بررسی میزان و عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی ( موردمطالعه: مغازه داران شهر تهران)

نویسندگان

چکیده

مقوله امنیت در رابطه با انسان و جامعه، از ابتدای خلقت مطرح بوده و گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده است؛ به گونه ای که امروزه به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیش نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب می شود. آگاهی از میزان احساس امنیت افراد یک جامعه که جنبه  ذهنی و ادراکی امنیت می باشد، نقش مؤثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه آن جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می نماید. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناخت میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط بر آن را در بین مغازه داران شهر تهران می باشد.
روش مورداستفاده پیمایش بوده و داده ها با تکنیک پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب از 384 نفر از مغازه داران شهر تهران گردآوری شده است. اعتبار تکنیک گردآوری داده از نوع محتوایی بوده و پایایی آن از روش میزان آلفای کرونباخ سنجیده شده است که از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد میزان احساس امنیت مغازه داران در حد متوسطی است. همچنین نتایج نشان داد  که میزان استفاده از رسانه های جمعی، رضایت از زندگی، دینداری، هویت ملی و اعتماد اجتماعی دارای رابطه مثبت و معنادار با میزان احساس امنیت اجتماعی افراد بوده است، درحالی که این میزان با متغیرهای جنس و وضعیت تأهل رابطه معناداری نداشته است. نتایج رگرسیون چندگانه از نقش معنادار چهار متغیر هویت ملی، میزان استفاده از رسانه های جمعی، دینداری و اعتماد اجتماعی در میزان احساس امنیت اجتماعی حمایت می کند که در این میان اعتماد اجتماعی بیشترین نقش را در تبیین متغیر احساس امنیت اجتماعی ایفا می نماید. همچنین متغیرهای واردشده در معادله توانسته اند 34 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Level and Social Factors Related to Societal Security Feeling (Case Study: Shopkeepers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Sadegh Jahanbakhsh Ganjeh
  • Seyed Ahmad Hosseinipour
چکیده [English]

The issue of security for human beings and society has been an issue of concern from the beginning of their life, and has had growing importance, so that today it is considered one of the major indices of development, and is the prerequisite of any type of development: social, economic, cultural and political. Being aware of the level of security feeling of individuals in a society which has subjective and perceptual aspect plays an important role in identifying development challenges and approaches, as well as strengthening its infrastructure. Therefore, the present research aims at identifying level of security feeling and social factors contributing to it on the part of shop owners in Tehran. The research is of applied type and data has been collected through using questionnaire technique, and using proportionate cluster sampling. N= 384, and credit of data gathering technique is of content type and its validity is assessed through using Cronbach alpha method, and its status is desirable.
The research findings indicate that shopkeepers’ security feeling level is at mediocre level. It also indicated that level of using mass media, life satisfaction, real belief in God, national identity and social trust have positive and significant relationship with individuals’ societal security feeling; while level of security feeling has not had significant relationship with variables such as gender and marital status. The results of multistage regression support the significant role of four variables: national identity, level of using mass media, real belief in God, and social trust in societal security feeling. Also, the variables inserted in the equation have managed to explain 34% of the dependent variable varianc

کلیدواژه‌ها [English]

  • societal security feeling
  • social trust
  • real belief in God
  • using mass media
  • shopkeepers