ابزارهای پیشگیری از جرایم نو ظهور در فضای مجازی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

3 کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

چکیده

این تحقیق بررسی ابزارهای پیشگیری از جرایم نو ظهور در فضای مجازی را مورد بررسی قرار میدهد. جامعه آماری این پژوهش تعدادی از قربانیان کلاهبرداری اینترنتی بوده که بر اساس روش نمونه گیری ساده و بر اساس فرمول کوکران مشتمل بر 166 نفر انتخاب گردیدند. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی جز تحقیقات تحلیلی می باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سین وی لی بود که در این پژوهش برای تضمین روایی پرسشنامه از روایی صوری محتوایی و جهت بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب آلفای به دست آمده در گروه خبرگان 787/0 و در گروه قربانیان جرم کلاهبرداری 815/0 می باشد که از نظر آماری مورد قبول است و بنابرین پرسشنامه پایایی لازم را دارد. نتایج به دست آمده از سمت گروه خبرگان نشان می دهد که آیتم های آموزش و آگاه سازی کاربران اینترنت در خصوص کلاهبرداری اینترنتی (مربوط به فرضیه دوم)، آموزش کاربران در خصوص خدمات بانکداری الکترونیک توسط بانک ها (مربوط به فرضیه دوم)، و استفاده از نرم افزارهای امنیتی و ضد جاسوس افزار ها توسط کاربران (مربوط به فرضیه چهارم ) بیشترین تاثیر را در کاهش کلاهبرداری اینترنتی داشته اند. نتایج به دست آمده از سمت گروه کاربران (قربانیان جرم کلاهبرداری اینترنتی) نشان می دهد که بیشترین تاثیر از بین عوامل شامل: اولویت اول انجام احراز هویت و پروسه های تصدیق هویت داشته(فرضیه سوم)0 اولویت دوم افزایش سطح آگاهی و آموزش کاربران (فرضیه اول) ؛ اولویت سوم استفاده از ابزارهای امنیتی (فرضیه چهارم) می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tools for Preventing Emerging Crimes in Virtual Environment

نویسندگان [English]

  • Mansour Rowzei 1
  • Jafar Tavanbakhsh 2
  • Hamid Hassanzadeh Kordahmad 3
چکیده [English]

