سنجش و ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای میزان احساس امنیت در محیط های سکونتی (نمونه موردی : محله تهرانپارس غربی)

نویسنده

دکتری تخصصی شهرسازی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امنیت به واسطه در برگیری آرامش و آسایش شهروندان در محیط های شهری یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی و مورد توجه برنامه ریزان و شهرسازان می باشد. از این رو امروزه برنامه ریزان شهری بر ضرورت توسعه ای پافشاری می کنند که تمام ابعاد زندگی شهروندان را دربرگیرد؛ آنها چنین توسعه ای را پایدار و در شأن بشر می دانند. یکی از ابعاد این توسعه پایدار، برخورداری افراد به محیط مسکونی مطلوب می باشد که امنیتشان تامین گردد. ارتقا حس امنیت افراد موجب بهبود وضعیت محیط و کاهش ناهنجاری ها می گردد. بدین منظور تحقیق حاضر می کوشد به بررسی مولفه های موثر بر افزایش احساس امنیت در محله تهرانپارس در منطقه چهار تهران، بپردازد و ناامنی محیط های سکونتی این محله را مورد بررسی قرار دهد و عوامل موثر در آن را به همراه راهبردهای مناسب برای بهبود امنیت در این محدوده ارائه دهد. این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که در تبیین ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه مدل از مطالعات کتابخانه ای بهره برده شده است و با توجه به تعیین حجم نمونه، تعداد 380 پرسشنامه تهیه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش SPSS و شاخص CSM می باشد که نتایج حاصل از تحقیق نیز مولفه مدیریت و بکارگیری با میانگین 2.86، مولفه دسترسی با میانگین 2.78 و مولفه حس تعلق با میانگین 2.5 سه مولفه اساسی در جهت ارتقای میزان احساس امنیت در محدوده هستند که بطور جزتر نیز بکارگیری نورپردازی مناسب، ارتقای فضاهای شهری بالابردن کیفیت فضاها و ساماندهی فضاهای غیر قابل دفاع به عنوان اقداماتی در جهت ارتقای امنیت در محدوده مورد مطالعه شناخته می گردد. همچنین با توجه به شاخص ارزیابی رضایتمندی ساکنین از امنیت محدوده شاخص فیزیکی کالبدی و مدیریت و نگهداری به عنوان بیشترین و کمترین میزان رضایت را بهمراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Evaluation of Factors Contributing to Level of Societal Security Feeling in Residential Areas (Case Study: West Tehranpars)

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Doroudi
چکیده [English]

