بررسی اثر بخشی آموزش امنیت اجتماعی برارتقاء آگاهی اجتماعی و قانون پذیری دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر بوشهر

نویسنده

استاد یار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش امنیت اجتماعی بر قانون پذیری وارتقاء آگاهی اجتماعی دختران دبیرستانی شهر بوشهر به صورت آزمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل 976 دانش آموز دبیرستانی بود. از بین دانش آموزان متوسطه دوم نظری رشته انسانی که حجم آنها 321 نفر بود، 66 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. روش تحقیق به این ترتیب، آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل و با طرح پیش آزمون -پس آزمون بود. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه امنیت اجتماعی محقق ساخته (73/0 = α) ، مقیاس آگاهی اجتماعی ساخته ترومسو (75/0=α) و پرسشنامه قانون مداری ساخته یی سن چن (78/0= α) بود.
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای مورد مطالعه رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل، در زمینه آگاهی اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد ولی از لحاظ پذیرش قانون تفاوت معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد. به این صورت که گروه آزمایش ، پس از آموزش امنیت اجتماعی تنها از لحاظ آگاهی اجتماعی از نمرات بالاتری برخورداربوده و میانگین بالاتری احراز کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Prioritizing Factors Contributing to Improvement of Citizens› Security (Case Study: Sanandaj)

نویسنده [English]

  • Ezat Deyre
چکیده [English]

Security is an important and determining factor in using urban places. Nowadays, growing
urbanization has created numerous social, economic and cultural problems for developing countries. Paying attention to citizens› security, and methods of improving it, has become one of the substantial priorities of urban professionals and experts. Criteria of security cognition and analysis across cities are so different, and given physical, functional and surroundings constituents they fluctuate. The present research aims at examining factors contributing to improvement of citizens› security in Sanandaj. As far as objective is concerned, the research is of applied type, and in terms of nature and methodology is considered descriptive-analytical.
Questionnaire is used for gathering information. including plus residents of Sanandaj selected through cluster sampling in coincidence with simple sampling to respond to the questions. SPSS is used for analyzing the data. The results of the research indicate
that police proper performance, informing people properly,

کلیدواژه‌ها [English]

  • improving security
  • urban places security
  • police performance
  • Citizens
  • Sanandaj City
آتش افروز، بهروز(1389). استاندارد سازی پرسشنامه مربوط به قانون مداری در مدرسه ساخته یی یسن چن(1389). انتشارات تهران: آزمون یار پویا، صص1-26.
آزاد ارمکی، تقی(1383). نظریه های جامعه شناختی، تهران، انتشارات سروش.
احمدی، محمد و کلدی، علیرضا (1392). احساس امنیت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مرثر برآن در شهر سنندج، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره چهارم، صص 1-20.
افشارنیا، اعظم و دارستانی فراهانی، منصوره(1388). فضاهای شهری مناسب زنان، تهران: همایش ملی زن و معماری.
توسلی، غلامعباس (1384). امنیت اجتماعی با نگرش محله ای، نشریه نامه پژوهش فرهنگی، سال ششم، شماره نهم، صص 23-40.
حیدر آبادی، ابوالقاسم؛ عباسی اسفجیر، علی اصغرو نجفی ، زهرا (1391). بررسی نقش امنیت در انحرافات اجتماعی، سال ششم، شماره 4، صص 103-118.
ساروخانی، باقر و نویدنیا، منیژه (1385). امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 22، صص: 88-106.
شریفی طراز کوهی، حسین(1387). حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی، تهران: نشر دادگستر.
تقی لو، یوسف و گودرزی، آیت (1383). ارزش ها و امنیت اجتماعی، فصلنامه دانـش انتظامی، سال ششم، دوره دوم، شماره 21، صص31-46.
طارمیان، فرهاد؛ ماهجویی، ماهیار و فتحی، طاهر(1378) . مهارت های زندگی. تهران: انتشارات تربیت.
علوی، شهید (1389). ترس زنان از خشونت خانگی علیه زنان، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعـی، دوره 7، شماره 6، صص 56-67.
کوهی، محمد رضا(1384). آسیب شناسی شخصیت و محبوبیت زن، چاپ سوم، قم: انتشارات اتقان.
گنجی، محمدرضا(1382). مشارکت مهمترین استراتژی توسعه شهری و روستایی با تأکید بر اشتغال و امنیت اجتماعی، مجله تعاون دوره جدید، سال هفدهم، دوره اول، شماره 139، صص 62-67.
گیدنز،آنتونی(2000). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه  ناصر موفقیان، چاپ اول، تهران: نشر نی.
رضوی موسوی، میرنجف؛ حکمت نیا، حسن و احمدی درینی، حمیدرضا(1385). شهرنشینی و امنیت، بررسی میزان و عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان( مطالعه موردی، شهر مراغه). پیک نور، سال هفتم، شماره سوم، صص25-34.
میکائیلی، نیلوفر؛ افروز غلامعلی؛ قلیزاده، لیلا(1391). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر، مجله روانشناسی مدرسه، دوره اول، شماره 4، صص 90-103.
نبوی، سید عبدالحسین؛ حسین زاده، علی و حسینی، سیده هاجر(1387). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی، جامعه شناسی کاربردی، سال 21، شماره 4، صص 56-78.
نجار نهاوندی، مریم و آهنگر سلابتی، اعظم(1388). بررسی جامعه شناختی احساس امنیت جنسی زنان، مجله بررسی مسایل اجتماعی ایران، سال اول، شماره سوم، پاییز89، صص167-177.
نجفی، محمود؛ بیگدلی، ایمان؛ دهشیری، غلامرضا و رحیمیان بوگر، غلامرضا (1392). پیش بینی آسیب های اجتماعی براساس مهارت های زندگی در دانش آموزان، مجله روانشناسی مدرسه، دوره 2، شماره(3)، صص 144- 163.
نوروزی، فیض اله و گل پرور، منا(1388). بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 59، صص167-190.
نوروزی، فیض اله و گل پرور، منا و فولادی سپهر، سارا (1388). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان19-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه راهبرد، سال هیجدهم، شماره 53، صص: 139-159.
نویدنیا، منیژه(1388). امنیت اجتماعی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Clitear, P. (2007). The postmodern in perpetration of religious terrorism, Vol. 27(6).
Etzioni, A. (1998). The Moral Dimension: toward a new Economics: Free press.
Goldenson, DR. (1978). Theory and Research in Social Education. March: 44 − 72.
Kann, W. (2009). Citizenship Education in China and the UK: Key features and
Contemporary challenges: Faculty of education, Beijing Normal University, 100875.
McMillan, R. (2000). Experiencing the Street: Harassment and Perception of Safety among Woman, Journal of Research in Crime and Delinquency, 37.
Middleton, J. (2003). Citizenship toolkit Provides much needed support, URL:
Http. www. Enrich UK. Net news/ article/ 30.
Mitar, M. (1996). “Assessment of Societal Security in Recent past and Today”, College of
Police and Security Studies. Ljubljana, Slovenia.
Taylor, R. B. & Hale.M. (1986). Testing Alternative Models of Fear of Crime, The Journal of Criminal Law and Criminology (1973) ,Vol. 77,No. 1 (Spring, 1986), pp. 189-151, Published by : Northwestern University.