بررسی اثرات و پیامدهای پدیده بدحجابی و تبرّج بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: زنان و دختران بالای 15 سال شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی

2 هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

3 هیئت علمی گروه جامعه شناسی واحد دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زمینه و هدف: پدیده بدحجابی وتبرّج (بدپوششی)یک مسئله اجتماعی است که باعث شیوع ناهنجاری اجتماعی، فرهنگی و روانی شده و امنیت اجتماعی و سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند. براین اساس، پژوهش فعلی، قصددارد اثرات وپیامدهای پدیده بدحجابی وتبرّج بر امنیت اجتماعی رادربین زنان بالای 15سال شهرتهران بررسی کند. روش تحقیق: روش پژوهش، پیمایشی است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و با دقت احتمالی مطلوب 04/0 تعداد600 نفرانتخاب شده است. برای پاسخ به سؤالات پرسشنامه ازشیوه نمونه گیری چندمرحله ای وجهت اطمینان از پایایی ابزارتحقیق، ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج با استفاده ازآمارتوصیفی و استنباطی توسط نرم افزار آماری SPSSتجزیه وتحلیل گردید. یافته ها: بین پدیده بدحجابی وامنیت اجتماعی با مقدار 513/0و بین پدیده تبرّج و امنیت اجتماعی بامقدار 546/0 رابطه به صورت مستقیم(مثبت)وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی بین امنیت اجتماعی و متغیرهای ذکرشده (بدحجابی وتبرج) برابراست با(585/0)و نسبت F دلالت بر آن دارد که رابطه بین آنها به لحاظ آماری معنادار است (01/0 P< ). بنابراین بین متغیرهای شش گانه امنیت اجتماعی پژوهش(امنیت اداری(شغلی)، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت خانواده و امنیت ارتباطی) با بدحجابی وتبرّج ارتباط معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به معادله رگرسیون به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با افزایش بدحجابی وتبرّج میزان نگرانی نسبت به احساس امنیت اجتماعی نیزافزایش پیدا می کند وبراساس تحلیل رگرسیون چندگانه، میزان تبیین به دست آمده برابر با 362/0و ضرایب B برای بدحجابی 41/1و تبرج 338/2 بوده که متغیرها معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the effects and consequences of unveiling and flaunting phenomenon on Social Security (Case Study: women and girls over the age of 15 in tehran)

نویسندگان [English]

  • Shaban oloudi 1
  • esmaeil jahanbakhsh 2
  • Asghar Mohammadi 3
1 PhD student of Sociology, Islamic Azad University
2 Faculty of Sociology, Islamic Azad University
3 Faculty of Sociology, Islamic Azad University
چکیده [English]

Background and Purpose : The unveiling and flaunting (bad cover) phenomenon
is a social issue that causes the prevalence of social, cultural and psychological
anomalies and threatens social security and public health. Accordingly, the present
study aims to investigate the effects and consequences of the unveiling and flaunting
phenomenon on social security among women over the age of 15 in Tehran.
Method :The research method is survey. Sample size based on the Cochran
formula and with a probable accuracy of 0.04, 600 people. A multi-stage sampling
method was used to answer the questionnaire questions and Cronbach's alpha
coeffcient was used to ensure the reliability of the research tool. The results were
analyzed using descriptive and inferential statistics using SPSS software.
Findings: There is a direct (positive) relationship between unveiling and social
security with a value of 0/513 and between the phenomenon of flaunting and
social security with a value of 0/546. Also, the correlation coeffcient between social
security and the mentioned variables is equal to (0.585) and F ratio indicates that the
relationship between them is statistically signifcant (P <0.01). Therefore, there is a
signifcant relationship between the six variables of social security research (offce
security (occupation), economic security, political security, cultural security, family
security and communication security) with unveiling and flaunting.
Result : Regarding the obtained regression equation, it can be concluded that
increasing the amount of unveiling and flaunting the level of Worried about the
sense of social security also increases. Based on multiple regression analysis, the
obtained explanation was equal to 0.362 and the coeffcients B were unveiling 1.41
and 2.338 flaunting, and the variables were signifcant


کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Security Chastity
  • Unveiling
  • flaunting
قرآن کریم
نهج البلاغه
معین، محمد، ( 1375) فرهنگ فارسی، جلد اول، انتشارات سپهر، چاپ نهم.
ابن فارس، ابوالحسین احمد، 1404ق، معجم مقاییس اللغه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414ق، لسان العرب، بیروت، دار الفکر.
بوزان، باری.(1378).مردم، دولتها و هراس. مترجم، ناشر. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
تقوی، علی محمد، جامعه شناسی غربگرایی، تهران؛ مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1377، ج 1، ص 57و58.
جلیلی، محمدرضا، 1383، جایگاه زن در اسلام و یهودیت، انتشارات دستان، چاپ اول.
چلبی، مسعود. (1375) «جامعه شناسی نظم» تهران: نشر نی.
چلبی، مسعود، (1386).جامعه شناسی نظم، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412ق، مفردات الفاظ قرآن، بیروت، دار العلم.
رجبی، عباس، 1388، حجاب و نقش آن در سلامت روان، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی«قدس سره».
شریف لاهیجی، محمد بن علی، 1373، تفسیرشریف لاهیجی، تحقیق میر جلال الدین حسینی محمدی ارموی، تهران، دفتر نشر داد.
فضل الله، سید محمدحسین، 1419ق، تفسیر من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک، چ 2.
کرایب، یان (1378). نظریۀ اجتماعی مدرن از پارشنز تا هابرماس، ترجمۀ عباس مخبر، تهران: آگاه، چاپ اول.
لرنی، منوچهر(1383) آسیب شناسی امنیت، تهران، پیام پویا.
مطهری، ﻣﺮﺗﻀﯽ، 1379، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺠﺎب. ﺗﻬﺮان: ﺻﺪرا.
مطهری، مرتضی، 1390، مسئله حجاب، انتشارات صدرا، تهران، چاپ94.
دلاور، علی ورضایی، علی محمد، 1384، «ساخت و هنجاریابی آزمون احساس امنیت ناجا و بررسی این احساس در کشور» به سفارش معاونت اجتماعی ناجا.
شایگان، فریبا و اصغرزاده، سمیه، 1394، حدود و ضوابط قانونی عفاف و حجاب و ملاک های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن. طرح تحقیقاتی، دفتر تحقیقات کاربردی خراسان شمالی.
عزیزی، رضا؛ فخرایی، سیروس؛ ظروفی، مجید(1391) عوامل مرتبط باحجاب گریزی در میان دختران و زنان 15 تا 30 سال شهر بوکان، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.  
بیات، بهرام، 1387، تبیین جامعه شناختی احساس امنیت دربین شهروندان تهرانی، پایان نامه دکتری رشته جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی.
دوستدار، رضا، 1395، تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران و راهبردهای ارتقای آن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده علوم اجتماعی.
صمدی بگه جان، جمیل (1384).امنیت اجتماعی درشهر سنندج (پایان نامۀ کارشناسی ارشد)، تهران: دانشگاه تهران.
مقالات و سایت ها.
ﺑﺎﺑﺎﺧﺎﻧﻠﻮ، ﭘﮕﺎه، 1382، ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺟﺎ، ص 19.
پناهنده، ناصر، 1396، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎز ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف درﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی وﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ، مجموعه مقالات همایش ملی نگرش علمی کاربردی به عفاف وحجاب، جلد اول، دانشگاه الزهرا(س)، ص 537.
چولکی، غلامرضا، 1392، ﻧﻘﺶ ﺣﺠﺎب در اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم، فصلنامه مطالعات و اطلاعات امنیت انتظامی، دوره دوم، شماره 4: 133-106.
ذوالفقاری، حسین(1385).موانع ومشکلات ناجا درکنترل بدحجابی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال اول، شماره اول، ص 69.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 1394، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺠﺎب دراﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﻼم. ﺳﺎل ﭼﻬـﺎرم. ﺷـﻤﺎره ﺳﯿﺰدﻫﻢ.
ﺻﺎﻟﺤﯽاﻣﯿﺮی، ﺳﯿﺪرﺿﺎ و اﻓﺴﺮ اﻓﺸﺎرﻧﺎدری، 1390، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و راﻫﺒﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮد. ﺷﻤﺎره۹۵، ص 5 و 56.
صدیق سروستانی، رحمت اله(1382).بهنجار نظم و نابهنجاررفتار(بهنجاری نظم و نابهنجاری رفتار)دانش انتظامی، شماره 16، ص 4.
عباس زاده وهمکاران، ۱۳۹۱، نگرش جامعه شناختی و روان شناختی به بدحجاب به عنوان یک. مسئله اجتماعی. فصلنامه مهندسی فرهنگی. شماره 55 و 56، ص 91)
ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ، ﺳﻌﯿﺪ، ﻣﺨﺘﺎری، ﻧﺎدروﻋﺴﮑﺮی، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ، 1393، آﺛﺎر ﻓﺮدی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺠﺎب و ﻧﻘﺶ آن دراﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن. ﭘـﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ۴، ص 189 - 161.
فاضلیان، پورانداخت (1389).بررسی رابطه نوع حجاب ومیزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران، فصلنامه پژوهش نامه زنان، شماره دوم، ص 86-65.
مجدی، علی اکبر؛ میرمحمدتبار، سیدمحمد؛ بنیاد، لیلی، بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان، فصلنامه مطالعات امنیت روان شناختی زنان، سال14، شماره 4، زمستان1395، صص156-123.
منطقی، مرتضی، 1395، بررسی تأثیر حجاب در حفظ بهداشت روانی جامعه، دوفصلنامه علمی-تخصصی پژوهش نامه سبک زندگی سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1395، صص115-87.
نوروزی، فیض الله؛ فولادی سپهر سارا (1388)، بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین زنان 29- 15 ساله شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53، ص 132.
بیانات مقام معظم رهبری.
مرکز آمار ایران (1397) نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، درگاه ملی مرکز آمار به نشانی http://www.amar.org.ir
Anderson DR(2007), Redefining Hijab: American Muslim Women”s standpoints on Veiling. Application Commun Research ,35(3),294-319.
Kamla,R.(2012).Assessment the accountant attitudes and experiences at work in the context of globalization accounting. Organization and society ,37,188-205
Swami,Viren, jusnara miah, Nazerine Noorani and Donna taylor ,(2014).”Is the hijab protective An investigation of body image and related constructs among british