بررسی رابطه دینداری با احساس امنیت اجتماعی مورد مطالعه: ساکنان شهرکاشان

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطه دینداری با احساس امنیت اجتماعی از منظر جامعه شناختی است و در پی پاسخ به این سئوالات است: ارتباط دینداری با احساس امنیت اجتماعی چگونه قابل تبیین است؟ کدامیک از ابعاد دینداری ارتباط بیشتری با احساس امنیت اجتماعی دارند؟ پژوهش حاضر با روش پیمایش و از تکنیک پرسش نامه استفاده شده و داده!@#$های مورد نیاز از نمونه 506 نفری از افراد هجده سال به بالای ساکنان شهر کاشان، به شیوه تصادفی جمع آوری شده است. داده!@#$ها بوسیله آزمون!@#$های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده!@#$اند. نتایج حاصله حاکی از وجود هبستگی معنی دار بین ابعاد دینداری با متغیر احساس امنیت اجتماعی است. عوامل تبیین کننده در مدل رگرسیونی و تحلیل مسیر نشان می!@#$دهد متغیر بعد تجربی با ضریب بتا 290/0 بالاترین همبستگی را با متغیر احساس امنیت دارد. دومین متغیری که به لحاظ وزن بتا وارد معادله شده است متغیر بعد دانش دینی است که ضریب تاثیر رگرسیونی این متغیر برابر با 14/0 می!@#$باشند. در مجموع دو بعد تجربی و دانشی توانسته!@#$اند با 43درصد از تغییرات واریانس متغیر احساس امنیت اجتماعی را تبیین نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between social security sense (Case study: Residents of Kashan)

نویسندگان [English]

  • Abutorab Talebi
  • Mohammad Ramazani
چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate, the relationship between religiosity and the sense of social security from a sociological point of view and seeks to answer these questions:: How religiosity can be explained in relation to the social security sense? Which aspects of religiosity are more related to social security sense? The present study was conducted with a sociological approach and a survey method using a questionnaire. Data was randomly collected from a sample of 506 people (residents of Kashan city) aged 18 years and above. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression. The results showed a significant correlation between religiosity aspects and social security sense variable. The explanatory factors in the regression model and path analysis show that the experimental variable with the beta coefficient of 0.290 has the highest correlation with the security variable sense. The second variable that enters into the equation in terms of beta weight is the variable of religious knowledge aspect that the regression coefficient of this variable is equal to 0.14. In sum, empirical and scientific knowledge aspects have been able to explain 43% of variation variance of social security sense

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • religiosity aspects
  • social security sense
  • Kashan