بررسی رابطه بین میزان طرد اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان ساکن در شهرستان راز و جرگلان خراسان شمالی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اساسی مقاله حاضر، بررسی رابطه بین میزان طرد اجتماعی و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان منطقه راز و جرگلان خراسان شمالی (ایران) می باشد. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی بوده و داده های تحقیق با استفاده از ابزار مصاحبه نامه ساخت یافته جمع آوری شده است که در ن هایت اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS(16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش در تحلیل رگرسیونی حاکی از آن است که بین طرد اجتماعی و امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد (0.000 =Sig)، رابطه بین دو متغیر اصلی با 99 درصد اطمینان معنادار بوده و فرضیه جایگزین تأیید و فرض صفر رد شده است. همچنین با توجه به نتیجه بدست آمده برای ضریب تعیین،60 درصد تغییرات موجود در میزان امنیت اجتماعی زنان وابسته به مؤلفه های طرد اجتماعی مورد بررسی در این مطالعه می باشد (R2 =0.60). از سوی دیگر بر اساس نتایج آماره مجذور همبستگی جزئی از بین مؤلفه های طرد اجتماعی (فقدان فرصت اجتماعی، فقدان فرصت اقتصادی، فقدان فرصت سیاسی) فقدان فرصت اقتصادی به تن هایی و با کنترل سایر مؤلفه ها توانسته است تا 29 درصد نوسانات میزان امنیت اجتماعی را تبیین نموده و به همین ترتیب فقدان فرصت اجتماعی 6.9 درصد و فقدان فرصت سیاسی 0.4 درصد نوسانات میزان امنیت اجتماعی زنان را پوشش می دهند. بدین ترتیب اقدامات مداخله گرایانه دولت در راستای کاهش احساس طردشدگی و در نتیجه آن افزایش امنیت در بین زنان منطقه مورد مطالعه می تواند در درجه اول معطوف به گسترش فرصت های اقتصادی در غالب استفاده از صنایع بومی و ایجاد مکانیزم ارتباطی با بازار هدف و همچنین گسترش فرصت های اجتماعی در غالب توسعه ارتباطات زنان از راه مشارکت دادن آن ها در مناسبت های عمومی باشد. در حالیکه فقدان فرصت های سیاسی از نظر زنان منطقه مورد مطالعه چندان تبیین کنندگی خاصی در امنیت آن ها نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Relationship between Social Exclusion and Women›s Social Security Resident in»Raz» and «Jargelan» Towns in Northern Khorasan

نویسندگان [English]

  • NazMohammad Ownagh 1
  • Zahra Rezapour 2
چکیده [English]

