تبیین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران

نویسندگان

هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

مقدمه: سرمایه اجتماعی پلیس نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمان پلیس دارد، تلاش برای ارتقای این سرمایه یکی از مهمترین دغدغه‌های مسئولین نیروی انتظامی ج.ا.ایران را شکل داده است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس و تلاش برای ارائه راهبردهای ارتقای آن شکل گرفت لذا درصدد پاسخگویی به این سوال بوده است که عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی پلیس کدامند و راهبردهای مناسب به منظور ارتقای آن چه هستند؟ روش: برای دستیابی به سوالات اصلی پژوهش با روش پیمایشی به سنجش میزان سرمایه اجتماعی پلیس و تبیین عوامل موثر بر آن پرداخته شد. در پیمایش اجتماعی، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن شهر تهران بوده‌اند. برای تعیین حجم نمونه، از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای و از خوشه‌بندی ده گانه محلات شهر تهران استفاده شد و از هر خوشه یک محله و از هر محله بلوکهایی انتخاب و با روش نمونه‌گیری تصادفی به صورت حضوری پرسشنامه‌ها تکمیل گردید. با بهره‌گیری از روش کوکران 600 نفر انتخاب و از هر محله 60 نفر بدون توجه به حجم جمعیت هر محله انتخاب گردید. یافته‌ها و نتیجه گیری: نتایج پیمایش اجتماعی حاکی از این بود که میزان سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران، متوسط رو به بالا و با میانگین حدود 61/0 است. برای بررسی سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. بر این اساس متغیرهای(عدالت محوری پلیس، تجربه جرم، اعتماد به نظام سیاسی، احساس امنیت اجتماعی، کارایی نهادهای دولتی، کارامدی پلیس، و شناخت و آگاهی نسبت به وظایف پلیس)به روش گام به گام وارد معادله رگرسیونی شده‌اند. نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر این بوده که در گام آخر چهار متغیر کارایی نهادهای دولتی، احساس امنیت اجتماعی، پنداشت نسبت به کارایی پلیس و شناخت و آگاهی نسبت به وظایف و اقدامات پلیس به ترتیب بیشترین واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده‌ و در مدل باقی مانده‌اند و بقیه متغیرها از معادله خارج شده‌اند. این متغیرها در مجموع توانسته‌اند 32 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. ماتریس همبستگی‌های مشترک بین مولفه‌های سرمایه اجتماعی پلیس نیز نشان می‌دهد، اقتدار پلیس با سایر متغیرهای سرمایه اجتماعی رابطه معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of police' social capital in tehran

نویسندگان [English]

  • reza doustdar
  • gholamreza ghafary
چکیده [English]

Social capital of police has an important role in the progression of the targets of police organization. The effort for the growth of Police' Social capital is one of the most important concerns of the responsibles of disciplinary forces of Islamic Republic of Iran. This research has been shaped with a target of scrutinizing the effective factors that have influence on the social capital of the police, and making guidelines to improve it. So this research is up to find an answer to the question that what are the effective elements that have influence on the social capital of police?
To reach the main questions of the research, first of all the survey method has been used to evaluate the measure of the social capital of police and to explain the elements that have influence on it. the statistical society of the research includes all of the citizens of Tehran who are more than 18 years old. For sample size determination, we used multi-level clustering method and decuple clustering of the localities of Tehran has been used, and one locality of each cluster and some districts of each locality has been chosen by accidental sampling method, and questionnaires have been answered, in face to face shape. Taking help of cochran method, 600 individuals and 60 individuals from each locality have been chosen, regardless to the volume of the population in each level. The results of social traversing showed that the amount of the social capital of the police in the Tehran city, is upper than average, with the average of about 0.61.
To scrutinize the portion of influence of each of independent variables on the dependent variable, the multi-variable linear regression has been used. Based upon this, the variables of( being justice based police (feeling justice), experience of crime, confidence to the political system, feeling of social security, efficiency of governmental organizations, efficiency of police, and knowing the police and awareness of the police duties) have been brought into the regression equation, by stepwise method. The results of regression analyzing declare that in the last step, four variables of ‘efficiency of governmental organizations, feeling of social security, ideas about a efficiency of police and awareness of the duties and actions of police’, have respectively determined the most variance of the dependent variable and have remained in the model, and the other variables have gone out of the equation. These variables altogether have been able to clarify 32 percent of the changes of the dependent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital of Police
  • Strategy
  • trust with police
  • legitimacy of police
  • efficiency of police
  • efficiency of governmental institutions