ویژگی های عملکردی پلیس راهور از دیدگاه شهروندان تهران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

چکیده

زمینه و هدف: بخشی از کارآمدی و اثربخشی سازمان پلیس به عنوان یک نهاد مؤثر و گسترده که وظیفه اصلی آن ایجاد نظم و امنیت در جامعه است، وابسته به شناخت دیدگاه و رضایت مردم جامعه از پلیس و عملکرد آن است. از این منظر؛ شناخت دیدگاه مردم از پلیس راهور ناجا به عنوان یکی از پلیس های تخصصی ناجا با توجه به نوع ماموریت ها و ارتباط نزدیکی که با مردم دارد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است تا جایی که؛ هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگی های عملکردی پلیس راهور و رتبه بندی آن از دیدگاه شهروندان تهرانی است.
روش: روش تحقیق کمی(پیمایش) و نوع تحقیق توصیفی است. جامعه آماری افراد بالای 18 سال ساکن تهران، حجم نمونه تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران بدست آمده است. روش نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ا ی چند  مرحله ای است تا جایی که، پرسشنامه ها در بلوک های مناطق 3 و 17 شهر تهران تکمیل شده است. با استفاده از آزمون های تی تک نمونه، آزمون فریدمن، و آزمون کرویت بارتلت داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اعتبار تحقیق، محتوای(صوری) و از نظر نخبگان و صاحبنظران استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که به  ترتیب بیشترین میانگین به  میزان 3.9476 متلعق به متغیر ویژگی های اعتقادی، میانگین 3.8813 متعلق به  متغیر ویژگی های ظاهری و جسمانی پلیس، میانگین 3.8789 متعلق به  متغیر تعامل اجتماعی پلیس و  متغیر ویژگی های رفتاری پلیس به  میزان 3.8596 کمترین میانگین را نشان می دهد. در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که چهار شاخص ویژگی های اعتقادی، ظاهری، تعامل اجتماعی و رفتاری به عنوان ویژگی ها و شاخص های عملکردی پلیس راهور مورد تایید است بویژه داشتن ویژگی اعتقادی از دیدگاه مردم از بیشترین اولویت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of Traffic Police from Tehrani Citizens› Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Nader Mohammadi 1
  • Rozita Sepehrnia 2
  • Seyed Rahim Mousavi 3
چکیده [English]

