بررسی تعیین کننده های اعتماد اجتماعی به پلیس در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میبد

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

اعتماد مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است و سازمان پلیس برای حفظ امنیت و نظم اجتماعی در جامعه نیازمند اعتماد است. هدف مقاله، بررسی تعیین کننده های اعتماد اجتماعی به پلیس در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور میبد می باشد. روش تحقیق، پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه ساخت یافته است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانشجویان و حجم نمونه شامل 317 دانشجو می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد، میزان اعتماد به پلیس از نظر بیشتر پاسخگویان در حد متوسط است. نتایج آزمون نشان داد بین متغیرهای سن، طبقه اجتماعی- اقتصادی، میزان تأمین مالی خانواده، میزان درآمد، اعتماد به دولتمردان، قانون مداری پاسخگویان، پایبندی دینی، کیفیت تعاملات اجتماعی با پلیس، مقبولیت اجتماعی پلیس، رضایت از عملکرد حرفه ای پلیس، پنداشت و انتظارات مثبت از پلیس و اقتدار اجتماعی پلیس رابطه معنی داری با میزان اعتماد اجتماعی به پلیس وجود دارد. بین متغیرهای رشته تحصیلی، نوع شغل، میزان تقاضای کمک پاسخگویان از پلیس و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با میزان اعتماد اجتماعی به پلیس رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد شش متغیر پنداشت و انتظارات مثبت از پلیس، میزان مقبولیت اجتماعی پلیس، کیفیت تعاملات اجتماعی با پلیس، میزان رضایت از عملکرد حرفه ای پلیس، اقتدار اجتماعی به پلیس و کارمند بودن پدر به ترتیب 9/71 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کرده اند. بنابراین عوامل فرهنگی، بیشترین نقش را در تبیین اعتماد اجتماعی دانشجویان به پلیس داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Determinants of Social Trust in Police among Payam Nour University Students in Meybod

نویسنده [English]

  • Raheleh Zare Mehrjerdi
چکیده [English]

