نقش شبکه های اجتماعی مجازی در روابط فرازناشویی (با تاکید بر شبکه های مجازی تلفن همراه)

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی و دانشیار دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد

3 دکترای ارتباطات و معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد

چکیده

رابطه فرازناشویی به هر گونه رابطه عاطفی یا جنسی فراتر از چارچوب رابطه متعهدانه بین دو همسر اطلاق می گردد که یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده عملکرد، ثبات و تداوم زندگی زناشویی است. شبکه های مجازی در سالیان اخیر اهمیت ویژه ای در روابط زوجین پیدا کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر روابط فرازناشویی در بین شهروندان متأهل شهر اصفهان بود. روش انجام پژوهش، پیمایش و جامعه آماری، متأهلین شهراصفهان است که 384 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. داده های پژوهش با بهره گیری از آمارتوصیفی، تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج نشان داد در بین ابعاد روابط فرازناشویی، دو متغیر تعهد و سردی روابط قوی ترین و دو متغیر تحریک و توجیهات عشقی ضعیف ترین میزان رابطه را با میزان استفاده از شبکه های مجازی دارند. از سوی دیگر متغیر تحریک بیشترین تأثیر را از شبکه های اجتماعی مجازی می پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Virtual Social Networks in Trans-marriage Relations: Focusing on Mobile Phone Virtual Networks .

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Afshani 1
  • Javad Maddahi 2
  • Yazdan Karimi Monjermoei 2
  • Mohammadreza Mazidi Sharafabadi 3
چکیده [English]