Security, which in its broad sense means citizens› comfort and tranquility, as one of important indices of life quality, is the center of attention of urban planners and architects. Hence, today urban planners insist on type of development which covers all aspects of urban life, and they consider it sustainable development. One of the aspects of this sustainable
development is benefitting from desirable place for living and the one that is secure. Improving individuals› security feeling leads to improvement of the environment conditions and reduction of abnormalities. So, the present research aims at reviewing constituents contributing to security feeling enhancement in Tehranpars neighborhood in zone of
Tehran municipality, and tries to examine the insecurity in residential environments of the neighborhood, and seeks to provide proper solutions for improving security in this area. The research is of descriptive- analytical type, and in the review of literature and research
background and model provision, library studies has been utilized, and given the number of respondents questionnaires have been prepared. Data analysis has been made through
using SPSS and CSM index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security feeling
  • residential area
  • west Tehranpars neighborhood
  • Tehran city
احمدی، علی اصغر؛ (1385)؛ امنیت و احساس امنیت، فصلنامه تخصصی و کاربردی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره چهارم و پنجم، تهران، انتشارات آشنایی.
افتخاری، اصغر؛(1382)؛ ساختار اجتماعی امنیت، مطالعۀ موردی جمهوری اسلامی ایران؛ مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، جلد اول، معاونت اجتماعی ناجا؛ تهران، انتشارات گلپونه.
بوزان، باری؛ (1378)؛ مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، انتشارات مطالعات راهبردی.
جهانبخش گنجه، صادق؛ طاهری، زهرا؛ مظفری نیا، سهراب؛ قاسمی پور، مریم؛(1395)؛ تأثیر تجربه جرم بر احساس امنیت؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی،47(9)؛ 53-79.
کریمی، علی اکبر(1391)، بررسی نگرش های سیاسی حاشیه نشینان، مطالعه موردی نسیم شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات نیشابور.
بهیان، شاپور و فیروزآبادی، آمنه (1392)، بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهرها مطالعه موردی کرمان، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال 3، شماره 6، صص 103-122.
ماندل، رابرت؛ (1379)، «چهره متغیر امنیت ملی، تهران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی.
موسی کاظمی، (1387)، ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری، پژوهش موردی شهرقم، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
محمودی نژاد، هادی؛ (1389)؛ نقد کتاب ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن، تهران.
معین؛ (1384)؛ فرهنگ معین، جلد اول، تهران: امیر کبیر، چاپ چهارم.
کربلایی حسینی غیاثوند ،ابوالفضل؛ ذبیحی، حسین ؛(1395)؛ ارائه مدل تحلیلی به منظور پیشگیری از وقوع جرم(سرقت) از ساختمان های مسکونی با توجه به رویکرد پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی (CPTED) (مطالعه موردی: منطقه 1 شهرداری قزوین(؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی؛ 47(9)؛139-172.
صالحی، اسماعیل؛ (1383)؛ «عوامل فضایی و کالبدی موثر در پیدایش آنومی در محله های شهری»، چکیده مقالات همایش توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران، تهران.
تریف، تری؛ (1383)؛ مطالعات امنیتی نوین، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران.
عباسی ورکی، الهام؛ (1388)؛ شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهر قزوین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS ، نمونه موردی بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در شهر قزوین، پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، به راهنمایی محسن کلانتری.
Alizadeh, Hooshmand. (2007), «Changes of Conceptions of Women’s Public Space in Kurdish City». Cities, Vol. 24, No. 6, pp: 410–421.
Armitage, R. and L. Monchuk. (2010). «Reconciling security with sustainability: the challenge for eco-homes.» Built Environment 35(3), PP. 308-327.
Ahlbrandt ,M. (1984) ؛“Assessment of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in Kuala Lumpur, Malaysia”; J. Habitat International, 34, pp: 18-27.
Baba, Y. and D. M. Austin .(1989), «Neighborhood Environmental Satisfaction, Victimization, and Social Portici potion as Determinants of Perceived Neighborhood Safety». Environment and Behavior ,21 (6): 763-780.
Boyle, Julie & Dr Findlay, Catherine and Forsyth, Leslie.(2004), “An Investigation into Women’s Perceptions of Fear and the Design of the Urban Environment”, Open space, London, Edinburgh College of Art, School of Architecture, Tourism Management.
Blobaum, A; Hunecke, M.(2016), Perceived danger in urban public space-The Impacts of Physical Features and Personal Factors, Environment and Behavior, Vol. 37, PP. 465-486.
Cozen, P.M; Saville, G; Hillier, D.(2005), “Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography”, Property Management, Vol. 23 No. 5, pp. 328-356.
Cooper, M. (1986), «Psychological adaptation and quality of life in multiple scelerosis: assessment of the disability centerality model», Journal of Rehabilitation, 1(73).
Eeseman, R., Kattle, M., & Feijten, P. (1990). Partner (dis)agreement on moving desires and the subsequent moving behaviour of couples. Population, Space and Place, Early View, 1-15. DOI: 10.1002/psp.700.
Greenberg, S.(1982).»Legacy of the Chicago School of Sociology». ISBN 9 781905 984145 lulu.com/9238347
Hart, Christopher. (2010), «Legacy of the Chicago School of Sociology». ISBN 9 781905 984145 lulu.com/9238347.
Hipp, N. (2000), «National, Societal and Human Security Discussion (case study of the Israel)Palestine conflict.
Hamsuddin, Sh. B; Hussin, N .(2016), Safe City Concept and Crime Prevention through Environmental Design)CPTED( for Urban Sustainability in Malaysian Cities, American Transactions on Engineering & Applied Sciences, Vol. 2, No. 3, PP. 223-245.
Jacobs.(1981), «The death and life of great American cities». New York: Vintage Books.
Jeffery, M. (1971) Analyzing Migration Decisionmaking: Relationships between Residential Satisfaction, Mobility Intensions, and Moving Behavior, Environment and Planning A, 30, 1473–1495.
Jeanne,A.J. van der (2003). Residential Mobility and Commuting. PhD dissertation, Vrije Universiteit, Amsterdam
Park, H .(2015), Designing out Crime in South Korea: Qualitative Analysis of Contemporary CPTED-Related Issues, Asia Pacific Journal of Police & Criminal Justice, Vol. 8 No. 2, pp. 21-48.
Pettit, Becky. (2004), “Moving and Children’s Social Connections: Neighborhood Context and the Consequences of Moving for Low-Income Families,” Sociological Forum 19 (2): 285–311.
Pesonen, M., Kurttila, M., Kajanus, M., Heinonen, P. (2000), Assessing the Priorities using SWOT among resources management strategies at the finish forest and park service. Forest Science 47(4),PP 534- 541.
Schneider,N.(2007) «Urban space and its information field,university of texas at sanantonio,USA.
Sites, R.K., J.R.R. (1973), «Exploring the potential for silvopasture adoption in South-central Florida: an application of SWOT-AHP method», Agricultural Systems, 81: 185–199.
Strassmann, W.P. (2000), Mobility and Affordability in US Housing, Urban Studies, 37(1), 113–126.
Lauren M.,j., I.M.L., Ross .(2012). Intra-urban Migration in Greater Glasgow; paper given to the population studies Group of the institute of British geographers Glasgow, September, pp 32-45.
Marans, N. Rodgers,C.C.M., (1975). Measuring residential satisfaction: a residential environmental satisfaction scale (RESS). Journal of housing and built environment, 22, 287–304.
Mohit, M. A. (2010). Assessment of Residential Satisfaction in Newly Designed Public Low-Cost Housing in Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat International , 34, 18–27.
Newman, O. (1973), «Defensible Space: People and Design in the Violent City», London, Architectural Press.
Oktay, m., & Orcunoglu, H. (2007), «Evaluation Of Traditional And Recent Residential Environments From Users’ Point Of View:The Case Of Ozankoy,North Cyprus». international conference. Rotterdam.
Oxford.(1998), «Essential Word In English». English Book.
Wallace, M. and Wisener, M. and Collins, K. (2006), Statistics Canada, Neighbourhood Characteristics and the Distribution of Crime in Regina. available at: http://www.statcan.ca.
Wisener, m., & Orcunoglu, H. (2004), «Evaluation Of Traditional And Recent Residential Environments From Users’ Point Of View:The Case Of Ozankoy,North Cyprus». international conference. Rotterdam.