40.
بوزان، باری (1378)، مردم، دولت ها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
بهیان، شاپور؛ فیروزآبادی، آمنه(1392). بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرها(مطالعه موردی: شهر کرمان)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره ششم، بهار 1392،صص 32-9.
بخشایش احمد و غلامرضا ندری(1397)، بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی ج. ا.ایران با رویکرد سیاست گذاری،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های حفاظتی و امنیتی، شماره 25، بهار1397، صص125-154.
حاتمی، علی و همکاران (1394). بررسی عوامل مرتبط با میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره پیاپی 11، شماره سوم، زمستان 1394،صص130-113.
خواجه نوری، بیژن (1392) مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی،دانشگاه شیراز.
دواس، دی. ای (1376) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی.
راجرز،پل(1384) زوال کنترل:امنیت جهانی در قرن بیست ویکم،ترجمه امیر محمد یوسفی و مژگان جبلی،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
زارع شاه آبادی، اکبر؛ ترکان، رحمت اله(1390) بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر یزد، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره دوم، سال چهارم، تابستان 1390.
عیوضی، محمد رحیم(1385) جهانی شدن فرهنگ برای جهان سوم، تهدیدها و فرصت ها، مجله راهبرد.سال دوم، شماره6، صص100-72.
کاستلز، مانوئل (1380) ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
کلاهچیان، محمود (1384)، «راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا (شماره یک)، تهران: انتشارات گلپویه.
کلانتری، عبدالحسین و همکاران(1396)، بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه های جمعی جهانی و احساس امنیت اجتماعی در شهر کرمانشاه،فصلنامه پژوهش نامه توسعه فرهنگی اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان1396، صص69-43.
ساروخانی، باقر و بابایی فرد، الهام(1392).اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی در ایران، تهران: نشر دیدار.
سفیری، خدیجه و نعمت اللهی، زهرا (1387). رابطه ابزارهای جهانی شدن و هویت دینی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره1، بهار 1391، صص 70-39.
سورین، جی. وارنر و تانکارد، جیمز دبلیو (1388). نظریه های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، اصفهان: موسسه انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ چهارم.
 صالحی امیری، سیدرضا و همکارن (۱۳90). الگوهای سبک زندگی ایرانیان، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ دوم.
عزیزی، جلیل و حیدر خانی، هابیل (1393) بررسی رابطه اینترنت و احساس امنیت اجتماعی در میان جوانان(نمونه  مورد بررسی: جوانان شهر کرمانشاه)،فصلنامه دانش انتظامی لرستان، دوره اول، بهار1393، صص132-157.
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر نی.
لاپتن، دبورا(1380) بیم و مدرنیزاسیون. ترجمه مریم رفعی جاه، مجله ارغنون، شماره 18.
مرکز آمار ایران. (1395) سالنامه آماری استان خوزستان.
مهدیزاده، شراره (1384). تلویزیون، مخاطب و نگرش نو، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4، صص 211-185.
واتزر، مالکوم (1379). جهانی شدن، ترجمه: اسماعیل مردانی گیوی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
هولمز،م (1384).جنسیت و زندگی روزمره،ترجمه: لبیبی م.م،با مقدمه ایاذ فکوهی،تهران: نشر افکار.
هومن، حیدر علی(1387)تحلیل داده ای چند متغیری در پژوهش رفتاری، تهران: نشر پارسا.
نویدنیا، منیژه (1382) «درآمدی بر امنیت اجتماعی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم،صص131-114.
Erdonmez, E. (2009). “The Effect of Media on Citizens’ Fear of Crime in Turkey”. PhD dissertation. University of North Texas.
Cheung, Christy M. K. & Pui-Yee Chiu & Matthew K.O. Lee (2011) Online Social Networks:why do students use facebook? Computers in humanbehavior,27,1337-1343.
Gross, R. (2005). Informatio revelation and privacy in online social networks.
Hilberman, J. (2009). Young people are social networking in droves”, Retrived in
http://iipdigital.usembassy.gov/st/English/article/2009/01/20090105145310maduobba 0.7623255.htm#axzzlifCQB6ph in4september2011.
Kizza.J.M.(1998). ethical and social issues in the information age.New York: springer- verlage.
Laughey,D.(2007) Key themes in media theory,McGraw hill publication.
Lenhart, A. & Madden. (2007). Teens, Privacy & Online Social Networks.
Putnam,R(2000).Bowling alone:The collapse and revival of American community,simon and Schuster,New York.
panic, Branka, (2009). societal security_security and identity. university of belgerad.
Neumann, peter R, (2009). old and new terrorism,international relations,Vol4.
Noelle-Neumaan, E. (1974). The spiral of silence: a theory of public opinion, Journal of Communication, 24: 43-51.
Pew Internet & American Life Project. Washington, DC. Available: on human factors in computing_systems (P.p. 1027–1036). New York: ACM.
Roe, pau, (2005). securitization & minority rights: condition of desecurity. central European university ,Budapes.
Roy, N. (2005). Balancing the Tripod: Security, Immigration and the Economy in the Post-9/11 United States
Suler.J.(2008). The Psychology of cyber space.Department of Psychology.sience of technology center Rider university. http://users ride.Edu.
Weaver, Ole. (2000), “Societal Security” http: //www.Ciaonet. Org/ book/hall/hall01. Html.
Watson, soft. (2004). agent in search of a actor: societal security for the Palestinians and Turkish Kurd’s. Newyork: Columbia university press.