شناسایی عوامل موثر بر امنیت گردشگری و نقش آن در رضایت، وفاداری و جذب گردشگرانردشگران (نمونه موردی: گردشگران اصفهان)

نویسندگان

دانش آموخته اکوتوریسم . دانشگاه کاشان

چکیده

امنیت همواره تاثیر شگرفی بر ترقی و یا زوال صنعت گردشگری به عنوان دومین صنعت پردرآمد جهان داشته است. هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی امنیت و تبیین اثرات آن بر رضایت، وفاداری و جذب گردشگران در اصفهان می باشد. به همین منظور از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS استفاده شده است. با توجه به یافته های نهایی مدل، در بین عوامل شکل دهنده امنیت، جنبه های دیداری و ملموس امنیت با بار عاملی93/0 در جایگاه نخست و امکانات کالبدی با بار عاملی 90/0 در رتبه دوم تبیین امنیت از نظر گردشگران قرار دارد. پس از آن شیوه برخورد شهروندان اصفهانی با بار عاملی59/0 در رتبه سوم تاثیرگذارترین عوامل قرار گرفته اند. ضریب همبستگی 98/0 محاسبه شده برای ارتباط بین احساس امنیت به عنوان متغیر مستقل، رضایت و وفاداری به عنوان متغیرهای وابسته نشان از ارتباط مثبت و مستقیم این عوامل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism security and specifying its effects on tourists’ satisfaction, faithfulness, and attraction ( case study: Isfahan Tourists)

نویسندگان [English]

  • sedigheh kiani salmi
  • Ali mehrabi
چکیده [English]

Security has always had wonderful effect on progress or decline of tourism industry as world second profitable industry. The aim of the present study is modeling of security and specifying on tourists’ satisfaction, faithfulness, and attraction in Isfahan. So, modeling of structural equations and AMOS has been applied. Considered the final findings of the model, among the forming factors of security, visual and touchable aspects of security with factor loading of 0.93 is in first place and skeletal facilities with factor loading of 0.90 is in second place of specifying security from the tourists’ point of view and at the third place is greeting method of citizens of Isfahan with factor loading of 0.59. Calculated correlation coefficient of 0.98 for security, satisfaction, and faithfulness indicates positive and direct relation of these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • satisfaction
  • Tourism Loyalty
  • Structural Equilibrium Modeling