Trans-marriage relations refer to any type of emotional or sexual elationship beyond the framework of committed relations between couples, and are among one of the important factors threatening stability and sustainability of marriages. Over recent years, virtual
networks have been of high importance in relations of couples. The present research aims at reviewing the impact of social networks on trans-marriage among married citizens in Isfahan. The research methodology is of survey type, and the under study population is married citizens of Isfahan city, and have been selected through cluster, multistage sampling. Self-made questionnaire is used for collecting data. The research data is analyzed through utilizing descriptive statistics, single-sample T, as well as Pearson correlation. The results indicated that from among trans-marriage relations, two variables of commitment and lack
of emotion to have relation have the strongest relationship with the level of using virtual networks; while two variables of intrigue and love-related justifications have the weakest relationship with level of using virtual networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social network
  • trans-marriage
  • Commitment
  • intrigue
چراتی، عیسی؛ نیمروزی ناوخی، نوروز؛ کاظمی، خاور و چراتی، مهدی (1394) «بررسی جامعه شناختی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی کاربران متأهل»، کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی.
حسنوند، مسعود (1393) «تأثیر شبکه های اجتماعی در بروز پدیده طلاق»، سایت تدبیر، http://www.tadbirkhabar.com/news/society/62366.
رحیمی، محمد؛ پرنده، رادبه و نقی پور، پریسا (1394) «بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین (مطالعه موردی مزدوجین 5 سال اخیر شهر خلخال»، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مالزی، موسسه سرآمدهمایش کارین.
ریتزر، جورج (1388) نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
سلطانی فر، محمد (1389) دیپلماسی عمومی و روابط عمومی الکترونیک. تهران: سیمای شرق.
سیدمن، استیون (1388) کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
شاوردی، تهمینه (1390) فیس بوک به عنوان شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی، تهران: پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی.
شاه  سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه و محبی، سیامک (1388) «بررسی رابطة رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا»، مجله اصول بهداشت روانی، سال ششم، شماره 43: 233-238.
شریفی، مرضیه؛ حاجی حیدری، مهناز؛ خوروش، فریبرز و فاتحی زاده، مریم (1391) «رابطه طرحواره های عشق و توجیه روابط فرازناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان»، مجله تحقیقات علوم رفتاری، سال دهم، شماره 6: 534-526.
عباسی شوازی، محمدتقی و همایون، پوریا (1393) «رسانه های اجتماعی و روابط اجتماعی: مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی با انزوای اجتماعی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دهم، شماره 36: 66-43.
عاملی، سعیدرضا (1388) شبکه های علمی مجازی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عباسی قادی، مجتبی و خلیلی کاشانی، مرتضی (1390) تأثیر اینترنت بر هویت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عبدالهی، اسماعیل و صداقت، نرگس (1393) «تاثیر رسانه و شیکه های اجتماعی بر طلاق در شهر بوشهر طی سال های 1390 لغایت 1393»، فصلنامۀ علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر، سال چهارم، شماره 14: 14-1.
غمخوار، محمد (1391) «روابط فرازناشویی؛ تهدیدی ویرانگر برای کانون خانواده». شناسهٔ خبر: 1602309، سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱.
فتحی، منصور؛ فکرزاده، حسین؛ غفاری، غلامرضا و بوالهری، جعفر (1392) «عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی زنان»، فصلنامۀ علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51: 130-109.
قادرزاده، امید؛ قادرزاده، هیرش و حسن پناه، حسین (1390) «عوامل پیش بینی کننده گرایش -زوجین به طلاق در مناطق مرزی»، فصلنامۀ مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره 4: 118-102.
کاستلز، مانوئل (1390) عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه ای)، ترجمه: افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.
کرایب، یان (1388) نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه: عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
کریمی، جواد؛ سودانی، منصور؛ مهرابی زاده، مهناز و نیسی، عبدالکاظم (1392) «مقیاس اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و زوج درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین»، مجله روان شناسی بالینی، سال پنجم، شماره 3(پیاپی19): 46-35.
مزیدی شرف آبادی، محمدرضا؛ مرتضوی، محمودرضا و افشانی، سیدعلیرضا (1393) «مقایسه نگرش افراد مطلقه و متأهل پیرامون نقش ماهواره در انسجام خانواده»، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، شماره 13: 144-123.
مکی زاده، فاطمه (1394) «بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال بیست و دوم، شماره 82 : 140-123.
نورمحمدی، مرتضی (1388) «چالش های فرهنگ وهویت در فضای مجازی»، مجله عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی (پگاه حوزه،)، شماره 261.
Atkins, David C.; Baucom, Donald H.; Jacobson, Neil S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample, American Psychological Association, Vol. 15, No. 4, pp. 735-749.
Brown SL, Sanchez LA, Nock SL, Wright JD. (2006). Link between premarital cohabitation & subsequent marital quality, stability & divorce, SocSciRes: 70-454.
Cassidy, J., & Berlin, L. J. (1994). The insecure/ ambivalent pattern of attachment: Theory and research. Child Development, Vol. 65, pp. 971-991.
Kraut, R, Kiesler, S, Boneva, B, Cummings, J.N, Helgeson, V & Crawford, A.M. (2002). «Internet paradox revisited». Journal of Social Issues, Vol. 58, pp. 49-74.
Laughey, Dan. (2007). Key Themes in Media Theory, McGraw Hill Publication.
Mark KP, Janssen E, Milhausen RR. Infidelity in heterosexual couples. (2011). demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Arch Sex Behavior, Vol. 40, No. 5, pp. 971-82.
Manca, S., & Ranieri, M. (2013). Is it a tool suitable for learning? A critical review of the literature on Facebook as a technology‐enhanced learning environment. Journal of Computer Assisted Learning,Vol. 29(6), 487-504.
Russell B. Clayton, MA. (2014). Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Department of Journalism, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri, Vol. 17, No.7, 425- 430
Saleh, M. and Mukhtar, J. I. (2015). Social Media and Divorce Case Study of Dutse L.G.A. Jigawa State, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Vol. 20, No . 5, pp 54-59.
Valenzuela, Sebastián., Halpern, Daniel and Katz, James E. (2014). Social network sites, marriage well-being and divorce: Survey and state-level evidence from the United States, Vol. 36, pp. 94-101.