The present research reviews tools for preventing emerging crimes in virtual environment. comprised of victims of internet fraud, selected through using simple sampling
method, and Cochran formula. As far as objective is concerned the research is of applied type and in terms of manner of gathering information, is among descriptive researches, and is considered analytical research. A research tool is Sean Vi Lee questionnaire. In order to guarantee reliability of the questionnaire, content-based superficial reliability is used,
and to examine validity of the tool Cronbach›s alpha is used. The achieved Cronbach›s alpha in connoisseur group is and in the group of internet fraud victims is
which is acceptable in terms of statistics; therefore, it is valid .The results of the survey on onnoisseurs› group indicates that making internet operators aware of risks and training
them regarding internet fraud ( related to the second ),training operators on electronic banking services by banks(related to the second hypothesis),and using security software and anti-spywares by operators(related to the fourth hypothesis) have had the outmost impact on reducing the rate of internet fraud. The results achieved from reviewing operators› status (victims of internet fraud) indicate that chief among priorities
(third hypothesis), second priority is improving level of operators› awareness and training operators (first hypothesis), and third priority is using security tools (fourth hypothesis).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Crimes
  • internet fraud
  • electronic commerce
  • identity verification
  • Crime Prevention
  • Information Technology (IT)
اصغری، خدیجه. قلی زاده، بهروز. مدیری، ناصر(1392)، ارائه روشی برای بهبود احراز هویت در تجارت الکترونیک، اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
اکبری، عباسعلی(1390) ،کلاهبرداری رایانه ای جلوه های نوین و متمایز از کلاهبرداری سنتی، همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز.
امینی، محمد. جعفری، محمد جواد (1392) ، بررسی مقایسه ای مدلهای تشخیص تقلب در مزایده های آنلاین،اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
باستانی، برومند(1390) ، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری، تهران انتشارات بهتامی.
بوربور، مسعود(1393)، تبیین شیوه های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای پیشگیری از کلاهبرداری های مالی موجود در فضای مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
جعفری، مریم .سلیمانی، فرزاد (1394)، نقش پلیس در تأمین امنیت و سال مسازی فضای سایبر با رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت.
حسن زاده، محبوبه (1392)، جرایم رایانه ای و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن، اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
ذبیحی، سلمان (1391)، تبیین چگونگی تأثیر جرایم رایانه ای بر امنیت ملی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
رجبی پور، محمود (1393)، درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه پلیس از جرم، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره دوم.
زلف پور، مرتضی. مرادی، محسن. مرادی، مهرداد. امیدوار، محمدنبی (1394)، رتبه بندی آنتی ویروس ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره، دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی.
ساعدی، پریا (1392)، بررسی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری سایبری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
سالارزهی، حبیب . جمشیدی، محمدجواد . جمشیدی، محمد جعفر (1390 )، مدل یشنهادی مقابله با جرایم رایانه ای، همایش منطقه ای چالش های رایانه ای در عصر امروز.
صدوقی، مجید(1392). پژوهش کیفی در روان شناسی و علوم رفتاری، انتشارات هستی نما، تهران.
غروی، عرفانه. محمدی شهریار(1392)، کاربرد تکنیکهای داده کاوی جهت تشخیص آدرسهای فیشینگ، کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات.
کاظمی شریعت پناهی، سید حسن (1392)، آگاهی از انواع جرایم اینترنتی و راهکارهای پیشگیری و یا مقابله با آنها: با تأکیدی بر انواع و نمونه های سرقت هویت، نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات.
مشرقی کاشانی، نرگس. خلیلی، مهدی (1393)، تدوین مدل چند سطحی برای کشف کلاهبرداری در پرداختهای الکترونیکی، اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع.
هدایتی، حمید. عبدلی، غلامرضا (1393)، تکنولوژی تجارت الکترونیک و پیدایش جرائم نوین، کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی.
هفت تنی، علی اصغر. المیرا امسیا، محبوبه درخشنده (1393)، نقش رسانه در پیشگیری از جرایم سازمان یافته، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی.
هوارد، ریچ. مترجم بهزاد لک (1394)، کلاهبرداری سایبری: تاکتیک ها، تکنیک ها و رویه ها، تهران انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
Aaron Schwabach” (2014) Internet And The Law Second Edition” Publisher: ABC-CLIO
Adam Levin, Beau Friedlander2015 “Swiped: How to Protect Yourself in a World Full of Scammers, Phishers, and Identity Thieves “Publisher: PublicAffairs,
Ajeet Singh Poonia, Awadesh Bhardwaj, G. S. Dangayach” 2011 Cyber Crime: Practices and Policies for Its Prevention” The First International Conference on Interdisciplinary Research and Development,
Anthony Abayomi Adebayo” 2013 Social Factors Affecting Effective Crime Prevention and Control in Nigeria” International Journal of Applied Sociology,
Askerniya Imran, Hamid Jahankhani, Sin Wee Lee” 2012Education, Training and Awareness (ETA) Four Dimensional cybercrime prevention model” Kaspersky
Collins, Brian S. and Mansell, Robin2014 “Cyber trust and crime prevention” Trust and crime in information societies. Edward Elgar, Cheltenham, UK, pp. 11-58. ISBN 1845421779
Dunn, John E.2014 “Ransom Trojans spreading beyond Russian heartland”. TechWorld.
EK Rotich, SK Metto, GM Muketha” 2014.A survey on cybercrime perpetration and prevention: A review and model for CyberCrime prevention” European Journal of Science and Engineering,
European Banking Authority2014 “EBA Opinion on ‘virtual currencies”. 4 July 2014. p. 46.
Fasanmi, Samuel Sunday , Kaburuk, Daniel Sarah ,Ariyo, Adenike Bosede”2014 Influence of Psycho-social Factors on Youths’ Attitude towardsInternet Fraud in Nigeria” 4th world Conference on Educational Technology Researches.
James Byrne and Gary Marx”2013 Technological Innovations in Crime Prevention and Policing. A Review of the Research on Implementation and Impact” International Journal of Applied Sociology
Katie A. Farina”2015 Cyber Crime: Identity Theft” International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), Pages 633–637
M Lakshmi Prasanthi”2015 Cyber Crime: Prevention & Detection” International Journal of Advanced Research in Computer and Communication EngineeringVol. 4, Issue 3,
Mohini Singh & Margaret Jackson”2015 Online Dating Sites: A tool for romance scams or a lucrative e-business model? “28th Bled eConference
Rajarshi Chakraborty, Jaeung Lee, Sharmistha Bagchi-Sen, Shambhu Upadhyaya” 2016 Online shopping intention in the context of data breach in online retail stores: An examination of older and younger adults” Decision Support Systems, Available online .
Sidney Tsang, Yun Sing Koh, Gillian Dobbie”2015 Finding collaborative frauds in online auctions” International Conference on Computer, Communication and Convergence,
Soudabeh Vahdati, Niloofar Yasini,”2015 Factors affecting internet frauds in private sector: A case study in Cyberspace Surveillance and Scam Monitoring Agency of Iran” Computers in Human Behavior, Volume 51, Part A, Pages 180–187
Steve Watts,2016 Secure authentication is the only solution for vulnerable public wifi, Computer Fraud & Security, Volume 2016, Issue 1Pages 18–20