Background and Objective: some part of police organization and effectiveness, as an effective and vast organ whose main mission is establishing order and security in the society, is associated with public cognition and satisfaction from police and its performance. Therefore, getting to know about public view about traffic police as one of the sections of police forces,
and taking into consideration the type of its mission and its close relationship with public is of significant importance. The present research aims at identifying characteristics of traffic
police performance, and its ranking from Tehrani citizens› point of view.
Methodology: research methodology is quantitative (survey) and the research is of descriptive type. includingplus residents of Tehran, achieved through Cochran sample volume formula. Sampling is conducted through using cluster multi-stage method, and questionnaires have been completed by residents of zone of Tehran municipality. The research data is analyzed through using single-sample T test, Friedman test and Kruit-
Bartlet tests. In order to evaluate the research credit and content, the viewpoints of elite and experts have been used. Findings and conclusion: results of single-sample T test indicate that the highest average
) belongs to variable of ideological characteristics, the average of belongs to variable of apparent and physical characteristics of police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • idea Behavior
  • activity
  • citizenry
  • Tehran
آذری علیرضا، مهدی زمانی مژده، (1393)، «الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان، تهران، چاپ اول، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
ام هس کارن و میلر لیندا؛(1382) پلیس در اجتماع؛ ترجمه محمد رضا کلهر؛ تهران: معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی .
انصاری، ولی ا... (1380)، کشف علمی جرایم، چاپ اول،انتشارات سمت.
بیات، بهرام و بهرامی، مهدی(1388)، پلیس در آینه نگرش شهروندان، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره 3 و 4.
بیاضی ظهرابند علی، عقیلی حسن، معین نجف آبادی فقیهه، (1388)، الگوی جامع مدیریت عملکرد سازمان ها، مقالات تدبیر، شماره 211 - آذر 88.
بیلی، دیوید؛ (1380) پلیس آینده؛ ترجمه غلامرضا زندی؛ تهران: انتشارات معاونت آموزش ناجا.
ترابی، یوسف.(1381). مقاله میزگرد پلیس مطلوب. فصلنامه دانش انتظامی، سال چهارم .ش4.
ترابى، یوسف؛ پاینده، على و حاجى زاده، محسن (بهار 1387). عملکرد پلیس در اجراى طرح ارتقای امنیت اجتماعى با رویکرد مواد مخدر از دیدگاه مردم یزد» فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى. سال سوم، شمارة اوّل.
خامنه ای، سیدعلی. (1383). نیروی انتظامی مظهر امنیت و اقتدار ملی. مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری از نیمه خرداد 68 تا مهرماه ، 1383تهران: انتشارات سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا.
شاکری، سید رضا؛ ،( 1381)پلیس، مردم و امنیت عمومی؛ تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عبدی، توحید(1383 ) ، تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس؛ فصلنامه دانش انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ، سال ششم، ش4، 13- 28.
غفاری، غلامرضا، (1390) سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی،تهران، انتشارات جامعه شناسان.
فرهی بوزنجانی، برزو، محمد سهرابی، غلامحسین حق جو(1394)، تبیین فرهنگ سازمانی ناجا، پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی، سال هشتم- شماره دوم(پیاپی 30).
فریدمن، رابرت آر.(1383 ) پلیس جامعه محور: چند مسئله مفهومی و عملی. مرکز مطالعات تحقیقات کاربردی طرخ و برنامه ناجا.
قانون ناجا، (1369)، تهران: انتشارات معاونت طرح و برنامه ناجا.
کارن ام. هس ولیندا اس، میلر؛(1382) پلیس در اجتماع، راهبردهایی برای قرن بیست و یکم؛ ترجمه محمد رضا کلهر؛ تهران: انتشارات سروش.
کریمایی، علی اعظم (1393)، نقش نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی، تهران، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا .
گیدنز، آنتونی (1382). جامعه‏شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران. نشر نی.
محمدی (1389) « بررسی مقایسه ای ویژگی های پلیس مطلوب از دیدگاه کارکنان کلانتری ها و مردم شهرستان نجف آباد سال 1388» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتطامی.
Garcia, V & Cao, L (2005), Race and satisfaction with the police in a small city, Journal of Criminal Justice 33.
Goldstein, H. (1990). “Problem-Oriented Policing,” Philadelphia, PA: Temple University Press.
Goldstein, H. (1997). “Improving Policing: a Problem-Oriented Approach,” Crimeand Delinquency, No: 25, pp: 236–58.
Hans, p. j. 2003. ‹› Maternity Before Maturrity : Teen Birth Rtes hn California ‹›public policy Insttute of California, Volume4 , Number3.
Hinds, L & Murphy , K (2007), Public Satisfaction With Police: Using Procedural Justice to Improve Police Legitimacy, THE AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY, VOLUME 40.
Kappeler, victor e, and Gaines, larry k.(2011) community policing: a contemporary perspective, USA, Elsevier, 6th edition.
Muller, markus-michael(2010)community policing in latin America: lessons from mexico city, European review of latin American and Caribbean, 88, april, pp21-37.
Odabasi, mehmet(2014)Linking community policing activities with social disorganization theory: examples from turkishnational police, international journal of human sciences, volume11, issue1,pp1149-1162.
Skogan, G.W.; Hartnett, M.S.; DuBois, J.; Comey, T.J.; Kaiser, M. & Loving, H.J.(1999). On the Beat: Police and Community Problem Solving, U.S.: Westview Press.
Skogan, Wesley g. and Hartnett susan m.(2000)community policing, Chicago style, new york, oxford university press.
Wisler, Dominique and Onwudiwe, Ihekwoadba d. edi.(2009)Community policing: international patterns and comparative perspectives, CRC Press, boca raton.