شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر بروز نزاع و درگیری در مناطق حاشیه‌نشین شهر اردبیل

نویسنده

درون

چکیده

از پیامدهای ناگوار رشد سریع و بی‌رویه شهرهای بزرگ، افزایش جرایم و ناهنجاری‌ها در آنهاست. اندیشمندان در شناسایی عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی دریافته‌اند که مکان، زمان و انسان، عناصر اصلی در شکل‌گیری جرم هستند. بنابراین، تفاوت در ساختار مکانی، زمانی و رفتاری، توزیع نابرابر انواع جرایم و خشونت‌ها را در سطح شهرها در پی دارد. در واقع برخی فضاهای شهری مانند حاشیه‌ها، با داشتن شرایط خاص خود، مستعد و تسهیل کننده ارتکاب گونه‌هایی از آسیب اجتماعی از آن جمله نزاع و درگیری هستند. هدف از پژوهش حاضر اولویت‌بندی عوامل موثر بر بروز نزاع و درگیری در مناطق حاشیه‌نشین شهر اردبیل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر حاشیه‌نشینان شهر اردبیل می‌باشد که حجم نمونه آماری با استفاده از روش کوکران 317 نفر محاسبه گردید. جهت نیل به اهداف پژوهش از آزمون های t مستقل، t تک نمونه‌ای، آنوا، scheffe ، رگرسیون و پیرسون تحت نرم افزار SPSS استفاده گردید. همچنین به دلیل ارتباط بین مقوله نزاع و درگیری با نهادهای انتظامی و قضایی، با چند نفر از کادر نهادهای فوق مصاحبه صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که طبق آزمون رگرسیون، معیارهای استفاده شده در پژوهش حدود 78 درصد واریانس متغیر وابسته را پیش بینی می‌نماید. همچنین مشخص گردید که بین نظرات مردان و زنان، مجردها و متاهل‌ها، تفاوت معنی‌داری از نظر گرایش به نزاع وجود ندارد، اما با افزایش تحصیلات، گرایش به نزاع نیز کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از آزمون پیرسون نیز نشان داد که از نظر پاسخگویان به پرسشنامه، مهمترین عوامل موثر بر بروز نزاع و درگیری در مناطق حاشیه‌نشین شهر اردبیل به ترتیب طایفه‌گرایی، فقر و گرانی می‌باشد. در پایان نیز، به توجه به نتایج پژوهش راهکارهایی چند در جهت پیشگیری از بروز نزاع و درگیری ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the factors affecting the incidence of conflict in marginalized areas of Ardabil

نویسنده [English]

  • ali jesarati
چکیده [English]

One disadvantage of infinite big cities growth is increase of abnormality. Literati related to exploration of effective factors on social damage have been detected that important factor in crim plasticity is consisting of place. Time and human. So differences in local temporal and behavioral structure have unequal distribution of crime species on city level. Indeed some cities locale capable of committal social crime as like contemtion. The goal of early study is prioritize effective factors on contention in margional area in Ardabil city. The sample size with use of coceran method is calculated 317 people. In order to achieve study goals we are used independent ‘t’ test and one t sample ‘ scheffe ‘regrision and pirson under spss software.due to the relationship between conflict with law enforcement and dudicial institution ‘ interview is done with some persons of above bocx a gencies. The result obtained from study shows that according to regrison test’ used gauge in study are prospect variance %78. Indeed it is clear that there are significanc difference between male and female idea ‘Single and married Persons for trend to dispute. But with increasment in securements ‘the trend to dispute on marginal area in Ardabil city ave. sectarian poverty and high prices respectively With attention to study results ‘ to avoid of dispute there are some ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • social trauma
  • conflict tends to strife
  • Sectarian
  • Ardabil