Trust is the most important constituent of societal security, and in order to maintain security and social order, police is in need of trust. The present article aims at reviewing determinants of social trust in police on the part of Payam Nour University in Meybod.
Research methodology is of survey type and it is implemented through using self-made questionnaire. including students of Payam Nour University selected through systematic random sampling
method. Research findings indicate that respondents› trust in police is at average level. The results indicated that there is not significant relationship between age, socio-economic class, and family wealth, revenue level, trust in government
officials, respondents› law
orientation, religious compliance, quality of social interaction with police, social acceptance of police, satisfaction from professional performance of police, positive expectations from police, and police social jurisdiction; and level of social trust in police. Results of the multi-variable regression indicate that six variables: expectation
from police, level of police social acceptance, quality of social interaction with police, police
social jurisdiction, and having father who is employee, have forecasted percent of the variable variance. Therefore, cultural factors have had the utmost role in expressing students› social trust in police.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • assumption and expectations
  • police performance
  • police acceptability
  • police jurisdiction
  • Payam Nour University students
انصاری، حمید (1384)، میزان مشارکت شهروندان تهران، مجموعه مقالات معاونت اجتماعی ناجا.
اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
پوتنام، روبرت (1380)، دموکراسی و سنت های مدنی (تجربه ایتالیا و درس هایی برای کشورهای در حال گذار)، ترجمه محمد تقی دلفروز، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه سلام.
پورتس، آلهاندرو؛ افه، کلاوس؛ پانتام، رابرت؛ کلمن، جیمز سمیوئل؛ فوکویاما، فرانسیس؛ بوردیو، پیر؛ و ولکاک، مایکل (1389)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمه کیان تاجبخش، افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: نشر شیرازه.
حسین زاده، علی حسین و همکاران (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد به پلیس در حوزه افکار عمومی (مورد مطالعه: شهر ایلام)، همایش ملی افکار عمومی و امنیت اجتماعی، تهران، دفترتحقیقات کاربردی پلیس راهور.
جانسون، ریچارد آر (1384)، شکایت های شهروندان، آنچه پلیس باید بداند، ترجمه کامران گنجی، فصلنامه امنیت اجتماعی، شماره اول، بهار29.
چلبی، مسعود (1375)، جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
خرسند بهشتی، حسن (1385)، تأثیر رفتار پلیس بر جلب اعتماد جوانان پسر دبیرستانی منطقه 4 تهران، فصلنامه امنیت اجتماعی، سال دوم، شماره 6 و 7.
دعا گویان، داوود (1384)، تعامل پلیس و مردم، تهران: انتشارات جهان، جام جم.
دوگان، ماتیه (1374)، سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد، ترجمه پرویز پیران، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال دهم، شماره 98-97.
ذوالقدر، علی (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی مردم شهر تبریز به نیروی انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان شرقی، سال 1، شماره 2.
ربیعی، کامران (1383)، بازی یک نفره. کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 89. ص 65- 62.
زتومکا، پیوتر (1384)، اعتماد یک نظریه جامعه شناسی، ترجمه فاطمه گلابی، تبریز، انتشارات مترجم.
ساعی، علی و حیاتی، فیض الله (1392)، تحلیل جامعه شناختی اعتماد به پلیس در شهرستان شیراز، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال چهارم، شماره 35.
ساعی، علی و بخشی، قدیر (1391) تبیین جامعه شناختی اعتماد اجتماعی به پلیس، فصلنامه مطالعات امنیتت اجتماعی، شماره 30، صص 52-13.
شارع پور، محمود (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به نیروی انتظامی (مطالعه موردی: استان مازندران)، جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره 4 (36)، صص 16-1.
شارع پور، محمود (1383)، ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و پیامدهای حاصل از آن، مجموعه مقالات بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: انجمن جامعه شناسی ایران و انتشارات آگاه. ص 326- 293.
شایگان، فریبا (1384)، نقش پلیس در اعتماد سیاسی، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره اول.
شایگان، فریبا (1387)، بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعه موردی شهر تهران) ، فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره دوم، ص 62- 37.
شیخاوندی، داور (1379)، جامعه شناسی انحرافات مسائل جامعوی. چاپ چهارم، مشهد: نشر مرندیز.
صالحی هیکوئی، مریم (1384)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه اجتماعی اعتماد متقابل بین شخصی و جنسیت، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه الزهرا.
عباس زاده، محمد (1384)، عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 15، ص 291- 267.
عبدی، توحید؛ امین صارمی، نوذر و ساعدی، علی محمد (1387)، تاثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده مرکزی کرج، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال سوم، شماره سوم، صص 281-261.
علوی، سید بابک (1387)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، ماهنامه تدبیر، شماره 94.
علیزاده اقدم، محمدباقر و همکاران (1395)، بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه ای و عملکرد پلیس، فصلنامه پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال پنجم، شماره پیاپی 14، شماره3.
فوکویاما، فرانسیس (1379)، پایان نظم: سرمایه اجتماعی و حفظ آن. ترجمه غلام عباس توسلی، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان.
کامران، فریدون و احمدیان، اسلام (1388)، بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبط با آن در استان ایلام 1388، پژوهش اجتماعی، دوره 2، شماره 4.
کوزر، لوئیس؛ برنارد روزنبرگ (1383)، نظریه های بنیادی جامعه شناختی. ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1377)، پیامدهای مدرنیته. ترجمه محسن ثلاثی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی (1382)، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران: انتشارات نی.
مفاخری، اقبال (1393)، بررسی میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به پلیس و عوامل مرتبط با آن (مطالعه موردی: شهر قروه)، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز.
مؤمنی، حسن (1391)، بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی دانشجویان بر اعتماد به پلیس (جامعة آماری: دانشجویان شهرستان دهلران)، مجله توسعه سازمانی پلیس، شماره 42.
میلر، کارن ام و هس، لیندا س (1382)، پلیس در اجتماع. ترجمه محمدرضا کلهر، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
نجفی ابرندآبادی، حسینعلی (1380)، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، ماهنامه امنیت، سال پنجم، شماره 23 و 24، ص 26- 23.
وثوقی، منصور و گلیچ، نصرالله (1387)، بررسی جامعه شناختی سطح اعتماد اجتماعی زنان به پلیس در شهر تهران، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شماره 4، ص 23-1.
ورسلی، پیتر (1373)، جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان، تهران: چاپخش.
ورنر بیرهوف، هانس (1383)، رفتارهای اجتماعی مطلوب، تحلیل انواع رفتارهای اجتماعی از دیدگاه روانشناسی، ترجمه رضوان صدقی نژاد، تهران: گل آزین.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1382)، ارزش ها و نگرش های ایرانیان، موج دوم، تهران: دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
هیل، ناپلئون (1379)، بیندیشید ثروتمند شوید. ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: انتشارات اسرار.
Benrenist, Guy (1987). Professionality in the Organisations. Sanfraancisco: Jesser Bass Publishers.
Lin, N. (1976). Foundation of Social Research. New York: Mc, Grawwhill. the Oryden Press, Pp. 446.
Maxson, C. L. Hennigan, K. and Sloane, D. C. (2003) Factors that influence public opinion of the police, US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.
Flexon, J. L, Lurigio A.J. (2009), Exploring the dimensions of trust in the police among Chicago juveniles, Journal of Criminal Justice, Volume 37, Issue 2, pp 180-189