تبیین جرم‌شناسیِ‌اجتماعی نزاع و درگیری (مورد مطالعه: شهر ملارد)

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

پدیده نزاع و درگیری در جامعه از جمله جرایمی است که با ایجاد اخلال در نظم و روابط اجتماعی، فضایی آکنده از کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می‌آورد که با زمینه‌سازی برای ایجاد تنش‌های بعدی، جامعه و افراد جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می‌سازد. نزاع در هر جامعه‌ای تحت تأثیر عوامل متعددی است که تحقیق حاضر در همین راستا یعنی با هدف تبیین جرم‌شناسیِ‌اجتماعی نزاع و عوامل مؤثر بر آن در سال 1395 انجام شده است. جامعه آماری افراد بالای 15سال شهر ملارد و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 358 نفر تعیین گردید. برای اطمینان بیشتر پرسشنامه‌ها بین 400 نفر به روش نمونهگیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای توزیع شد. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای آنومی اجتماعی، انزوای اجتماعی، محرومیت نسبی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و جنسیت رابطه معناداری با نزاع بین فردی دارند. هم‌چنین نتایج آزمون رگرسیون نشان می‌دهد که 28 درصد از تغییرات متغیرِ وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق حاضر تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Criminology Explanation of conflict (Case Study: City of Mallard)

نویسنده [English]

  • morad abasi
چکیده [English]

The phenomenon of conflict in society, including Crimes that creates disrupt social order, relationships, Space Hostility between people. And field To create further tension between society and its people provides. The conflict in any society is influenced by several factors that explain the study in the same way and with the aim of Social Criminology of conflict and the factors affecting it carried in 1395. The Statistical Society is over 15 years old people in Mallard and sample size According to Formula Cochran 358 Person determination Respectively. To Trust More Questionnaires Among 400 Person To Way Sample Trade Was In a multi-stage cluster Distribution. The reliability and validity using Cronbach's alpha was obtained. Results showed that the variables of social anomy, social isolation, relative deprivation, social - economic and gender have a significant relationship with strife. The regression test results show that 28% of the variation of the dependent variable, the independent variables have been explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social criminology
  • The conflict between the individual
  • the social anomi
  • social control
  • Social isolation
  • exclusion Relative