The basic objective of the present research is studying the relationship between level of social exclusion and that of societal security among women in «Raz and Jargelan» in North Khorasan province. The research methodology is survey, and the research data has been
gathered through using interview. Then, the collected information is analyzed through using SPSS The results of the research in regression analysis indicate that there is significant relationship between social exclusion and societal ecuritythe relationship between the two main variables has had a ignificance of percent,and the substitution hypothesis has been approved and that of zero ssumption is rejected. The achieved
results for determination coefficient, of the current changes in women›s societal security are associated with social exclusion constituents studied in this survey On the other hand, according to the results of partial correlation square, among social
exclusion constituents-lack of social opportunity, lack of economic opportunity, lack of political opportunity- lack of economic opportunity ,on its own, and through controlling other constituents has managed to express by percent of societal security fluctuations, and
accordingly lack of social pportunity, lack of political pportunity ,respectively cover
and of women›s social security fluctuations. Therefore, government›s meddling measures
in line with reducing feeling of being excluded, and as a result security enhancement on the part of under study women, first of all, could focus on expanding economic opportunities through using indigenous industries and establishing a communicative mechanism with target markets as well as expanding social opportunities through expanding women relations through making them contribute to public ceremonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social security
  • social exclusion
  • lack of economic opportunity
  • lack of social opportunity
  • lack of political opportunity
احمدی، یعقوب؛ عطاء اسماعیلی (1389). جامعه شناسی کاربردی. سال بیست و یکم. شماره2.
احمدی، محمد؛ کلدی، علیرضا (1392). احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه رفاه اجتماعی. سال13. ش49.
افتخاری، اصغر (1381). مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات.
افشار، زین العابدین (1385). «امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران» پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.
افشانی، سید علیرضا؛ ذاکری هامانه، راضیه (1391). مطالعه تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد. فصلنامه زن در توسعه و سیاست. دوره 10. ش3.
بهیان، شاپور؛ فیروز آبادی، آمنه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر ها. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری. سال3.ش6.
تقی لو، فرامرز (1384). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال9. ش2.
چاوشیان، حسن (1389). جامعه شناسی. نویسنده: آنتونی گیدنز. تهران نشر نی.
چلبی، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نشر نی.
خوشفر، غلامرضا (1378). بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی مراکز شهرستان های استان مازندران. به سفارش دبیرخانه شورای تأمین استان مازندران.
حسینی، حسین (1385). نظریه های جامعه شناسی طرد شدگان اجتماعی. نویسنده: مارتین زیبرا. تهران: نشر آن.
ساروخانی، باقر؛ هاشم نژاد، فاطمه (1390). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری. فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان. سال2. ش2.
شناسنامه آبادی شهرستان راز و جرگلان، 1390 ، مرکز آمار ایران.
فرضی زاده، زهرا (1393). طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد. توسعه روستایی. دوره 6. ش1.
فیروز آبادی، سید احمد؛ صادقی، علیرضا (1389). وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی. بررسی مسائل اجتماعی ایران 1.
فیروز آبادی، سید احمد؛ صادقی، علیرضا (1392). رویکردی جامعه شناختی به محرومیت. تهران: جامعه شناسان.
قاضی نژاد، مریم؛ ساوالان پور، ال هام (1388). بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد. فصلنامه مسائل اجتماعی ایران. سال16.ش6.
کلاهچیان، محمود (1384). راهکار های تحقق امنیت اجتماعی مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی. معاونت اجتماعی ناجا. تهران: انتشارات گلپویه.
ناجا (1384). گزارش نظرسنجی «بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین حاشیه نشینان تهران بزرگ به تفکیک مناطق». تهران: معاونت اجتماعی ارشاد فاتب.
نادری، حمداله؛ جاهد، محمد علی؛ شیرزاد، میهن دخت (1389). بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در شهر اردبیل. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی. ش21.
نادری ، عزت اله و سیف نراقی، مریم(۱۳۹۰)، روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی)، تهران، نشر ارسباران. 
نوروزی، فیض اله؛ فولادی سپهر، سارا (1388). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15-29 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه راهبردی. سال 18. ش53.
نویدنیا، منیژه،(1382). درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول. صص 76-55.
نیازی، محسن؛ بحری پور، عباس (1393). بررسی رابطه بین شبکه مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر کاشان. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر. سال8 . ش24.
Buzan, Barry; Wearver, Ole (1998). “Libralism and security: the contradictions.
Caprioli, Mary (2004). “Democracy and Human Rights Versus Women’s Security: A Contradiction?”, Security Dialogue, Vol. 35, No. 4, p.p. 412-428.
Curran, C., Burchardt, T., Knapp, M., McDaid, D. & Bingqin, L. (2007).Challenges in multidisciplinary systematic reviewing: a study on social exclusion and mental health policy. Social policy and administration 41(3): 289-312.
Eeden-Moorefield, B. & others (2007) “From Divorce to Remarriage: Financial Management and Security Among Remarried Women”, Journal of Divorce &
Remarriage, Vol. 47(3/4), p.p. 21-42.
ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia) (2007) Literture review on social exclusion in the Escwa region, www.Elescwa/ sdd/ 2007/wp.4.
Evandrou, M. (2000). “Social Inequalities in Later Life: the Socioeconomic Position of Older People from Ethnic Minority Groups in Britain”. Population Trends, Autumn.
Flotten, Tone. (2006) “Poverty and Social Exclusion: Two Side of the Same Coin, Fafa .
Hoogensen, G. & Svien Rottem. (2004). “Gender Identity and the Subject of Security”, Security Dialogue, Vol. 35, No. 2, p.p. 155-171.
Jones, Richard W. (1999).Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.
Levitas, R, Pantazis, C, Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E. & Patsios, D. (2007). The multi-dimensional analysis of social exclusion. Bristol Institute for Public Affairs, University of Bristol.
Mitar, Miran, (1996) assessment of societal security in recent past and today, college of police and security studies, Slovenia.
Moller, Bjorn (2000) «B»,National, Societal and Human security: Discussion-Case study of the Israel- Palestine Conflict in http://sociology82.blogfa.com
Ounagh, Nazmohammad; Abdul Matin; Mohammad Onagh (2012).Social Capital and Quality of Life: A Comparative Study of Delhi and Tehran, Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publication.
Room,G. (1994), Understanding Social Exclusion: Lessons from transnational Research studies, Paper presented at the Conference on “Poverty studies in the European union: Retrospect and prospect”, Policy studies Institute, London.
Saleh, Alam (2010) “Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security”, Geopolitics Quarterly, Volume: 6, No 4, p.p.
Sen, Amartya (2000) “Social Exclusion; Concept, Application and Scrutiny”, Asian Development Bank.
Silver, Hilary (2008). Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms in David Byrne. Social Exclusion; Critical Concept in Mobility Sociology (262-313). Vol I Social Exclusion _ the History and Use of a Concept.
Smith, A. C et.al. (2003). “Determinants of Quality of Life amongst Older People in Deprived Neighborhoods”. Journal of Generontology, Social Science.
Stanko, E. (1992), “The Case of Fearful Women: Gender, Personal Safety and Fear of Crime”, Women Criminal Justice, vol. 4, pp. 117–352